Provincie Limburg

Herziening waterschapsbestel Limburg


22/99

Maastricht, 11 februari 1999

Herziening waterschapsbestel Limburg

Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft een voorontwerpbesluit genomen over de herziening van het waterschapsbestel in Limburg. Het nu genomen besluit is erop gericht verder te werken aan een samenwerking van de waterschappen Peel en Maasvallei, Roer en Overmaas en het Zuiveringschap Limburg per 1 januari 2001.

Integraal waterbeheer als uitgangspunt maakt wijziging van de waterschapsorganisatie in Limburg nodig. GS streven naar één all-in waterschap voor de hele provincie dat alle taken van waterbeheer voorzover opgedragen aan waterschappen (waterkering, kwantitatief en kwalitatief beheer van het oppervlaktewater en het zuiveringsbeheer) zal uitvoeren. Over dit voornemen zullen GS overleg voeren met de waterschappen en hun ondernemingsraden. Uiteindelijk is het aan Provinciale Staten om tot een wijziging van het waterschapsbestel te besluiten.

De nu voorgestelde organisatie wordt geschikt geacht om integraal waterbeheer zowel op korte als langere termijn te verzekeren. Beschouwd zijn verschillen in watersysteembeheer in de provincie en het onderscheid tussen watersysteembeheer en zuiveringsbeheer en de daarmee samenhangende taakuitoefening. Zij kunnen tot uitdrukking worden gebracht en opgevangen door een naar regio en taken toegesneden organisatie die zonder veel ingrijpende veranderingen in de bestaande werkstructuren realiseerbaar is. Verder is het bestuurlijk functioneren in de beschouwing betrokken. Ook meegewogen zijn toekomstige ontwikkelingen in de waterwereld en de financiële aspecten. Op grond van een combinatie van al deze factoren en beschouwingen wordt één all-in waterschap voor integraal waterbeheer een goede organisatie geacht, die de onderscheiden beheerstaken op adequate wijze moet kunnen verrichten.

De CDA-leden van het college GS, de heren Bronckers, Eurlings en De Waal, stemmen niet in met de fusie van de waterschappen. Zij zijn van mening dat het alternatief van de fusie, namelijk twee regionaal ingedeelde waterschappen die alle taken uitvoeren, onvoldoende bekeken en onderzocht is.

Deel: ' Herziening waterschapsbestel Limburg '
Lees ook