CD&V

Persmededeling van CD&V 25 maart 2005

100 MILJOEN EURO VOOR DE OPTIMALISATIE VAN DE GEWESTELIJKE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR

Op voorstel van Kris Peeters, de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering vandaag het Optimalisatieprogramma voor de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur 2006-2010 goedgekeurd. Dit betekent dat de NV Aquafin voor ongeveer 100 miljoen euro bijkomende investeringsprojecten (exclusief BTW) ter beschikking heeft voor het verder uitbouwen van waterzuiveringsinfrastructuur. Voor de investeringsjaren 2007-2010 wordt nog voor 310 miljoen euro aan projecten gedefinieerd.

De Europese richtlijn stedelijk afvalwater heeft tot doel het milieu te beschermen tegen de nadelige invloeden van het lozen van stedelijk afvalwater.

Om aan deze richtlijn te beantwoorden, moet Vlaanderen de nodige zuiveringsinfrastructuur in een versneld tempo uitbouwen.

De infrastructuur nodig om de belangrijkste agglomeraties te kunnen zuiveren, werd ondertussen via eerder goedgekeurde programma's, ter uitvoering aan de NV Aquafin opgedragen.

De voorbije jaren werd het echter meer en meer duidelijk dat ook extra aandacht moet besteed worden aan de problematiek van de verdunning van het afvalwater. Sommige collectoren kunnen immers de grote toevloed van aangevoerd water niet slikken waardoor dit water dient geloosd te worden via overstorten. Op die manier komt het afvalwater ongezuiverd in de waterlopen terecht. Het verdund afvalwater is bovendien moeilijker verwerkbaar door de zuiveringsinstallaties.

In dit optimalisatieprogramma is daarom resoluut gekozen voor de optimalisatie van de infrastructuur.

Dit moet enerzijds resulteren in het verminderen van de overstorten.en anderzijds in het verhogen van het rendement van de Waterzuiveringsinstallaties van de NV Aquafin.

Voor het optimalisatieprogramma 2006 werden 57 projecten voor een investeringsbedrag van ca. 47,4 mio euro (of 1,9 mia BEF) gedefinieerd.

Het resterende budget van 52 mio euro zal gebruikt worden om de bestaande budgetoverschrijdingen op te vangen of om op korte termijn nog andere projecten in het algemeen belang dringend ter uitvoering op te dragen.

Minister Peeters benadrukt dat er ook nood is aan een flankerend beleid om de projecten ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Na de dagvaarding van België door de Europese Commissie op 16/01/2003 voor het niet naleven van de richtlijn Stedelijk Afvalwater, viel in dat jaar het aanbestedingsvolume van de NV Aquafin terug tot 30 miljoen euro, net op het moment dat de maatschappij in 4 tot 5 jaar nog voor ongeveer 1 miljard euro aan opgedragen projecten diende uit te voeren om conform de richtlijn stedelijk afvalwater onze belangrijkste agglomeraties te saneren. Vele projecten raakten geblokkeerd omwille van uiteenlopende redenen: administratieve vertragingen, vergunningsproblematiek, aanslepende MER-procedures, niet afgestemde investeringprogramma's, -

Er werden en worden ondertussen over administraties en besturen heen diverse acties genomen om de geblokkeerde dossiers los te krijgen.

'De resultaten van deze pragmatische aanpak zijn reeds zichtbaar: het aanbestedingsritme van de NV Aquafin van slechts 30 miljoen euro in 2003 is reeds gevoelig gestegen tot 82 miljoen euro in 2004. Dit ritme moet in 2005 zeker kunnen opgetrokken worden tot 136 miljoen euro maar ik hoop dat we in de buurt van 200 miljoen euro kunnen eindigen en zo Europa met onze geleverde inspanningen te overtuigen', besluit minister Peeters.

Kris Peeters,
Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur


CD&V
Wetstraat 89
1040 Brussel
Tel : 02.238.38.11
Fax : 02.230.43.60
www.cdenv.be
E-mail : inform@cdenv.be

Deel: ' Honderd miljoen voor de Vlaamse waterzuiveringsinfrastructuur '


Lees ook