Partij van de Arbeid


Hete hangijzers in de gemeentepolitiek

Hier wordt een overzicht van zaken gegeven die momenteel of op afzienbare termijn de discussie in de gemeenteraad van Groningen bepalen of gaan bepalen. De internet-redactie van de PvdA nodigt u uit om over de gepresenteerde onderwerpen uw mening te geven. Meer informatie over een onderwerp kunt u altijd verkrijgen via de gemeenteraadsfractie van de PvdA. De hete hangijzers voor deze keer zijn:

De Wijkvernieuwing
Vernieuwing van de stad is al jaren een bekende activiteit van de gemeente. Stadsvernieu-wing heeft eerst plaatsgevonden in de vooroorlogse wijken. Nu zijn de naoorlogse wijken aan de beurt. De keuze is nu voor de wijken Vinkhuizen, Paddepoel-Zuid, Corpus den Hoorn-Noord en de Wijert-Noord. In de vooroorlogse gebieden lag het accent van de vernieuwing meer op renovatie en particuliere woningverbetering. Echter, de tijd gaat voort en het wordt steeds duidelijker dat in sommige wijken er sprake is van ernstige verwaarlozing en verloedering. Dan gaat het niet alleen om de woningvoorraad, maar ook om het totale voorzieningenniveau. Bij het plannen van de stadsvernieuwing dient nu ook rekening gehouden te worden met zaken als:

a. de stijging van de leegstand (duurdere huurwoningen, hoogbouw en portiekflats);
b. de verschuiving van huur naar koop;
c. de vraag naar meer eengezinskoopwoningen en goedkope eensgezinshuurwoningen;
d.. de veiligheid van wijken en buurten;
e. de inspraak en zeggenschap van wijkbewoners.

De discussie in de gemeenteraad gaat nu over de wijkvernieuwing van Vinkhuizen. Een wijk waar ook gedacht wordt aan het toevoegen van ontbrekende woonkwaliteiten naast renovatie en particuliere woningverbetering. Er dient gesloopt te worden om dit mogelijk te maken. Het slopen roept begrijpelijke emoties op bij bewoners die "plotse-ling" geconfronteerd worden met gedwongen verhuizing. In feite is er geen alternatief, omdat de verloedering dreigt. Het is dus zaak dat de politiek op een verstandige wijze omgaat met de emoties van bewoners en in elk geval kiest voor een goede begeleiding en een stap voor stap benadering. De fractie van de PvdA heeft daarom een aantal randvoor-waarden gesteld wil zij akkoord gaan met deze vernieuwing

:a. wijkvernieuwing niet beperken tot sloop, maar kiezen voor een integrale benadering.
Fysieke maatregelen moeten worden gecombineerd met investeringen in woonomge-ving en voorzieningen. Zorgen voor een goede communicatie met de bewoners. Niemand gedwongen de wijk uit, dus zorgen voor herhuisvesting.

b. de gemeente moet de regierol op zich nemen en de zaak niet op zijn beloop laten. De nadruk moet liggen op voorlichting en begeleiding van bewoners in een vroeg stadium. Er moet volwaardige inspraak zijn en een zorgvuldige besluitvorming in de raad. Er moet een duidelijke fasering per plan zijn, waarbij goede onderbouwing van aantallen te slopen en te herpositionerende woningen nodig is.

c. de plannen goed financieel onderbouwd worden.

Veranderingen in de gemeentelijke organisatie Hoewel het een logische gang van zaken is dat het college, de gemeenteraad en de ambte-naren van de gemeente Groningen voortdurend blijven nadenken of de gemeentelijke organisatie de kwaliteit kan blijven leveren die burgers van haar vragen, staat in 1999 de gemeentelijke organisatie meer dan de jaren daarvoor centraal op de politieke agenda.

Er zijn twee redenen die deze discussie noodzakelijk maken te weten:

a. veranderingen in de omgeving. De rol van de gemeenten is aan het veranderen van een dominante partij naar of een terugtredende partij of een vernieuwde sterke, actieve en regisserende partij;

b. de laatste jaren is ook Groningen niet bespaard gebleven van wat "het interne falen" van de gemeentelijke organisatie genoemd kan worden. Op momenten was de effec-tiviteit van de gemeentelijke organisatie zoek.

Het zal vooral gaan om de rollen(verantwoordelijkheden), taken en bevoegdheden die de gemeenteraad vindt dat zij moet hebben ten opzichte van het College van burgemeester en wethouders. Ook de rollen, taken en bevoegdheden die te maken hebben met het samen-spel tussen raad, college, het algemeen management en de gemeentesecretaris.

Het zal ook gaan om het fenomeen "zelfbeheer" (sterke autonomie voor de gemeentelijke diensten en bedrijven). Het zelfbeheer moet (wat mij betreft) ook ter discussie worden gesteld waarbij afgewogen kan worden wat de positieve en wat de negatieve kanten daaraan zijn of daarmee moet worden doorgegaan. Ook de gemeentelijke diensten moeten in deze discussie beoordeeld worden op hun functioneren.

De eerste hete hangijzer (de wijkvernieuwing) heeft meer iets van een externe discussie. De gemeente is in communicatie met de bewoners van de wijken. Bij de tweede hete hangijzer is de gemeente met zichzelf in discussie (een interne discussie).

Martin Winter, lid gemeenteraadsfractie PvdA

_________________________________________________________________

Deze pagina staat onder verantwoording van de PvdA Groningen - Niets uit deze uitgaven mag worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de redactie. Wij zijn te bereiken via E-mail of bekijk de adressenlijst

Deel: ' Hete hangijzers in de gemeentepolitiek Groningen '
Lees ook