Ministerie van Financiën


---

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

20 april FIPULI 2004-00174 2004

Onderwerp

Herverdeling van taken rond Gemeente- en Provinciefonds, beëindiging Directie Fipuli bij Financiën

Inleiding

Op initiatief van de minister van Bestuurlijke Vernieuwing is het Project Andere Overheid gestart. Doel is onder meer om te komen tot een efficiëntere overheid en terugdringing van (onnodige) bureaucratie. In het kader van dit project is aan ons, de secretarissen-generaal, de opdracht gegeven een voorstel uit te werken om taken van de ministeries van BZK en van Financiën op het terrein van het Gemeente- en Provinciefonds (GF/PF) meer op elkaar af te stemmen, met als doel te komen tot een vermindering van raakvlakken in de werkzaamheden.

Bij de uitwerking hiervan is het uitgangspunt geweest dat de minister van Financiën medefondsbeheerder blijft zoals vastgelegd in de Financiële Verhoudingswet. Wel zal een aantal beleidsmatige en uitvoerende taken van Financiën worden overgedragen aan BZK. Als gevolg hiervan zal de directie Fipuli per 1 mei a.s. worden opgeheven. Enkele taken zullen worden herschikt binnen het ministerie van Financiën.

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de nieuwe taakverdeling tussen het ministerie van BZK en Financiën, zoals die geldt per 1 mei a.s.

Betalingen gemeentefonds

De taken gericht op het betalen van de uitkeringen uit het gemeentefonds zullen voortaan door BZK worden verricht. De afdeling Uitvoering Financiële Verhouding die binnen het ministerie van Financiën deze taak verrichte, zal binnen BZK worden ondergebracht binnen een nieuw te vormen organisatieonderdeel. Naast de betalingen uit het gemeentefonds is dit organisatieonderdeel ook belast met de uitbetaling van de vergoedingen die gemeenten van waterschappen en Belastingdienst ontvangen voor de werkzaamheden in het kader van de wet WOZ. Uiterlijk 1 september a.s. zal dit organisatieonderdeel operationeel zijn.

Voor de overgangsperiode van 1 mei a.s. tot (uiterlijk) 1 september a.s. geldt dat de betalingen nog vanuit Financiën zullen worden verricht zij het onder de formele verantwoordelijkheid van BZK. Voor deze overgangsperiode geldt dat de bestaande contactgegevens (telefoonnummers, adressering e.d.) ongewijzigd blijven. In die periode kunt u met uw vragen e.d. dus gewoon nog terecht bij Financiën (afdeling Uitvoering Financiële verhouding).

Over de nieuwe situatie per (uiterlijk) 1 september a.s. zullen wij u zo snel mogelijk berichten. Ook via de zogeheten "Toelichting op de berekening van de uitkeringen uit het gemeentefonds" zult u nadere informatie ontvangen. Verder verwijs ik u naar de websites van het ministerie van Financiën (www.minfin.nl) en BZK (www.minbzk.nl) voor verdere achtergronden.

Begrotingen en Circulaires Gemeentefonds en Provinciefonds

De taken samenhangend met het opstellen van de begroting en het jaarverslag van het gemeentefonds en het provinciefonds komen voortaan in één hand bij BZK. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de directie BFO. Dit geldt ook voor het Financieel Overzicht Provincies (FOP) en het Financieel Overzicht Gemeenten.

De circulaires voor gemeente- en provinciefonds zullen worden opgesteld door BZK zoals tot nu toe gebruikelijk. Vragen naar aanleiding van de circulaires kunnen worden gesteld op de gebruikelijke telefoonnummers; deze zijn in de circulaires vermeld. Op dit punt verandert er dus niets. Op www.minbzk.nl en / of dienstpostbus.bfo@minbzk.nl kunt u terecht voor vragen op dit gebied.

Coördinatiepunt

Binnen het ministerie van Financiën blijft een aanspreekpunt aanwezig voor de aangelegenheden op het terrein van de decentrale overheden. Dit aanspreekpunt zal zowel een interne als een externe functie hebben en zal worden ingericht binnen de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF), sectie Jubi.

BTW-compensatiefonds (BCF)

Aangelegenheden betreffende het BCF blijven berusten bij het ministerie van Financiën. De verantwoordelijkheid hiervoor gaat over naar de Directie Begrotingszaken, afdeling Begrotingsbeleid.

Decentraal belastinggebied

Aangelegenheden betreffende het decentraal belastinggebied (o.m. WOZ, monitor inkomsten lokale heffingen) blijven berusten bij het ministerie van Financiën. De verantwoordelijkheid hiervoor gaat over de Directie Algemene Fiscale Politiek van het Directoraat-Generaal Fiscale Zaken.

Nadere Informatie

Nadere informatie over deze wijzigingen kunt u vinden om de beide internetsites: www.minfin.nl en www.minbzk.nl.

Met vriendelijke groet,

Dr. R. Gerritse, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën.

Drs. J.W. Holtslag, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deel: ' Herverdeling van taken rond Gemeente- en Provinciefonds '


Lees ook