Provincie Friesland

Persberichten

GS stellen bestuursopdracht voortgangstraject herstructureringopenbaar bibliotheekwerk vast

In 2000 heeft de Commissie Meijer het rapport Open poort tot kennis uitgebracht. Dit rapport gaat over de herstructurering en vernieuwing van het openbaar bibliotheekwerk in Nederland. Voor de uitwerking van die herstructurering hebben IPO, VNG en het ministerie van OC&W een Koepelconvenant opgesteld. In dit convenant staan de doelstelling en taakverdeling van de vernieuwing van het bibliotheekwerk opgesteld. Ter voorbereiding op de herstructurering van het openbaar bibiotheekwerk in Fryslân heeft de Provinciale Bibliotheek Central (CBD Fryslân) de concept-strategienota Op één spoor uitgebracht. Hierin staat de toekomstvisie van het openbaar bibliotheekwerk in 2004 gepresenteerd. Het gaat er om een netwerk te vormen van lokale bibliotheken en de CBD, dat krachtig genoeg is om in alle basisfuncties te kunnen voorzien en dat kan leiden tot innovatie en verdere samenwerking van openbare bibliotheken op lokaal niveau. Voor de ontwikkeling van de herstructurering van het openbaar bibliotheekwerk wordt een stuurgroep met een aantal werkgroepen gevormd. De heer M. Koopmans, waarnemend burgemeester van de gemeente Bolsward, zal de stuurgroep voorzitten.

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten de bestuursopdracht over het voortgangstraject van de herstructurering van het openbaar bibliotheekwerk in Fryslân, vastgesteld. Zij zullen deze bestuursopdracht op 8 oktober voorleggen aan de leden van de Statencommissie Welzijnszaken.

Deel: ' Herstructurering openbare bibliotheek in Friesland '
Lees ook