Hogeschool van Utrecht


11 oktober 2012
Hogeschool Utrecht: aandacht voor duurzaamheid in alle opleidingen

De rol die hogescholen kunnen spelen bij verduurzaming is volgens Hogeschool Utrecht essentieel. HU organiseerde over dit onderwerp op 10 oktober een discussiemiddag voor studenten en docenten met Michael Braungart, founder van het Cradle to Cradle (C2C) concept. Hogeschool Utrecht wil zelf een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid in onderwijs en onderzoek en in de eigen bedrijfsvoering en nodigde Braungart uit.

De Dag van de duurzaamheid (10 oktober) was voor de Hogeschool Utrecht aanleiding voor de bijeenkomst met Braungart en enkele honderden studenten en docenten op de Faculteit Natuur en Techniek. 'De rol van de hogescholen bij de omslag naar een duurzamer samenleving is essentieel', aldus Braungart. 'Hogescholen hebben de sleutel in handen voor innovatie van de industrie, gebaseerd op het C2C-principe. Kennis is er genoeg, vooral bij de universiteiten. Maar de toepassing in de samenleving, daarin ligt juist een taak voor de hogescholen, de universities of applied sciences. We hebben betere ingenieurs en ontwerpers nodig, voor wie het vanzelfsprekend is producten te maken die geen vervuiling veroorzaken en die uiteindelijk terugkeren in de kringloop.'

Een korte impressie van de bijeenkomst met Michael Braungart vindt u hier. De hele bijeenkomst kunt u terugkijken via deze link.

Dat de rol van hogescholen bij de omslag naar een duurzamer samenleving essentieel is, beaamde ook de voorzitter van het College van Bestuur van de HU, Geri Bonhof: 'Duurzaamheid is voor de HU al twee jaar een speerpunt in onderwijs en onderzoek. We willen een cultuurverandering teweegbrengen bij de professionals van morgen. Veel van onze studenten komen terecht in het midden- en kleinbedrijf (MKB), het onderwijs, sociale beroepen en de communicatiesector. Wij bieden ze kennis over duurzaam handelen en produceren en over maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ook competenties om deze kennis in de praktijk te kunnen toepassen. Dat doen we bij de HU al heel goed in de opleidingen op het gebied van Natuur en Techniek. We gaan dat ook stevig doorvoeren in de andere opleidingen.'

Manifest studenten voor Morgen
Na deze bijeenkomst ontvingen Geri Bonhof en andere bestuurders uit het hoger onderwijs het Manifest voor verduurzaming van het hoger onderwijs uit handen van studentennetwerk Morgen. Geri Bonhof onderschrijft dit Manifest van harte en waardeert het initiatief van de studenten. 'Hoe vaker studenten zelf vragen om meer aandacht voor duurzaamheid in hun opleiding, hoe sneller docenten dit zullen oppakken.' De hoger onderwijsbestuurders beloofden binnenkort met studentennetwerk Morgen om de tafel te gaan voor concrete afspraken over integratie van duurzaamheid in het curriculum. Hogeschool Utrecht neemt het initiatief om op de volgende Dag van de duurzaamheid in 2013 de bijeenkomst te faciliteren tussen Morgen en alle Bestuurscolleges van hogescholen en universiteiten. De bestuurders zullen dan door Morgen bevraagd worden over de wijze waarop ze het Manifest opgepakt hebben.

Ook aanwezig op de bijeenkomst waren Jan Peter Balkenende (voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition) en Herman Wijffels (hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering Universiteit Utrecht). Balkenende constateerde: 'Momenteel zijn we in de fase beland dat sustainability mainstream wordt. Studenten houden ons een spiegel voor, er is geen alternatief.'

De HU en duurzaamheid
De Hogeschool Utrecht is verankerd in de regio, staat midden in de samenleving en wil daaraan bijdragen vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid. En dan kun je niet om duurzaamheid heen. De student van nu is de leidinggevende van morgen. Opleiden zonder duurzame ontwikkeling is voor Hogeschool Utrecht daarom geen optie. Geri Bonhof: 'We staan op een kantelpunt voor het voortbestaan van de wereld. Vanuit dat besef heeft de HU duurzaamheid tot speerpunt gemaakt, opdat geen student meer zal afstuderen zonder kennis van duurzaamheidprincipes.'

De HU benoemde duurzaamheid in 2010 als een van haar speerpunten. De Faculteit Natuur en Techniek is voortrekker, maar krijgt steeds meer navolging binnen de hogeschool. Duurzame ontwikkeling moet voor studenten en medewerkers een vanzelfsprekend criterium worden in professioneel denken en handelen. Praktijkgericht onderzoek leidt tot kennis die toepasbaar is in de beroepspraktijk. Studenten kunnen nu al kiezen voor 22 specialismen met een kenmerk van duurzaamheid. Bijvoorbeeld voor de specialisatie Sustainable energy systems. Hier maken studenten kennis met diverse technieken om duurzame energie op te wekken en leren deze te combineren. Ook leren ze kosten en opbrengsten te analyseren en te optimaliseren en goede ideeën voor duurzame technieken te vertalen in een businessplan. Via deze inbedding van duurzaamheid in het onderwijs worden studenten opgeleid tot professionals met duurzaamheidcompetenties op hun vakgebied. Zo mobiliseert het onderwijs talrijke initiatieven voor een d uurzame toekomst.

HU werkt ook hard aan de verduurzaming van de eigen organisatie. Dat uit zich in eerste instantie in maatregelen die zijn gericht op mobiliteit en huisvesting. Met bijna 39.000 studenten en 3.500 medewerkers valt er veel winst te behalen voor het milieu door de CO-2 uitstoot fors omlaag te brengen. Mobiliteit bepaalt voor een groot deel de uitstoot. Daarom investeerde de HU onlangs fors in elektrische auto's, scooters en fietsen voor de eigen medewerkers en verkreeg daarvoor de E-Mobility Award. Samen met het bedrijf Treemagotchi gaan medewerkers van de HU aan de slag om te onderzoeken hoe er efficiënter en duurzamer kan worden gewerkt met minder papier. Ook gaat de HU in de komende jaren haar bestaande gebouwen renoveren en komt er nieuwbouw op de Uithof. De ambitie: 30% minder CO2 uitstoot in 2020 en geen CO2 uitstoot meer in 2030. De nieuwe gebouwen gaan energie leveren.

Meer informatie
Zie www.duurzaam.hu.nl voor meer info over het duurzaamheidprogramma van Hogeschool Utrecht. Meer informatie bij Erlijn Eweg, programmamanager De Omslag -Duurzame ontwikkeling met Utrecchtse energie, HU Kenniscentrum technologie en Innovatie, tel. 088 481 8182 / 06 20 60 19 13.

Over Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht (HU) is een kennisorganisatie die door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent. De circa 50 lectoren zijn de vaandeldragers van het praktijkgericht onderzoek van de HU. Zij werken met elkaar binnen zes kenniscentra, elk verbonden aan een van de faculteiten van de HU. De lectoren formuleren hun onderzoeksprogramma's in dialoog met de beroepspraktijk en werken nauw samen met andere onderzoekers, studenten en docenten. De voor de regio Utrecht belangrijke terreinen als Zorg & Technologie, Creatieve Industrie, Duurzaamheid en Werken en leren in de Wijk zijn door de HU onderscheiden als speerpunten van onderzoek. www.onderzoek.hu.nl


Noot voor redacties

Deel: ' Hogeschool Utrecht aandacht voor duurzaamheid in alle opleidingen '
Lees ook