Gemeente Hilversum


College houdt positieve resultaten vast

Het college is erin geslaagd de positieve resultaten van de voorjaarsnota, uit juni van dit jaar, vast te houden. Dit betekent dat de woonlasten in 2000 inderdaad lager zullen uitvallen. Er zal geld zijn voor extra investeringen in onderwijshuisvesting en in plan wegen. Er is bovendien ruimte voor nieuw beleid en de meerjarenbegroting is sluitend.

In de begroting 1999 was het al gelukt om het weerstandsvermogen van de gemeente te vergroten door 7,5 miljoen vrije reserve te creëren. Dat blijft zo in 2000. Niettemin blijft de financiële positie van de gemeente kwetsbaar en was het ook nu weer een moeilijk proces van keuzen maken om tot een sluitende begroting te komen.

Het tij mee

Het gemeentefonds is een dominante en helaas ook een verrassende factor bij het opstellen van de begroting. Gelukkig ziet de verdeling er voor Hilversum op dit moment positief uit, maar behoedzaamheid blijft geboden, want volgend jaar kan het tij weer geheel anders zijn. De huidige verdeling lijkt zich op de top van de hoogconjunctuur te bevinden en ook dat zal wel niet altijd zo blijven. De verdeling is onder meer gebaseerd op het aantal inwoners, het aantal woningen en de functie van een gemeente voor de regio. Deze onderdelen zien we mede daarom terug in het beleid Hilversum 2015.

Via de uitkering uit het gemeentefonds ontvangt de gemeente ook geld voor nieuwe taken die de gemeente moet verrichten. Zo worden er bedragen uitgetrokken in verband met de klassenverkleining en nieuwe milieumaatregelen. Door de ingewikkelde wijze van berekenen wil dit niet altijd zeggen dat de gemeente per saldo ook daadwerkelijk meer geld ontvangt.

De totalen

De gemeentebegroting heeft een totale omzet van meer dan 350 miljoen. De begroting wordt bepaald door 3 grote lijnen. Ten eerste de vertaling van het beleidsplan van dit college. Ten tweede afspraken uit de artikel 12 periode, vooral de inhaalprogramma’s. De derde lijn betreft technische richtlijnen, zoals de loon- en prijsontwikkeling.

Bij de uitgaven nemen de personeelskosten 105 miljoen voor hun rekening. Het menselijk kapitaal is bij de overheid bepalend gezien het soort werk dat een overheid doet.

Aan de slag

Het college is er in geslaagd om extra investeringen te doen in Plan Wegen (0,5 miljoen extra per jaar) en onderwijshuisvesting (25 miljoen tot 2002). Nieuw beleid was eveneens in de voorjaarsnota aangekondigd: cultuur en toerisme krijgen beide f 200.000. Buurt & beheer krijgt f 275.000 extra om toe te voegen aan de wijkbudgetten.

Woonlasten 1% lager

De verwachte daling van de woonlasten is inderdaad mogelijk. De oorzaak ligt vooral in de flinke daling van de afvalstoffenheffing. Hierin is meegerekend de uitkering van de Zalmsnip.

Overzicht ontwikkeling woonlasten in gemiddeld bedrag per woonruimte

omschrijving 1999 2000 verschil
ozb 685 700 15
afvalstoffenheffing 480 430 -50
rioolrecht 280 300 20
Zalmsnip -100 -100 0
totaal 1.345 1.330 -15
procentuele daling -1%

De berekening ging als volgt in z´n werk: de totale opbrengsten werden gedeeld door het aantal woningen in Hilversum. Het rioolrecht is een vast tarief en komt ongeveer overeen met het hier berekende bedrag. De afvalstoffenheffing is afhankelijk van de grootte van het huishouden en de ozb is gebaseerd op de waarde van de woning.

Risico's en pijnlijke keuzen

Het was wederom niet eenvoudig om tot een sluitende begroting te komen. Er moet rekening gehouden worden met mogelijke tegenvallers. Bijvoorbeeld de loonontwikkeling is in deze begroting al bijgesteld naar 3,3% (was 3%), dit gaf een nadeel van circa 2 ton. De arbitrage over de verdeling van de opbrengst van de verkoop van de Regev loopt nog en is dus nog een onzekere factor. Voorts zijn er een paar `open eind' regelingen: kwijtschelding gemeentelijke belastingen, WVG, bijstandsuitgaven en het leerlingenvervoer. Als deze uitgaven hoger uitkomen dan verwacht, moet er wel geld zijn. Een andere risico is te vinden bij de exploitatie van de parkeergarages.

In het keuze-proces is geen extra geld vrij gemaakt voor het minimabeleid. Wel is besloten tot een intensivering van dit beleid (gepresenteerd op 19 oktober jl.). Voor training en opleiding van het personeel is niet meer extra geld beschikbaar dan de ton die in de voorjaarsnota reeds was opgenomen. Totaal is er nu f. 750.000,- beschikbaar.

Tot slot

De conclusie van de financiële beschouwingen luidt dat de gemeente op de goede weg is met het gezond maken van de financiën. Als het economisch gesternte gunstig blijft en we de mee wind mee blijven hebben met het gemeentefonds, kan deze gemeente mogelijk in deze raadsperiode tot een minder kwetsbare begroting komen. De eerste jaren blijven inspanningen nodig om knelpunten op te lossen en budgetdiscipline blijft altijd vereist.

Deel: ' Hilversums College houdt positieve resultaten vast '
Lees ook