HE

17 september 1999
99.056

Hogeschool Enschede bepleit samenwerking in hoger onderwijs De Hogeschool Enschede combineerde de opening van het Hogeschooljaar 1999/2000 met de ingebruikname van haar nieuwe onderwijspaviljoens, die deel uitmaken van de nieuwe Stadscampus, die in Enschede verrijst.

Collegevoorzitter Dr. A. Peters ging in zijn jaarrede vooral in op de relatie tussen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, zoals dat momenteel sterk in de belangstelling staat.

Het College van Bestuur van de Hogeschool Enschede is van mening, dat de verklaring, die door de Europese onderwijsministers in Bologna is getekend, een uitstekend uitgangspunt vormt voor het verstrekken van afstudeergraden voor studenten uit het hoger onderwijs. Europese oplossingen zijn in dit verband verre te prefereren boven "regionale" Nederlandse oplossingen.
Universiteiten en hogescholen hoeven om die reden ook niet per definitie te fuseren; maar samenwerking ligt wel voor de hand. Afhankelijk van de regionale situatie kan deze samenwerking een ander karakter dragen.
Onderwijsminister Hermans heeft zich hierover ook in positieve zin uitgesproken.
Het bij voorbaat rigide vasthouden aan het binaire stelsel (gescheiden universiteiten en hogescholen) is volgens de collegevoorzitter van de Hogeschool Enschede zeker niet de weg om in de regio Twente het perspectief van een kennisinfrastructuur op hoog niveau na te streven.

Per regio, vindt Peters, kan een bestuurlijk beter afgestemd aanbod van universiteiten en hogescholen veel opleveren. De Hogeschool Enschede en haar fusiepartner Hogeschool IJselland uit Deventer zullen hun beleid blijven richten op de marktbehoefte, ongeacht vanuit welke constellatie onderwijs wordt aangeboden.
De kwaliteit van alle opleidingen zal daarbij centraal staan, anders wordt de marktpositie ondergraven.

De Hogeschool Enschede zal zich in het komende studiejaar meer en meer profileren als een netwerk van kenniscentra. Ook zullen nieuwe leerwegen gepositioneerd worden, die voor de regio van belang kunnen worden. Een voorbeeld daarvan zijn opleidingstrajecten op het gebied van Geo Informatiesystemen en Meteorologie.
Binnen de Hogeschool Enschede zal in 2000 een topopleiding opgericht worden voor geselecteerde studenten uit alle studierichtingen, die bereid zijn voor extra studiepunten een multidiciplinaire insteek op hun studie te kiezen. Deze "courses of excellence" worden naar verwachting samen met het bedrijfsleven ontwikkeld.

Deel: ' Hogeschool Enschede bepleit samenwerking in hoger onderwijs '
Lees ook