Partij van de Arbeid


Hoofdpunten van de PvdA bij het debat over de Zorgnota

15 november 1999 PvdA-voorlichting

Volledige bijdrage van Rob Oudkerk

Volledige bijdrage van Khadija Arib

Woordvoerder Rob Oudkerk: Het valt de PvdA-fractie op dat minister Borst buiten de Tweede Kamer nog al eens ideeën wisselt over een ander stelsel van gezondheidszorg. Maar in de Kamer is niet bekend aan welke richting zij dan denkt: Denkt deze minister nu in de richting van concurrentie en privatisering of heeft samenwerking en ordening haar voorkeur? Kan de minister nu helder aangeven wat haar voor ogen staat als het gaat om de toekomstige financiering en organisatie van de gezondheidszorg?
Graag zou de PvdA-fractie dat snel van de minister vernemen. De Partij van de Arbeid acht het huidige stelsel namelijk niet veel langer houdbaar. Nu de herzieningen van het sociaal verzekeringsstelsel en het belastingstelsel in een afrondende fase zijn beland, is wat de PvdA betreft het volksgezondheidsstelsel aan de beurt.

Om wat rust in de sector te creëren heeft de minister meerjarenafspraken met hen gemaakt. De PvdA heeft de minister meerdere malen gevraagd wat die afspraken nu hebben opgeleverd, met andere woorden: wat kan de minister aan prestatiegegevens verstrekken? Tot op heden zijn die gegevens er niet gekomen, omdat die informatie moeilijk te verkrijgen zou zijn. Woordvoerder Rob Oudkerk, tevens huisarts, meent dat dat niet zo moeilijk hoeft te zijn. Velen in de zorg houden immers, zoals hijzelf, een overzicht van de productiegegevens bij. En hoe kan de Kamer de minister nu beoordelen op wat zij bewerkstelligt, als er geen prestatiegegevens bestaan?
Van de moties die de afgelopen vijf jaar in de Tweede Kamer zijn aangenomen zijn enkele zeer belangrijke niet, niet tijdig of onvolledig uitgevoerd. De PvdA-fractie wil graag van de minister weten waarom deze 'meerjarenafspraken' met de Kamer niet hebben geleid tot uitvoering.

Graag wijst de PvdA-fractie de minister op risicoselectie via de achterdeur van de aanvullende verzekering. De PvdA meent dat er een te sterke verstrengeling bestaat tussen de aanvullende verzekering en het basispakket, waardoor er geen keuzemogelijkheid bestaat. Wat gaat de minister aan deze situatie doen?

Er is commotie ontstaan over de positie van sommige kleine zelfstandigen in het ziekenfonds. De PvdA-fractie is blij dat grote groepen kleine zelfstandigen met de wetswijziging van de Ziekenfondswet beter af zijn, maar vindt dat het kabinet de negatieve effecten van deze wijziging zo spoedig mogelijk moet repareren en verzoekt de minister hierover contact op te nemen met de bewindslieden van Financiën, Zalm en Vermeend.

De bijdrage van Khadija Arib aan het debat over de Zorgnota richt zich met name op de kwaliteit van de zorg en de wachtlijstproblematiek. Maar het zijn niet de enige problemen in de zorg. De schrik slaat de PvdA-fractie om het hart als de kranten reppen over het mishandelen van demente bejaarden. Ouderen klagen niet, terwijl minstens 5 procent van hen mishandeld wordt. Maar niet alleen in de ouderenzorg, ook in de gehandicaptenzorg zijn dergelijke incidenten schering en inslag. De PvdA maakt zich ernstige zorgen over de kwaliteit van deze zorg. De minister heeft een onderzoek aangekondigd, maar dat is voor de PvdA niet genoeg. De Inspectie moet nu ingeschakeld worden voor een inspectieronde bij alle instellingen voor ouderen- en verstandelijke gehandicaptenzorg om de kwaliteit van de zorg en de effectiviteit van de kwaliteitsbewaking helder in kaart brengen.

De Zorgnota bulkt van de beleidsvoornemens en voor veel ervan is een tijdpad vastgesteld. Dat is winst ten opzichte van verleden jaar. Maar het ontbreekt nog aan harde resultaten, vooral op het gebied van de wachtlijsten. Dat heeft geleid tot de uitspraak van de rechter om vier mensen binnen een week zorg te leveren. Nu staat dan ook de weg open voor alle mensen binnen de AWBZ om via de rechter zorg af te dwingen. De PvdA vindt dat op zich een goede zaak: het schept duidelijkheid en dwingt tot een hardere aanpak van het probleem. Maar als iedereen die op wachtlijsten staan, het recht op zorg op deze wijze onmiddellijk zouden gaan opeisen, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Daarom presenteert de PvdA-fractie een zevental voorstellen en ideeën om te komen tot snelle hulp voor diegenen die een urgente vraag hebben. Deze voorstellen worden de minister tijdens het debat voorgelegd.

Naar aanleiding van het incident met de chirurg die een aantal patiënten heeft besmet met het Hepatitis-B virus wil de minister alle werkers in de gezondheidszorg hierop laten screenen en inenten. Dat gaat de PvdA lang niet ver genoeg: terughoudendheid is hier niet meer op zijn plaats. Juist met het oog op preventie pleit woordvoerder Arib dan ook voor een algemene vaccinatie tegen Hepatitis-B bij kinderen. Die vaccinatie zou opgenomen moeten worden in het standaardpakket.

De aandacht voor preventie bij ouderen wordt met het oog op de vergrijzing steeds actueler. Hoewel er al een infrastructuur bestaat voor preventie bij ouderen blijkt dat zij niet voldoende worden voorgelicht en de preventie van aandoeningen niet voldoende is. Ouderen lopen vaak bij allerlei verschillende specialisten en het zorgaanbod is voor ouderen vaak onoverzichtelijk. De minister stelt nu ouderenadviseurs voor. Maar dat is niets nieuws. Daarom pleit de PvdA-fractie voor zorgconsulenten voor ouderen, die naast kennis over gezondheid, ouderen psychisch en sociaal ondersteunen en wegwijs maken. Daarnaast kunnen de zorgconsulenten de huisartsen ondersteunen in hun preventieve taak, terwijl de huisarts weer op zijn manier gebruik kan maken van de consulent.

Deel: ' Hoofdpunten PvdA bij het debat over de Zorgnota '
Lees ook