Vlaamse overheid

Het voorontwerp van decreet landschap basisonderwijs werd
- op voorstel van minister van Onderwijs Marleen VANDERPOORTEN - principieel door de Vlaamse regering goedgekeurd met het oog op onderhandelingen en adviesaanvraag aan de VLOR en de SERV.

Tijdens de afgelopen jaren is meermaals gebleken dat basisscholen te weinig werkingsmiddelen, een te krappe omkadering, onvoldoende administratief personeel en te weinig beleidsondersteuning hebben. Daarom wil minister Vanderpoorten vanaf 1 september 2003 tegemoetkomen aan de wensen van de basisscholen door een hertekening van het onderwijslandschap. Deze hertekening wil kansen bieden voor alle basisscholen door een schaalvergroting op bestuurlijk vlak. Elke school kan haar eigen pedagogisch concept behouden.

Scholengemeenschappen

Het principe 'basisschool in elke buurt' blijft behouden. Er komen geen grotere scholen of geen aanpassing van de lestijdenschalen. Wel moet de invoering van scholen- gemeenschappen leiden tot bestuurlijke schaalvergroting. Scholen kunnen daarom vanaf 1 september 2003 op vrijwillige basis toetreden tot een scholengemeenschap. Het grote voordeel van scholengemeenschappen is dat scholen hierdoor afspraken kunnen maken over onder andere de aanwending van middelen, het personeelsbeleid, het gebruik van de infrastructuur, enzovoort. Bovendien zal de overheid de scholengemeenschap stimuleren door er extra middelen aan toe te kennen.

De scholengemeenschappen zullen gevormd worden binnen het basisonderwijs en moeten minimum 900 leerlingen tellen. Ze worden gevormd voor een periode van zes schooljaren, met uitzondering van de scholengemeenschappen die worden opgericht in 2003 en 2004. Scholengemeenschappen kunnen netoverstijgend zijn en de scholen van het buitengewoon onderwijs zullen er maximaal bij betrokken worden.

Zorgbeleid

Zoals opgenomen in het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen, krijgt elke school, of ze nu al of niet deel uitmaakt van een scholengemeenschap, vanaf volgend schooljaar extra uren voor het realiseren van een zorgbeleid. Er wordt immers van uitgegaan dat elke school 10% leerlingen heeft met ontwikkelings- en/of leerstoornissen of leerlingen die tijdelijk nood hebben aan extra zorg. Om tegemoet te komen aan de noden van deze leerlingen krijgt elke school extra uren zonder dat er bijkomende gegevens opgevraagd worden.

Het zorgbeleid bestaat in de coördinatie van alle zorginitiatieven op het niveau van de school of eventueel de scholengemeenschap, de ondersteuning van het onderwijzend personeel en de begeleiding van leerlingen.

Administratieve kernen

Voor het administratief personeel komt er een belangrijke verandering. De middelen die toegevoegd waren aan het werkingsbudget voor administratieve ondersteuning, worden aan de scholen beschikbaar gesteld onder de vorm van gefinancierd of gesubsidieerd personeel. Dit betekent dat ongeveer 2.000 voltijdse betrekkingen, statutair worden, met mogelijkheid tot vaste benoeming.

ICT-coördinatie

Op 1 september 2002 werden de ICT-coördinatoren ingevoerd in het onderwijs. Bij de introductie van de scholengemeenschappen is het vanzelfsprekend dat de ICT- coördinatie ook van daaruit bekeken wordt. Maar om te vermijden dat scholen die er niet onmiddellijk in slagen tot een scholengemeenschap toe te treden, volgend schooljaar geen ICT-coördinatie krijgen, wordt er gedurende het schooljaar 2003-2004 niets gewijzigd aan de bestaande regeling. Vanaf het schooljaar 2004-2005 zal ICT-coördinatie enkel nog worden toegekend aan scholen die in een scholengemeenschap zitten.

Programmatiestop

Vanaf het schooljaar 2003-2004 wordt de programmatiestop die in 2001 was ingevoerd, opgeheven. Het wordt met andere woorden opnieuw mogelijk om nieuwe scholen op te richten. Het aantal leerlingen dat nodig is om een nieuwe school op te starten blijft daarbij ongewijzigd. Wel kan een school pas gefinancierd of gesubsidieerd worden als ze op een bepaalde afstand gelegen is van elke andere school of vestigingsplaats. Om een vlotte overgang van kleuter- naar lager onderwijs mogelijk te maken zullen enkel nog basisscholen opgericht kunnen worden, zodat beide onderwijsniveaus op elkaar afgestemd kunnen worden.

persinfo : Jo De Ro, woordvoerder van minister Vanderpoorten - tel. 02 553 99 11 e-mail: persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be
---

Deel: ' Hertekening onderwijslandschap basisonderwijs Vlaanderen '
Lees ook