Ministerie van VWS

Herstart proef verstrekken heroïne op medisch voorschrift

De Voorzitter van de Vaste Commissie
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GVM/Vz/2010313

29 oktober 1999

Op 13 september 1999 vroeg ik advies aan de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH) over de herstart van de behandeling met heroïne op medisch voorschrift bij individuele verslaafde patiënten die hebben deelgenomen aan het heroïne-experiment. Op 6 oktober j.l. ontving ik het gevraagde advies.
Heden heb ik de CCBH verzocht om in samenwerking met de gemeenten Amsterdam en Rotterdam het advies volgens de uitgangspunten uit te werken en zo doelmatig mogelijk uit te voeren.

Ik verwijs u ter informatie kortheidshalve naar de bijgevoegde drie bijlagen (./.).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Herstart proef verstrekken heroïne op medisch voorschrift '
Lees ook