Gemeente Nieuwegein

Herzien ontwikkelingsplan Het Klooster ter inzage
Op 18 juni jl. heeft het college van B&W van de gemeente Nieuwegein het Herziene Ontwikkelingsplan bedrijvenpark Het Klooster 2002 (HOP) vastgesteld. Voor belangstellenden is het HOP vanaf 2 augustus in te zien in de Stadswinkel van het gemeentehuis.

Het HOP is een herziene versie van het Ontwikkelingsplan voor het bedrijvenpark Het Klooster, dat de gemeenteraad op 17 mei 2001 heeft vastgesteld. Omdat de wijzigingen ten opzichte van het oude plan ingrijpend zijn geweest, wil het college een informatieavond organiseren voor alle belanghebbenden. Deze avond zal kort na het goedkeuringsbesluit van de Provincie (oktober 2002) over het Bestemmingsplan voor het gebied Het Klooster plaatsvinden. Dan wordt het HOP gepresenteerd en kunnen vragen worden gesteld. De datum van deze informatieavond wordt nog bekend gemaakt.

Vanaf 2 augustus ligt het plan voor belangstellenden ter inzage in de Stadswinkel van het gemeentehuis aan de Martinbaan 2 in Nieuwegein. Er kunnen overigens geen zienswijzen over het HOP kenbaar worden gemaakt. Het wettelijk voorgeschreven inspraaktraject is namelijk grotendeels met de bestemmingsplanprocedure doorlopen.

Belangrijkste wijzigingen
In het HOP zijn, ten opzichte van het oude Ontwikkelingsplan, op hoofdlijnen de volgende wijzigingen doorgevoerd:
? De oppervlakte bedrijventerrein is teruggebracht van 125 naar 105 ha; ? De haven is meer naar het oosten verschoven zodat de noordwesthoek van het gebied open zal blijven;
? Het bedrijventerrein zal worden omzoomd door een groene zone en aan de westkant is een ecologische en cultuurhistorische verbindingszone opgenomen;

? De hoofdontsluiting van het terrein is aangepast en meer centraal in het gebied gelegd;
? De windmolens zijn opgeschoven naar de oostkant en komen tegen de A27 aan te staan;
? De indeling van het plangebied is meer flexibel geworden en aan de westkant kan bij de stedenbouwkundige planuitwerking beter worden ingespeeld op de architectonische aspecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Invoerdatum 30-7-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Herzien ontwikkelingsplan Het Klooster Nieuwegein ter inzage '
Lees ook