Ministerie van Verkeer en Waterstaat

30 juli 2002

Herziening beleidsregel ontheffingen vervoer vuurwerk

Minister De Boer van Verkeer en Waterstaat heeft in overleg met minister Kamp van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu besloten een herziene beleidsregel ontheffingen vervoer van vuurwerk met zeeschepen in te voeren per 1 augustus. De herziening houdt een actualisering van de op 5 juli jl. in de Staatscourant gepubliceerde beleidsregel in. De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft minister de Boer vlak na zijn aantreden nieuwe controleresultaten gepresenteerd, waaruit bleek dat het aantal aangetroffen foute classificaties van vuurwerk het afgelopen jaar beduidend is afgenomen. Op basis van deze nieuwe cijfers en na een toelichting op de ernstige kritiek van het havenbedrijfsleven en Rotterdam, is besloten tot een herziening van de beleidsregel. Dit heeft minister De Boer vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Bij het besluit de beleidsregel te herzien, heeft minister De Boer in overleg met zijn collega Kamp voor consistentie in het beleid gekozen door de beleidsregel direct aan te passen. Het gaat om een actualisering nog voordat de op 5 juli gepubliceerde beleidsregel in werking zou treden op 1 augustus, zodat er slechts eenmaal sprake is van een verandering in de regelgeving. Bij de herziening zijn het havenbedrijfsleven en de gemeente Rotterdam betrokken geweest. De Rotterdamse haven heeft toegezegd de extra veiligheidsmaatregelen te ondersteunen.

In de nieuwe beleidsregel wordt niet automatisch al het vuurwerk aan boord van een schip gerekend tot de zwaarste categorie. Bij de beoordeling van de IVW om een schip ontheffing te verlenen, wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde defaultlijst. Dit is een door TNO opgestelde lijst met soorten vuurwerk en de daarbij behorende zwaarte-categorie. Op basis van de beoordeling wordt door de Inspectie bepaald of het schip al dan niet een ontheffing krijgt. Tevens worden nu afstanden in acht genomen waarbinnen een schip met een bepaalde lading vuurwerk niet mag afmeren in de haven. Het gaat hier om afstanden van het schip tot kwestbare objecten, zoals woonbebouwing, in de haven.

De herziening van de beleidsregel betreft interim beleid. Begin 2003 wordt nieuw Europees beleid van kracht en er is tevens internationale regelgeving in Verenigde Naties-verband in voorbereiding.

Deel: ' Herziening beleidsregel ontheffingen vervoer vuurwerk '
Lees ook