Gemeente Leeuwarden

Honorering project Full Colour door ministerie van BZK

De gemeente Leeuwarden heeft bericht ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de projectaanvraag Leeuwarden Full Colour wordt gehonoreerd en dus gefinancierd.

Deze projectaanvraag is gedaan door de gemeente Leeuwarden, mede namens de politie Midden Friesland, St. Het Buro (Saris) en St. Partoer.

Met de financiële "injectie" vanuit het rijk kunnen de gezamenlijke projectpartners de sluitende aanpak voor allochtone risicojongeren in Leeuwarden en omgeving gaan realiseren op een preventieve en curatieve manier.

In de afgelopen maanden is al een start gemaakt met het project door een allochtone intermediair voor de Marokkaanse jongeren in dienst te nemen. Deze werkwijze wordt op korte termijn geïntensiveerd en eveneens toegepast op de Antilliaanse jongeren. Voorts zullen te nemen maatregelen en activiteiten worden opgezet al naar gelang de wensen, ideeën en noodzaak die vanuit de allochtone groeperingen en de projectpartners worden aangegeven.

Ter informatie wordt bijgaand een korte samenvatting meegezonden met het projectplan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Honorering project Full Colour door ministerie van BZK aan Leeuwarden '
Lees ook