expostbus51


Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

JUST: handel in namaakartikelen

Wijnand Stevens

070 370 6857

24.02.99

3761

HOGERE STRAFFEN TEGEN HANDEL IN NAMAAKARTIKELEN

Personen die zich beroepshalve bezighouden met handel in nagemaakte merkartikelen, riskeren binnenkort een gevangenisstraf van maximaal vier jaar. Dat is nu nog maximaal één jaar. Ook het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten (piraterij) wordt zwaarder bestraft. Hierbij is te denken aan het illegaal verspreiden van gekopieerde CD.s. De maximumstraf daarvoor gaat van een half naar één jaar. Degenen die dit delict beroepshalve begaan lopen naar huidig recht al risico op een maximumstraf van vier jaar. Onder verspreiden wordt na de wetswijziging naast invoer ondermeer ook de uitvoer en doorvoer van nagemaakte en door piraterij verkregen produkten verstaan. De wijzigingen zijn het gevolg van wijzigingsvoorstellen van minister A.H. Korthals van Justitie van op het Wetboek van strafrecht, de Auteurswet 1912, en de Wet op de naburige rechten. De voorstellen van zijn gisteren aanvaard in de Eerste Kamer. De wetswijzigingen hangen samen met de Europese piraterij verordening en met het verdrag van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) inzake handelsaspecten van intellectuele eigendom.

----------

24 feb 99 12:47

Deel: ' Hogere straffen tegen handel in namaakartikelen '
Lees ook