Ministerie van Financien

Titel: Herziene dieetkostenregeling buitengewone-lastenaftrekDIRECTIE WETGEVING DIRECTE BELASTINGEN

Aan:

De vaste commissie voor Financiën

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WDB99/55 M

17 maart 1999

Onderwerp

Herziene dieetkostenregeling buitengewone-lastenaftrek

In mijn brief van 3 november 1998 (nummer WDB98/365 U) heb ik u op de hoogte gesteld van mijn voornemen de dieetkostenregeling in de buitengewone-lastenregeling met ingang van 1 januari 1999 te herzien. Inmiddels is de herziene regeling per die datum in werking getreden.

Ook zijn in aanvulling op de herziene dieetkostenregeling op 24 februari jl. twee besluiten verschenen. In het eerste besluit (DB99/391 M) is geregeld in welke gevallen de herziene dieetkostenregeling met terugwerkende kracht kan worden toegepast. In het tweede besluit (DB99/392 M) wordt de samenloop tussen de herziene dieetkostenregeling en de reeds bestaande goedkeuring ter zake van de meerkosten van het Moermandieet geregeld.

Bij deze brief treft u afschriften aan van de herziene dieetkostenregeling en van de beide genoemde aanschrijvingen.

Ik vertrouw erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

Zoekwoorden:

Deel: ' Herziene dieetkostenregeling buitengewone-lastenaftrek '
Lees ook