Vereniging Nederlandse Gemeenten

Herstel vertrouwen van de burger staat voorop (24/5/02)

Persbericht VNG Herstel vertrouwen van de burger staat voorop Het versterken van het vertrouwen van de burgers in de overheid moet voorop staan. In de recente periode is gebleken dat dit vertrouwen versterking behoeft. De verkiezingen voor gemeenteraden en de Tweede Kamer hebben dit bevestigd. In een brief, die vandaag aan de kabinetsformateur is gestuurd, somt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een groot aantal beleidsterreinen op waar extra geld en extra beleidsruimte nodig is om de gemeenten in Nederland hun bijdrage te kunnen laten leveren aan het versterken van het vertrouwen van de burger.

Zo vereisen veiligheid en handhaving meer investeringen. Gemeenten hebben in de nieuwe kabinetsperiode 200 miljoen per jaar extra nodig voor goede rampenbestrijding.

Naast de gevraagde extra investering in veiligheid en handhaving acht de VNG tenminste 8.000 extra politieagenten nodig en meer toezichthouders. Op lokaal niveau moet ook meer samenhang worden bewerkstelligd in het jeugd- en onderwijsbeleid, met name voor de groep 0-6 jarigen. Dit beleid vraagt om extra investeringen van het Rijk, zoals ook voorgesteld door de Commissie Dagarrangementen. Voor accommodaties, het leerlingenvervoer, de jeugdgezondheidszorg en het peuterspeelzaalwerk hebben de gemeenten extra middelen nodig. De VNG pleit ook voor extra investeringen ten behoeve van de herstructurering van het openbaar bibliotheekwerk.

In de zorg maakt vooral de extramuralisering een hernieuwde afstemming tussen centrum- en regiogemeenten op het gebied van wonen, inkomen, zorg en veiligheid noodzakelijk. Een heroriëntatie op de verschillende specifieke uitkeringen is gewenst. Investeringen voor de langere termijn zijn nodig.

De VNG bepleit die asielzoekers die, onder het regime van de oude Vreemdelingenwet, al vóór 1 april 1998 een aanvraag tot asiel hadden ingediend en daarop nog steeds geen definitieve uitspraak hebben verkregen alsnog een verblijfsvergunning te verlenen. Zij vraagt van het Rijk daarnaast een veel actiever beleid tot uitzetting van diegenen die volledig zijn uitgeprocedeerd, maar blijkbaar niet bereid zijn ons land eigener beweging te verlaten.

Voor de vitalisering van het platteland acht de VNG een samenvoeging van regelingen en financieringsstromen, naar het voorbeeld van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), noodzakelijk. Om tot een integrale bestuurlijke aanpak te komen moeten wellicht extra middelen worden vrijgemaakt. De VNG pleit daarnaast voor voortzetting van het grotestedenbeleid (GSB). Er zijn forse extra investeringen nodig in zowel de fysieke als de sociale infrastructuur van de steden. De bestuurlijke aanpak van het grotestedenbeleid zou ook voor de andere Nederlandse gemeenten mogelijk moeten worden gemaakt.

Drie belangrijke beleidsprojecten voor de (ruimtelijke en bestuurlijke) indeling van ons land zijn recentelijk gestrand respectievelijk onafgerond gebleven: het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP), de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (Vijfde Nota) en het wetsvoorstel Bestuur in Stedelijke regios. De VNG deelt de kritiek van de Tweede Kamer op de financiële onderbouwing van het NVVP. De koepel van alle gemeenten vindt dat de gemeenten in het huidige voorstel voor de afronding van de Vijfde Nota in een te strak keurslijf worden gedwongen voor wat betreft de rode contouren. Wij pleiten ervoor gemeenten ook een rol van betekenis te geven met betrekking tot de groene contouren.

Het wetsvoorstel Bestuur in Stedelijke Regios is naar het oordeel van de VNG, mede gelet op de voorgeschiedenis, wijs en verstandig. Het is van belang dat verdere vertraging zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Nu door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de uitvoering van de Startovereenkomst Waterbeheer voor de 21e Eeuw ter hand is genomen, is extra aandacht nodig voor een zorgvuldige rolverdeling tussen de deelnemers en de daaruit voortvloeiende financiële rechten en plichten.

Op het gebied van de gemeentefinanciën bepleit de VNG handhaving van de huidige normeringsafspraken, behoud van de onroerende zaakbelasting (OZB) en opname in het Gemeentefonds, zonder nadere voorschriften, van de gelden die thans voor de Zalmsnip worden uitgetrokken.

Om de ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) te kunnen blijven volgen en de communicatie met de burger te verbeteren dient het gemeentelijk opdrachtgeverschap te worden versterkt. Voorts is van belang dat de door de Minister voor GSI en de VNG ondertekende intentieverklaring, waarmee het programma met de werktitel eGem wordt gestart, ook door het volgende kabinet wordt gehonoreerd.

Den Haag, 24 mei 2002

Deel: ' Herstel vertrouwen van de burger staat voorop '
Lees ook