Provincie Drenthe

Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

Herziene agenda vergadering dinsdag 18 september 2001 (met streeftijd en doel behandeling), aanvang 15.00 uurAanvang/
streeftijd

Status van het stuk

Agendapunt

15.00 uur


1. Opening2. Mededelingen3. Verslag van de vergadering van 13 juni 2001 Vaststelling conform het ontwerp

15.05 uur
(10 min) 4. Rondvraag
15.15 uur
(60 min) B 5. Statenstuk 867, Jaarstukken 2000
16.15 uur
(10 min) A 6. Statenstuk 868, Uittreding Gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Noord-Nederland
16.25 uur
(30 min) A 7. Statenstuk 873, Evaluatie Strategische visie Drenthe 2030 en Bestuursprogramma 1999-2003, Besturen in balans

16.55 uur
(10 min)

A
8. Statenstuk 865, Awb-bezwaarschrift van het Instituut Maluku di Drenthe (IMD) te Assen inzake vaststelling Contourennota Schaduwen vooruit en aankondiging beëindiging subsidiestroom per 1 januari 2002 17.05 uur
(10 min)

A
9. Statenstuk 866, Awb-bezwaarschrift van het Anti Discriminatie Bureau Drenthe te Assen inzake vaststelling Contourennota Schaduwen vooruit en aankondiging beëindiging subsidiestroom per 1januari 2002

17.15 uur

10. Sluiting

Status A-, B-, C- en I-stukken

A-stukken zijn voordrachten aan provinciale staten die als discussiestuk aan de orde komen in de commissievergaderingen, maar waarover in de regel geen discussie meer plaatsvindt in de statenvergadering (hamerstukken).
B-stukken zijn voordrachten aan provinciale staten waarover zowel in de vergadering van de commissie als in provinciale staten gediscussieerd kan worden.
C-stukken zijn opiniërende stukken waarover een discussie kan plaatsvinden. Deze stukken komen alleen in vergaderingen van de commissie aan de orde.
I-stukken zijn informatieve stukken die als ingekomen stuk worden opgevoerd.Voor deze vergadering geldt voor het publiek spreekrecht. Insprekers kunnen voorafgaand aan het desbetreffende agendapunt in de eerste termijn maximaal vijf minuten inspreken. Na de eerste termijn van de statencommissie en het college van gedeputeerde staten bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan de tweede termijn, indien gewenst en alleen ter verduidelijking, een korte nadere toelichting te geven. Belangstellenden hiervoor dienen zich vooraf schriftelijk (Postbus 122, 9400 AC Assen) of telefonisch aan te melden bij de ambtelijk secretaris van de commissie (0592) 365591. Aanmelding tijdens de vergadering is mogelijk tot een half uur vóór de geschatte aanvang van het desbetreffende agendapunt.

Overzicht overige vergaderingen

Deel: ' Herziene agenda vergadering Statencommissie Drenthe '
Lees ook