Nationaal Dubo Centrum

Hoofdpunten Rijksbegroting 2002: milieu

De Rijksbegroting 2002 bevat het voorgenomen regeringsbeleid voor het jaar 2002. Voor het ministerie van VROM staat dit jaar in het teken van uitwerking, uitvoering en voortzetting van beleid dat eerder werd aangekondigd in enkele grote nota's: de Nota Wonen, de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, de nota Grondbeleid, het NMP4 en de architectuurnota Ontwerpen aan Nederland.

Hierna volgen enkele passages uit de Rijksbegroting die hoofdpunten bevatten voor het beleid ten aanzien van milieu.

Gezondheid, veiligheid
Zorg voor veiligheid en gezondheid in de leefomgeving reikt verder dan de omgang en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook gebouwen moeten aan strenge eisen voldoen. Medio 2002 ontvangt de Tweede Kamer het actieprogramma Bouwen, veiligheid en gezondheid, dat de lacunes in de handhaving van de bouwregelgeving moet opheffen. Het actieprogramma richt zich bijvoorbeeld op constructies en installaties.

Ook de Uitvoeringsnota Strategie Omgaan Met Stoffen (SOMS) draagt bij aan een gezond en veilig leven. De komende jaren worden gebruikt om stofprofielen op te stellen van alle chemische stoffen. Bedrijven en overheden kunnen met deze beschrijving beslissingen nemen over het gebruik van de stoffen. Al in 2002 zet het bedrijfsleven proeftuinen op om ervaring met deze procedure op te doen. Hiervoor is 2,3 miljoen euro (5 miljoen gulden) per jaar beschikbaar. In 2002 start de uitvoering van het Beleidsprogramma Milieu en Gezondheid. Dat moet meer inzicht geven in aard en omvang van bepaalde gezondheidseffecten, zodat risico's eerder worden gesignaleerd. Ook hiervoor is 2,3 miljoen euro (5 miljoen gulden) per jaar beschikbaar.

United Nations World Summit on Sustainable Development (Rio+10) In september 2002 zal in Johannesburg tien jaar na de United Nations Conference on Environment and Development (in Rio de Janeiro) de conferentie Rio+10 worden gehouden. Nederland is er voorstander van om de Top te concentreren op de volgende thema's: duurzame productie en consumptiepatronen; armoedebestrijding; duurzame draagkracht van ecosystemen (voor menselijke ontwikkeling); gezondheid, kwetsbaarheid, veiligheid, risicomanagement; doelmatig mondiaal bestuur en goede financieringsstructuren. Belangrijk uitgangspunt voor de te kiezen prioriteiten is de wens om ook in ontwikkelingslanden duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. De Nederlandse inzet is om de genoemde thema's op de agenda van Rio+10 te krijgen en daarbij concrete en aansprekende resultaten te boeken.

De Verenigde Naties hebben besloten dat elke lidstaat een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling zal uitbrengen. Het kabinet heeft in februari 2001 besloten tot de uitvoering van een project dat moet leiden tot de Nederlandse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (NSDO). Het is de bedoeling dat ten behoeve van de conferentie in Johannesburg alle nationale strategieën worden geanalyseerd en vergeleken, om te zien of met de beoogde inspanningen van alle landen inderdaad de juiste weg naar duurzame ontwikkeling is ingeslagen.

Klimaatverandering
De klimaatovereenkomst die in Bonn in juli dit jaar is gesloten kan in 2002 leiden tot de ratificatie binnen de EU. Het wetsvoorstel voor de ratificatie van het Kyoto-protocol is aan de Tweede Kamer aangeboden. Uiterlijk 1 april 2002 zal een eerste tussentijdse evaluatie van de maatregelen uit de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Dan zal beoordeeld worden of de uitvoering van het beleid en de daadwerkelijke terugdringing van emissies op schema liggen.

De Commissie Vogtländer zal nog in 2001 adviseren over een nationaal systeem voor emissiehandel in CO2. Om het klimaatbeleid landelijk te verbreden sluit VROM met provincies en gemeenten komend jaar Bestuursakkoorden Nieuwe Stijl (BANS). Hierin leggen lagere overheden hun doelstellingen en maatregelen vast ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen. Om hen in die taak bij te staan, heeft het Rijk in 2002 6,8 miljoen euro (15 miljoen gulden) aan subsidie ter beschikking. Dit bedrag loopt in komende jaren nog op tot 11,3 miljoen euro (25 miljoen gulden) per jaar.

Het pakket om de uitstoot van broeikasgassen in het binnenland te verminderen bestaat verder uit onder andere stimulansen om energiezuinige auto's te kopen en om energiebesparende maatregelen in woningen en utiliteitsgebouwen te nemen (het EnergiePrestatieAdvies voor de gebouwde omgeving). Extra aandacht krijgen de lagere inkomens. Het streven is om in deze groep, die bestaat uit ongeveer 16 000 huishoudens, vanaf 2002 een jaarlijkse besparing op energie te realiseren van 68 euro (150 gulden) per huishouden.

Gebiedsgericht beleid
In de komende jaren zal het gebiedsgericht beleid een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het oplossen van de problematiek van de landbouw in relatie tot natuur en leefomgeving. Juist als het gaat om duurzaamheid, is een gelijktijdige aanpak van ecologische, sociaal-economische en ruimtelijke aspecten nodig, die inspeelt op de kenmerken van een gebied. De Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Milieubeleid, waarvoor 20,4 miljoen euro (45 miljoen gulden) beschikbaar is, zal in 2002 worden geëvalueerd.

Samenhangend plattelandsbeleid
Burgers stellen door de toenemende welvaart hogere eisen aan de kwaliteit van hun leefomgeving. De kracht van het platteland schuilt in zijn economische vitaliteit en zijn aantrekkingskracht voor de omgeving. Om beide te versterken zullen beleidsinstrumenten voor landbouw en natuur meer gebundeld ingezet worden, in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld waterschappen, waterwinbedrijven, toeristische ondernemers en bewoners. Hiervoor is een bestuursovereenkomst met de provincies gesloten, op basis waarvan in 2002 toetsbare afspraken worden gemaakt in combinatie met programmatische financiering. Zo wordt rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden per regio, waardoor de eigenheid van de verschillende plattelandsgebieden in Nederland wordt versterkt.

Begrotingshoofdstuk XI
Een overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsartikel vindt u hier. De behandeling van dit hoofdstuk uit de Rijksbegroting 2002 in de Tweede Kamer is voorzien in week van 13, 14 en 15 november aanstaande.

19 september 2001

Deel: ' Hoofdpunten Rijksbegroting 2002 milieu '
Lees ook