HITT nv Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x EUR 1 mln.) 2002 2001 Som der bedrijfsopbrengsten 30,8 37,6 Som der bedrijfslasten (28,0) (35,0) Bedrijfsresultaat 2,8 2,6 Financiële baten en lasten 0,1 0,1 Buitengewone baten en lasten 0,2 0,1 Resultaat voor belastingen 3,1 2,7 Belastingen (1,1) (0,7) Aandeel derden 0,3 0,0 Nettowinst 2,3 2,0 31/12/2002 Aantal uitstaande aandelen 4.694.158 Winst per aandeel EUR 0.50 0,42 Geconsolideerde balans (x EUR 1 mln.) 31/12/2002 31/12/2001 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa 1,7 1,1 Materiele vaste activa 1,4 0,5 Financiële vaste activa 0,0 0,2 Vlottende activa Voorraden 4,4 3,9 Vorderingen 2,4 6,7 Liquide middelen 9,7 3,1 TOTAAL 19,6 15,5 PASSIVA Groepsvermogen 12,1 10,2 Voorzieningen 4,0 2,8 Langlopende verplichtingen 1,0 0,0 Kortlopende verplichtingen 2,5 2,5 TOTAAL 19,6 15,5

Deel: ' HITT boekt winststijging van 18 procent '
Lees ook