Humanistisch Verbond

Het HV-standpunt inzake een mogelijke oorlog met Irak

Het HV is een levensbeschouwelijke, politiek neutrale organisatie en onthoudt zich derhalve van het innemen van politieke standpunten. Om die reden spreekt zij zich alleen uit tegen een aanval op Irak als die niet wordt gesteund door de Verenigde Naties. Zoals hierna uiteen wordt gezet, vindt het HV dat ieder handelen de mensenrechten moet respecteren en pleit ze voor het bevorderen van humaniteit.

Een aanval op Irak door de VS lijkt onafwendbaar. Het HV pleit ervoor, of de aanval nu wel of niet zal worden ingezet, dat het perspectief van humaniteit niet uit het oog wordt verloren. Hierbij acht ze de volgende twee zaken van belang:

Het HV maakt zich sterk voor het respecteren van de mensenrechten. In het geval van militair ingrijpen dient er alles aan gedaan te worden om het raken van burgerdoelen te vermijden. Verder dient ingrijpen te geschieden in overeenstemming met een aantal - internationale, VN, nationale - juridische randvoorwaarden, opdat een humane behandeling van tegenstanders en krijgsgevangenen gewaarborgd is: de Conventie van Geneve; toestemming van de VN, het oorlogsrecht, de Grondwet, burgerrechten.

Amnesty International wijst er op dat een humanitaire ramp in geval van ingrijpen onafwendbaar is. De Irakese bevolking is sinds de vorige golfoorlog al in diepe ellende gestort, honger, gebrek aan medicijnen, vele gevallen van kanker, ook vooral bij kinderen, als gevolg van het dumpen van verarmd uranium. Amnesty voorspelt dat een volgende oorlog miljoenen op de vlucht zal doen slaan en dat er veel meer slachtoffers zullen vallen als gevolg van epidemieën in vluchtelingenkampen e.d. omdat de bevolking al zo verzwakt is. Bovendien De vluchtelingen kunnen niet worden opgevangen `in de regio': daarvoor liggen de oorlogen en conflicten met Iran en Koeweit nog te vers in het geheugen. De Europese Unie kiest voor een steeds strenger asielbeleid, en hoe dan ook levert het opnemen van de te verwachten omvangrijke vluchtelingenstroom die door militair ingrijpen op gang zal komen alleen al grote logistieke problemen op. Ook oud minister Lubbers, nu hoofd van de UNHCR heeft hier voor gewaarschuwd.

De internationale gemeenschap dient zo lang mogelijk te zoeken naar alternatieven voor oorlog, zoals het aanwenden van juridische en diplomatieke middelen. Bovenal behoort hiertoe ook een oplossing `van de lange adem', namelijk de aanpak van wat een van de oorzaken van islamitisch fundamentalistische terreurdaden zou kunnen zijn: de onderliggende wereldwijde armoedeproblematiek. Vanuit een humanistisch perspectief zijn grote verschillen in rijkdom en kansen onrechtvaardig en dus onaanvaardbaar. Zie bijvoorbeeld punt 9 van paragraaf 3.6 (Internationaal):

Het HV zet zich in voor sociale rechtvaardigheid, rekening houdend met het recht op een menswaardig bestaan ook in andere delen van de wereld. Het HV pleit ervoor om ethische normen ten aanzien van mensen en van de aarde te combineren, zodat de belangen van toekomstige generaties deel gaan uitmaken van de belangen van onze generatie.
In punt11: `Het HV realiseert zich dat een aantal van deze aandachtspunten mondiaal van omvang is.'

De mondiale armoedeproblematiek - specifieker: de verschillen in rijkdom - dient door de rijke landen aangepakt wordt. De middelen die hen daartoe ter beschikking staan zijn ontwikkelingssamenwerking, het streven naar duurzaamheid en andere vormen van globalisering. Kortom: het bevorderen van wereldburgerschap en de dialoog.

Amsterdam 13 februari 2003

Deel: ' Het HV-standpunt inzake een mogelijke oorlog met Irak '
Lees ook