Verbond van Verzekeraars

Hoger ambitieniveau in herziene bedrijfsregelingen

Meer transparantie, een betere aansluiting op de praktijk en een hoger ambitieniveau: zo werden de nieuwe bedrijfsregelingen kort samengevat tijdens een themabijeenkomst over de herziene bedrijfsregelingen Motorrijtuigen, die vorige week plaatsvond bij het Verbond.

In de bedrijfsregelingen Motorrijtuigen zijn uitgangspunten en doelen van de verzekeringsbranche opgenomen en worden doelstellingen voor de komende jaren vastgesteld. Bedrijfsregelingen vormen daarmee in feite de smeerolie in de communicatie tussen maatschappijen onderling, met name waar het om de schadebehandeling gaat. Maar ook zijn de regelingen van belang als richtlijn in de omgang met consumenten. In dat kader gaf dagvoorzitter mr. H.L. De Boer (adjunct-directeur Verbond) tijdens de themabijeenkomst aan dat de bedrijfsregelingen goed passen in het plaatje van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Verbond hecht daarom zeer veel waarde aan de regelingen. Nog belangrijker is uiteraard dat ze goed worden toegepast.

Meer duidelijkheid versnelt schadebehandelingsproces

De vorige herziening van de bedrijfsregelingen dateert uit het begin van de jaren negentig. Naast de invoering van de euro die aanleiding gaf tot de herziening, bleek ook dat met name de regelingen op het gebied van personenschade (bedrijfsregelingen 7 en 15) inmiddels niet meer díe ambities aan de dag legden die het Verbond voor ogen had. Ook de aandacht van de media voor met name de kant van (verkeers)slachtoffers heeft bijgedragen aan het besluit om de regelingen te herzien. Tijdens de themabijeenkomst werd uitvoerig ingegaan op de wijzigingen, en dan met name de aanpassingen in de bedrijfsregelingen nummers 7 en 15. Die zijn niet alleen redactioneel gemoderniseerd, maar ook is er veel meer duidelijkheid gecreëerd door te beschrijven wie waarvoor verantwoordelijk is en binnen welke termijn verzekeraars moeten handelen. Uiteindelijk moet dat het schadebehandelingsproces versnellen. Binnenkort verschijnt hierover meer informatie in een Dossier.

Bondig, februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Hoger ambitieniveau in herziene bedrijfsregelingen '
Lees ook