Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hoofdlijnennotitie Rampenbestrijding 1999-2002

Aan de organisatie van de rampenbestrijding worden steeds hogere eisen gesteld. Het takenpakket wordt breder en complexer en de schaal van het optreden neemt toe. Deze ontwikkelingen vereisen een versterking van de rampenbestrijdingsorganisatie. Samen met de partners in de openbare veiligheid moet gewerkt worden aan een verdere kwaliteitsverbetering en volledige uitvoering van de projecten Versterking Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PGHOR).
Doel van de hoofdlijnennotitie is niet om te komen tot een fundamentele wijziging in het systeem van de rampenbestrijding en de verantwoordelijkheidsverdeling, maar om een aanzet te geven tot een inhoudelijke discussie over de wijze waarop de rampenbestrijding verbeterd kan worden. Hiertoe is in deze notitie een aantal beleidsvoornemens opgenomen, waarbij de nadruk ligt op samenwerking, professionaliteit, preventie en het stellen van normen voor veiligheid. Na afloop van de discussie zal in een definitieve beleidsnota worden aangegeven welke beleidsvoornemens voor de korte termijn en welke voor de langere termijn zijn bedoeld.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Hoofdlijnennotitie Nederlandse Rampenbestrijding 1999-2002 '
Lees ook