KNMG

Highlights vademecum 2003, deel 1

Deel 1: Nieuwe consulten

Het Vademecum 2003 is uit in een nieuw jasje. Een cd-rom in een klein boekje met een overzicht van de services van de KNMG. Op de cd-rom staan vijftig documenten over thema's in uw dagelijks werk op 950 digitale pagina's. De documenten zijn in de afgelopen 10 jaar samengesteld, en voor deze uitgave herzien of op actualiteit aangepast. De ontwikkelingen stoppen niet bij Vademecum 2003, maar gaan door. In een serie artikelen over het Vademecum 2003 publiceren wij


* informatie over publicaties die nu op het Vademecum staan die nog niet eerder zijn verschenen

* nieuwtjes

* reacties van lezers en onze reactie

* eerdere zaken met hernieuwde attentiewaarde.
Uw aandacht vraagt KNMG voor:

De dokter en de dood (13). Dit consult is volledig nieuw. In dit consult staan de juridische gevolgen van het overlijden centraal. Ieder overlijden gaat in meer of mindere mate gepaard met de bemoeienis van een arts. Verreweg de meeste artsen zullen dan ook in hun beroepsuitoefening met sterfgevallen worden geconfronteerd. Zij moeten op de hoogte zijn van wat op dat moment en ook later van hen wordt verwacht.

In het Consult worden veel vragen en onduidelijkheden die daarover in de praktijk leven, op een heldere en overzichtelijke manier beantwoord. Zo wordt ingegaan op de manier waarop een lijkschouwing moet plaatsvinden en wie die moet verrichten, op het onderscheid tussen natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden, op de vraag welke arts de overlijdens- en doodsoorzaakverklaring (A- en B-formulier) mag afgeven, op de gang van zaken bij een (medische of gerechtelijke) obductie, op de taken van de arts bij postmortale orgaan- en weefseldonatie, op de dossierplicht en het beroepsgeheim van de arts na het overlijden van de patiënt en op de positie van de arts ten opzichte van het testament van een overledene.

De problematiek van euthanasie en hulp bij zelfdoding blijft in het consult buiten beschouwing; deze komt uitvoerig aan de orde in andere op het Vademecum opgenomen publicaties, zoals

* de KNMG/VWS-brochure Euthanasie; Zorgvuldig van begin tot einde (14),

* het KNMG-Standpunt Euthanasie (13) en de
* Euthanasierichtlijnen arts-verpleegkundigen van KNMG en NU91 (09)
* Modelprotocol postmortale orgaandonatie (07) Een uitgave van het CBO, met meedewerking van de KNMG.

Een ander, nu vernieuwd, consult is Arts en schriftelijke wilsverklaring (05). De vorige versie was opgezet in 1994. Sindsdien is er onder meer door de invoering van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst in 1995 nogal wat veranderd en door jurisprudentie gepreciseerd. De WGBO bevat een regeling over de schriftelijke wilsverklaring, die een weigering van toestemming voor een medische behandeling inhoudt. Opgesteld toen de patiënt wilsbekwaam was, bedoeld voor een situatie waarin hij dat niet meer is.

Een voorbeeld is de non-reanimatieverklaring. De wettelijke status maakt eens te meer duidelijk dat de arts een dergelijke verklaring moet nakomen, tenzij hij gegronde redenen heeft om dat niet te doen, aldus de wet. Bijvoorbeeld als hij twijfelt aan de authenticiteit van de verklaring, of aan de bedoeling van de patiënt. Uit literatuur en jurisprudentie is intussen bekend geworden dat de verklaring helder en eenduidig moet zijn geformuleerd, moet zijn voorzien van naam, handtekening en datum, kenbaar moet zijn voor artsen (verantwoordelijkheid van de patiënt) en (zo mogelijk) wordt bijgesteld als omstandigheden daartoe aanleiding geven. Een schriftelijke wilsverklaring wordt bij voorkeur opgesteld na samenspraak tussen arts en patiënt, zodat duidelijk is voor de arts of de situatie is ingetreden, die de patiënt beoogde bij het opstellen van de verklaring. De inhoud van een schriftelijke wilsverklaring kan ook betrekking hebben op het aanwijzen van een gevolmachtigde. In dit consult is ook aandacht voor de schriftelijke wilsverklaring in andere wetten, zoals de Wet onderzoek bij mensen, de Wet orgaandonatie en de Wet toetsing levensbeëindigend handelen.

Met deze twee consulten hoopt de KNMG u op deze complexe onderwerpen een handreiking te geven. KNMG leden hebben de cd-rom met Medisch Contact nummer 5 (2003) ontvangen. Ook kunnen zij onder gebruikmaking van hun lidmaatschapsnummer en inlognaam op het voor leden besloten gedeelte van de website www.knmg.nl/publicaties via Vademecum 2003 deze consulten inzien of uitprinten.

Uw vragen over deze consulten zijn welkom bij
artseninfolijn@fed.knmg.nl of op telefoonnr. 030-2823322.

Deel: ' Highlights vademecum 2003, deel 1 '
Lees ook