Persbericht Trimbos-instituut

Het Maandblad Geestelijke volksgezondheid in juni

Bopz slecht uitgevoerd
De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) is, anders dan de oude Krankzinnigenwet, mede bedoeld voor het regelen van onvrijwillige opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis of een zwakzinnigen-inrichting.
Als ook voor zulke opnemingen voortaan een rechterlijke machtiging vereist zou zijn, zo vreesde men, zou de rechterlijke macht overbelast geraken. Vandaar dat de regering een alternatief verzon: in gevallen waarin noch van verzet, noch van bereidheid was, zou niet de rechter, maar een onafhankelijke commissie uitsluitsel moeten geven. Gemakshalve besloot men om deze taak op te dragen aan de commissies of organen die tot dan toe alleen hadden beoordeeld of de aangemelde ouderen en verstandelijk gehandicapten recht hadden op intramurale zorg.
Paul van Ginneken onderzocht, in het kader van de tweede evaluatie van de Wet Bopz, hoe deze indicatiecommissies en -organen zich in 2000 kweten van de hun opgedragen juridische taak. De uitkomsten van dit onderzoek zijn onthutsend: de commissies en organen, zo bleek, vervullen hun Bopz-taak gebrekkig, of bleven zelfs geheel in gebreke. En geen haan die daarnaar kraaide. Een verzoek van de minister van vws vergeelde in een bureaula.

Staatssecretaris voor de GGZ
A. van Dantzig, adviseur van de Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid, kon zich niet vinden in het eindrapport van die commissie, Zorg van velen. Vandaar dat hij eruit stapte, en een eigen advies aan de minister uitbracht. Daarin pleit hij ondermeer voor het scheiden van psychiatrie en psychotherapie, voor het mogelijk maken van dwangbehandeling en voor het aanstellen van een staatssecretaris voor Geestelijke Volksgezondheid en ggz.

Volwassenen met adhd
Marij de Kruiff en Sandra Kooij beschrijven een door hen ontwikkelde vorm van groepsgewijze coaching van volwassenen met adhd. De deelnemers krijgen psycho-educatie, leren om gestructureerd te werken aan de doelen die ze zichzelf stellen, en worden in de gelegenheid gesteld om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Bovendien leren ze dat adhd ook een voordeel kan zijn.

Diagnosticeren van zielennood
Nu de geestelijke gezondheidszorg steeds verder wordt gerationaliseerd, beraden geestelijk verzorgers zich op hun positie: moeten ook zij niet, om professioneel te werk te gaan, beginnen met diagnostiek? Johan Brouwer presenteert twee vragenlijsten waarmee zorg- of hulpverleners kunnen uitzoeken wat patiënten in religieuze zin mankeert.

Het Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) is een uitgave van het Trimbos-instituut (Netherlands Institute of Mental Health and Addiction) in samenwerking met Bohn Stafleu Van Loghum. Het heeft een onafhankelijke redactie. Journalisten en politici kunnen een gratis exemplaar aanvragen: tel. 030-297 11 00 (fax: 030-297 11 11); e-mail: mgv@trimbos.nl of: MGv, Postbus 725; 3500 AS Utrecht. Anderen kunnen een exemplaar bestellen bij de uitgeverij: BSL Klantenservice, Postbus 246; 3990 GA Houten; tel.: 030-638 37 36 (fax: 030-638 39 99); website: https://www.bsl.nl.

Zie ook de inhoudsopgave van het laatstverschenen nummer.
---

Deel: ' Het Maandblad Geestelijke volksgezondheid in juni '
Lees ook