Zie hieronder de Engelse versie van het persbericht.

PERSBERICHT

Apeldoorn, 29 juli 2002

HITT TEKENT INTENTIEVERKLARING VOOR DEELNEMING IN KLEIN SYSTEMS GROUP LTD., CANADA

HITT heeft een intentieverklaring getekend om een 40%-belang te verwerven in Klein Systems Group Ltd, Vancouver, Canada. Binnen deze overeenkomst heeft HITT de optie om binnen drie tot zes jaar de overige aandelen te verwerven. De acquisitie past in de strategie van HITT om zijn leidende positie in geavanceerde technologie te versterken, om te groeien op de wereldmarkt door samenwerking met sterke partners en om te expanderen in de richting van logistieke en managementsystemen voor de scheepvaart en het luchtverkeer. Klein Systems Group Ltd. (KSG) ontwerpt en ontwikkelt sofware ten behoeve van belangrijke sectoren in de scheepvaart. Systemen van KSG zijn geleverd aan vooraanstaande havenautoriteiten, loodsorganisaties en sleepbootbedrijven. KSG heeft een uitstekende reputatie opgebouwd met zijn kennis van regelgeving en bedrijfsvoering in deze sector en dankzij de kwaliteit van zijn producten en dienstverlening in Canada, de Verenigde Staten, het Caribische gebied en Hawaï. De onderneming is gespecialiseerd in automatisering van bedrijfsprocessen en naadloze integratie daarvan in financiële administratie. De aanpak van KSG - vanaf het operationele proces via de facturering van diensten naar automatisering van financiële administratie - is succesvol gebleken en heeft tevreden klanten opgeleverd. De systemen van KSG stellen gebruikers in staat om een volledig beheer van middelen te bewerkstelligen alsmede hun transacties te volgen en geleverde diensten onmiddellijk te factureren, waardoor de tijd tussen dienst en factuur enorm wordt versneld.

HITT levert software-dominante systemen voor de verkeersbegeleiding en navigatie van lucht- en scheepvaart. Aankomst en vertrekplanning alsmede gate- of ligplaatstoewijzing zijn slechts een paar activiteiten die baat hebben bij een nauwkeurige en actuele positiebepaling van (lucht)vaartuigen. Door de combinatie van deze systemen met de modules van KSG op het gebied van kritische resources- en bedrijfsprocesautomatisering, hebben HITT en KSG een unieke propositie op de markt.

KSG is opgericht in 1982, heeft 20 werknemers en verwacht een omzet te realiseren van 2,4 miljoen Canadese dollars per einde boekjaar op 31 juli 2002. Verwacht wordt dat KSG zal bijdragen aan de winst per aandeel van HITT over 2002.

De deelneming in KSG wordt in contanten voldaan.

Profiel HITT
HITT is een vooraanstaand speler in de wereldwijde nichemarkt voor verkeersbegeleiding- en navigatiesystemen. De door HITT ontwikkelde technologie leidt tot hogere veiligheid, betere doorstroming en aanzienlijke besparingen in infrastructuur en logistiek. De activiteiten van HITT bestaan uit de volgende twee segmenten: verkeersbegeleidende systemen voor lucht- en scheepvaart en hydrografische en navigatiesystemen. Onder het eerste segment vallen'Air Traffic Control' gericht op het verkeer op luchthavens, 'Vessel Traffic Management' gericht op verkeer op binnen- en buitenwateren en 'Technical Services' gericht op onderhoud van kennis en systemen bij klanten. Onder het tweede segment vallen 'hydrographic surveillance systems' voor het maken van digitale onderwater terreinmodellen; 'precision navigation systems' voor beloodsing en ondersteuning bij afmeren en offshore constructiewerkzaamheden; 'navigation systems' voor de visserij en automatische identificatie AIS. HITT levert software producten, ondersteunende diensten en neemt integrale projecten aan. Als projectverantwoordelijke levert HITT alle benodigde systeemelementen zoals sensoren, communicatieapparatuur en computers. Na de installatie voorziet HITT in het jarenlange onderhoud van de systemen.
HITT behaalde in 2001 een omzet van ? 37,6 miljoen (2000: ? 17,9 miljoen) en een nettowinst van ? 2,0 miljoen (2000: ? 1,7 miljoen). Het aantal werknemers eind 2001 bedroeg 119. Sinds juni 1998 is HITT genoteerd aan Euronext Amsterdam NV

Voor nadere informatie:
ir John H.M. van Asperen, financieel directeur
t: +31 (55) 543 25 24
f: +31 (55) 543 25 95
e: investor.relations@hitt.nl
HITT nv - Postbus 876 - 7301 BC Apeldoorn

PRESS RELEASE

Apeldoorn, 29 July 2002

HITT SIGNS LETTER OF INTENT TO ACQUIRE SHARES IN KLEIN SYSTEMS GROUP LTD. CANADA

HITT has signed a letter of intent to acquire a 40% minority shareholding in Klein Systems Group Ltd. of Vancouver, Canada. The agreement includes the right to acquire full ownership within three to six years. The acquisition fits into HITT's strategy to strengthen its position as a leader in cutting edge technology, to expand in the global market by working with strong partners and to broaden the market in the direction of logistics and management systems in the field of naval and air traffic. Klein Systems Group Ltd. (KSG) is a software design and development company serving major sectors of the maritime transportation industry. KSG's Systems are in place with major port authorities, maritime pilotage companies and associations and tow boat operators. KSG has acquired an excellent reputation for its knowledge of the industry's regulatory framework and operations and for the quality and support of its work in Canada, the USA, the Caribbean and Hawaii. The company specializes in the automation of business operations processes and their seamless integration with financial accounting modules. KSG's approach of establishing the automation process in the client's 'operational' functions and following through the 'billing' consequences of these activities to financial accounting, has proven to be an ideal formula for successful implementation and client satisfaction. KSG' s systems have enabled its customers to ensure complete asset management and transaction tracking, with immediate billing for services. This ensures the completeness and accuracy of service billings, and sharply reduces the 'service-to-cash' delay.
HITT is a software dominant system-integrator with focus on traffic control and navigation in naval and airport environments. Arrival and departure planning and gate and berth allocation, among other functions, are typical activities benefiting from accurate real-time tracking. When combined with KSG's critical resource planning and business process automation and accounting modules, the combined strength of HITT and KSG presents a unique offering to the market.
Founded in 1982, KSG now employs 20 staff and expects sales over the year ending July 31, 2002 of CAN$ 2.4 million. It is expected that KSG will contribute to HITT's earnings per share over 2002. The participation in KSG will be paid in cash.

About HITT
HITT is a leading player in the worldwide niche markets for traffic management and navigation systems. The company develops technology aimed at safety enhancement and traffic flow improvement, whilst also enabling significant cost reductions in infrastructure and logistics. The core activities of HITT consist of the following two segments: air and vessel traffic management & control systems and hydrographic and navigation systems. The former comprises 'Air Traffic Control', controlling traffic on airports, 'Vessel Traffic Management', traffic management and information systems for inland and seagoing traffic and 'Technical Services' aiming at maintaining know-how and systems at customers. The second segment includes 'hydrographic surveillance systems' for digital underwater terrain modelling; 'precision navigation systems' for piloting & docking and offshore construction work; 'navigation systems' for the fishing sector and automatic identification systems (AIS). HITT supplies software products and support services, and implements projects on a turn key basis. As a main contractor, HITT supplies all required system elements such as sensors, communication equipment and computers. Subsequent to installation, HITT provides maintenance services throughout the lifetime of the system. In 2001 HITT achieved a turnover of ? 37.6 million (2000: ? 17.9 million) and a net profit of ? 2.0 million (2000: ? 1.7 million). The number of staff at year-end 2001 was 119. HITT has been listed on Euronext Amsterdam NV since June 1998.

For further information:
Mr John H.M. van Asperen, Financial Director
t: +31 (55) 543 25 24
f: +31 (55) 543 25 95
e: investor.relations@hitt.nl

Deel: ' HITT tekent intentie tot deelneming in Klein Systems Group, Canada '
Lees ook