NED KANKERBESTRIJDING KWF

Jubileum Symposium 50 jaar Kankerbestrijding

Amsterdam, 31 augustus 1999
EMBARGO TOT 13.15 UUR

Tijdens Jubileum symposium 50 jaar kankerbestrijding

HOGERE INVESTERINGEN IN KANKERONDERZOEK EN

MEER STEUN VOOR DE PATIENT DIE KANKER HEEFT

In aanwezigheid van H.M. Koningin Beatrix, beschermvrouwe van het Koningin Wilhelmina Fonds en Minister Borst, hebben circa 700 wetenschappers en andere genodigden op 31 augustus 1999 in Amsterdam tijdens een symposium het 50-jarig bestaan herdacht van de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van de collecte-organisatie en patiëntenverenigingen.
Tijdens dit symposium is de balans opgemaakt van 50 jaar kankerbestrijding. Hiervoor heeft de bevolking in die periode in totaal ongeveer anderhalf miljard bijeengebracht. Met dat geld hebben duizenden wetenschappers kankeronderzoek verricht en is de geneeskans van kanker verdubbeld van 25 naar 50. Bovendien is kanker uit de taboesfeer gebracht en nu in alle openheid bespreekbaar. De Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds heeft de ontwikkeling van patiëntenverenigingen krachtig gesteund, zodat een omvangrijk netwerk is ontstaan, groter dan in welk land ter wereld. In de nabije toekomst wil het KWF meer geld beschikbaar stellen voor het klinisch kankeronderzoek om de kans op genezing verder te verbeteren, maar ook voor begeleiding van patiënten met kanker en hun kwaliteit van leven.

Over 25 jaar moet 2/3 kunnen genezen

In zijn openingstoespraak zei Mr. J.J.C. Alberdingk Thijm dat 50 genezing nooit genoeg kan zijn. "Bij de oprichting van het fonds was het 25, bij het zilveren jubileum van het KWF 35. Het is ons streven er een half procent per jaar aan toe te voegen, zodat bij het volgende jubileum tweederde van alle patiënten kan genezen." De voorzitter vond echter dat er méér was bereikt . "Het taboe rond kanker is veranderd in openheid. De patiënt en zijn naasten hebben een enorme hoeveelheid informatie en honderdduizenden pagina's Internet tot hun beschikking. Deze laatste ontwikkeling stelt het KWF overigens voor nieuwe taken. Daarnaast is er begeleiding en lotgenotencontact. Kortom, een patiënt hoeft niet meer alleen te zijn met zijn ziekte." Rekening houdend met een verdere stijging van het aantal patiënten zal het KWF zich na het jubileum bezinnen op een uitbreiding van taken met betrekking tot begeleiding van patiënten. Ook de patiënt die weet dat hij niet meer beter wordt, moet in die laatste fase kunnen rekenen op steun van het KWF. Hieraan zal een deel van de te werven jubileumgelden worden besteed", aldus de voorzitter.

Gedrag van de kankercel

Prof. P. Borst, directeur Wetenschapsbeleid Nederlands Kanker Instituut, keek tijdens het symposium naar de huidige stand van zaken van de medische wetenschap en het rendement van het bestede bedrag. Hij constateerde dat aan het begin van zijn eigen loopbaan men nauwelijks wist wat kanker was. "Vanaf de grens van de eeuwwisseling kunnen we alleen met verbazing terugkijken naar de mist waarin we 40 jaar geleden ronddwaalden. Inmiddels is die mist opgetrokken. Wij weten nu hoe kanker ontstaat en hoe het komt dat een kankercel zich abnormaal gedraagt."
Prof. Borst legde uit dat het ontstaan van kanker door een bonte reeks van factoren wordt beïnvloed: blijvende beschadiging van het DNA o.a. door chemische stoffen, invloed van hormonen, virusinfectie en weefselbeschadiging. "Hoe komt het", zo hield hij zijn gehoor voor, "dat één op de 10 rokers kanker krijgt van long, keel of strottenhoofd?"

Epidemiologe Prof. F. van Leeuwen liet zien dat sinds 1949 de sterfte aan kanker bij mannen driemaal zoveel en bij vrouwen tweemaal zoveel is toegenomen. "Niet alleen de totale kankersterfte, maar ook de bijdrage van de diverse vormen van kanker aan de sterfte is de afgelopen 50 jaar sterk veranderd. Maagkanker is gedaald, longkanker gestegen. Bij mannen daalt longkanker momenteel, bij vrouwen stijgt deze en neemt momenteel de derde plaats in na borst- en darmkanker. Vóór 1950 was er nauwelijks besef dat leefgewoonten als roken, voeding en alcoholgebruik belangrijke invloed zouden kunnen hebben op het kankerrisico. Door intensieve voorlichtingscampagnes in de periode 1960-1980, voornamelijk onder leiding van KWF-directeur Meinsma, daalde het percentage rokers van 90 tot 40.
De rol van de voeding met betrekking tot kanker zal nog veel meer onderzoek vragen in de toekomst, meende Prof. Van Leeuwen. Er is geen relatie tussen vetinname en borstkanker zoals oorspronkelijk werd gedacht, het is nog niet duidelijk of vleesconsumptie invloed heeft op dikke darmkanker. "Groenten en fruit hebben een beschermende werking op kanker van mond- en keelholte, slokdarm, maag en long. Voor borst- en prostaatkanker is dat nog allerminst duidelijk. Stoppen met roken is een veel effectievere maatregel dan het verhogen van de groente- en fruitconsumptie", aldus Prof. Van Leeuwen.

Wereldwijd verdubbeling van patiënten

Ongeveer de helft van alle patiënten is te genezen, waarvan circa 30 door chirurgie, tegen radiotherapie en chemotherapie samen ongeveer 15. Door vergrijzing van de bevolking zal het aantal kankerpatiënten wereldwijd en ook in Nederland toenemen. Mondiaal zal er van verdubbeling sprake zijn: van de huidige 10 miljoen nieuwe kankerpatiënten per jaar naar 20 miljoen in 2020. In de laatste tientallen jaren is een enorme vooruitgang geconstateerd in inzicht in de ziekte op moleculair niveau. Met het .humane genoom' project kunnen patiënten met een hoger risico beter worden gevolgd. Er kan beter worden ingeschat welke mensen door een bepaalde vorm van kanker getroffen kunnen worden. De chirurg Prof. Van de Velde uit Leiden verwacht dat deze toename van kennis uiteindelijk zal leiden tot aanzienlijk meer chirurgisch preventief handelen. Het risico-orgaan kan dan worden verwijderd, al dan niet gevolgd door reconstructieve ingrepen.
Immunotherapie en gentherapie hebben vooralsnog beperkte invloed op de genezingspercentages. De werkelijke verbetering is het gevolg van ontwikkelingen in de diagnostiek en de multidisciplinaire benadering van patiënten, waarbij chirurg, radiotherapeut en geneeskundig oncoloog volgens een protocol samenwerken. Sinds het ontstaan van de Integrale Kankercentra in 1972 gebeurt dat ook regionaal, hetgeen tot aantoonbaar betere resultaten heeft geleid.

Geen zelfgenoegzaamheid

Minister Borst onderstreepte tijdens het KWF Jubileum symposium de waarde van kankervoorlichting die 20 jaar geleden op verzoek van het Ministerie door het KWF ter hand was genomen. "Daarmee is sedertdien voor meer dan 100 miljoen gulden aan activiteiten uitgevoerd. Het is goed dat daarbij ook moeilijker te communiceren zaken zoals complementaire geneeswijzen, niet worden geschuwd", aldus de minister. "Het KWF probeert met haar voorlichting zo'n controversieel thema in een evenwichtig perspectief te plaatsen."
Tenslotte waarschuwde de minister voor zelfgenoegzaamheid. "Al steekt de huidige geneeskans met 50 gunstig af in Europees verband, toch moeten we erkennen dat bij teveel kankerpatiënten de medische wetenschap nog altijd machteloos staat. En alle voorlichting ten spijt, vertonen nog teveel mensen leefgewoontes, die de kiem leggen voor het ontstaan van kanker op latere leeftijd. Daarom zal op twee fronten inspanning moeten plaatsvinden: op dat van onderzoek en op dat van het gezondheidsbeleid met name ten aanzien van preventie. Een gezamenlijk optreden van overheden en maatschappelijke instanties is nodig om het gedrag en de maatschappelijke factoren die kanker bevorderen, systematisch te veranderen." Minister Borst noemde de samenwerking tussen overheid en KWF een voorbeeld van hoe particulier initiatief en overheid elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen.

Duurdere behandelwijzen

Algemeen directeur K. van de Poll stelde dat aan het te zeer overlaten van verantwoordelijke taken aan het particulier initiatief verschillende kanten zitten. "Voordeel is dat de bevolking zijn betrokkenheid bij het goede doel naar eigen keuze kan tonen. Nadeel is dat een organisatie als het KWF daardoor kwetsbaar is. Als het publiek niet geeft, moeten taken worden ingekrompen. De overheid zal daarom een voortrekkersrol moeten blijven vervullen. Verder uitholling van verantwoordelijkheden lijkt moeilijk te accepteren", aldus directeur Van de Poll. Uit vergelijking tussen de kosten van de gezondheidszorg in de omringende landen neemt Nederland een lage tot middenpositie in. Het standpunt van de overheid inzake het roken, de wachtlijsten problematiek en de budgettering van ziekenhuizen maakt duidelijk dat de gezondheidszorg geen hoge prioriteit heeft in het denken van politici. Terwijl uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander zijn gezondheid zeer belangrijk vindt en hiervoor best meer zou willen betalen. Er is alle reden om het budget van de gezondheidszorg zodanig te laten stijgen, dat ook duurdere behandelwijzen bij kanker toegepast kunnen worden. Deze extra inspanningen zijn juist nu zinvol, omdat resultaten uit laboratoriumonderzoek de laatste tien jaar zoveel kansen hebben gecreëerd voor toepassing in de kliniek. Indien het KWF nog steeds globaal de helft van de kosten van kankeronderzoek voor zijn rekening zou nemen, zal het budget voor research de komende jaren structureel moeten stijgen van ü 70 naar ü 100 miljoen en daarmee de bruto inkomsten van het KWF van ü 100 miljoen naar ü 140 miljoen. Daar ligt een grote uitdaging in", aldus KWF-directeur Van de Poll.

Deel: ' Hogere investeringen in kankeronderzoek '
Lees ook