Dienstenbond CNV

Hoog respons enquête ANWB
24-02-2003

23% van de medewerkers bij de ANWB hebben meegedaan aan de enquête die is georganiseerd door FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en de Unie. Dit is een hoog respons, omdat er van 10% respons is uit gegaan. 771 enquêtes zijn verwerkt in de uiteindelijke uitslag. De uitkomst van deze enquête geeft input aan het werk van de vakbonden bij de ANWB.

Uitslag levert bespreekpunten met werkgever
Het kunnen combineren van werk en zorgtaken is een onderwerp die leeft onder de medewerkers. FNV Bondgenoten zal daarom een aantal voorstellen inbrengen tijdens de komende onderhandelingen met de werkgever over dit onderwerp. Een opening ligt om een begin te maken met de invoering van een eindejaarsuitkering. Een kleine meerderheid van de respondenten geeft aan hier oren naar te hebben. Werkdruk wordt niet als overmatig ervaren. Ook wordt er redelijk rekening gehouden met wensen ten aanzien van arbeidstijden. Toch zullen dit aandachtspunten blijven voor Ondernemingsraad en vakbonden in gesprek met werkgevers.

Hieronder een korte impressie van de uitslag van de enquête:

Persoonlijke gegevens
30% van de ondervraagden is lid van een vakbond, waarvan 20% van FNV Bondgenoten. Erg grote verschillen tussen de antwoorden van vakbondsleden en niet-leden zijn er niet. Merendeel van de leden die de enquête hebben ingevuld zijn afkomstig van Hulpverlening (HV). 60% van de respondenten is man en 40% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden is 41 jaar. 46% van de deelnemers is werkzaam bij HV, 21% bij Verkoop en Service (V&S) en 20% bij Uitgeverij, informatie en bewegwijzering. 16% is leidinggevend. Meer dan tweederde is fulltimer. Bij V&S werken merendeel vrouwen. Het parttimepercentage ligt dan ook hoog. Ben je tussen de 36 en 55 jaar dan heb je bij de ANWB de meeste kans dat je een leidinggevende functie bekleedt.

Inkomen
De helft van de respondenten (52%) is bereid om een deel van de structurele loonsverhoging in te ruimen voor een eindejaarsuitkering. Merendeel is voorstander van handhaving van de huidige pensioenregeling. Mocht in de toekomst de financiering van de pensioenregeling een probleem zijn, dan moet de oplossing gezocht worden in de hoogte van de premies. Indien je vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden geen onregelmatige diensten meer kunt draaien, verlies je ook je onregelmatigheidstoeslag. Dit kan een behoorlijke impact geven op je inkomen en je pensioenopbouw. Eenderde van de respondenten (met name vakbondsleden) is bereidt loonruimte te reserveren om deze achteruitgang te verzachten. FNV Bondgenoten zal kijken of hierover afspraken gemaakt kan worden met de werkgever.

Loopbaanontwikkeling en opleiding
Om als wegenwachter bij te blijven op het gebied van technische ontwikkelingen is het noodzakelijk dat je je blijft bijscholen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij een verplichte cursus hebben gevolgd. De meeste medewerkers die een opleiding hebben gevolgd, kregen een vergoeding in tijd en/of geld. Opleidingen volgen onder werktijd en de mogelijkheid om thuis te werken (AFB) worden met name genoemd om werk en leren beter op elkaar af te stemmen.

Werktijden
Bij meer dan de helft van de deelnemers (54%) wordt ruim voldoende rekening gehouden met hun wensen ten aanzien van de werktijden. De overige respondenten vindt dat het beter kan of dat er geen rekening gehouden wordt met wensen. De oorzaak die respondenten aangeven voor het niet of onvoldoende rekening houden met hun wensen is volgens HV en V&S roostertechnisch. Medewerkers bij AFB en leidinggevenden geven de aard van de functie als oorzaak aan.

Arbeid en zorg
Om werk en zorg beter op elkaar af te stemmen hebben de ondervraagden meer behoefte aan de mogelijkheid om thuis te werken (met name weer bij AFB en onder vrouwelijke respondenten) en flexibele arbeidstijden (24%) 44% geeft aan geen extra behoefte te hebben.

Werkdruk
De helft van de respondenten (50%) ervaart de werkdruk hoog maar nog wel acceptabel. De steeds hogere normen die gesteld worden aan het werk, wordt als grootste oorzaak gezien. V&S noemt met name te weinig collegas en/of onvoldoende ervaren collegas als oorzaak.

Prioriteiten
Hoewel tweederde van de respondenten aangeeft niet bereidt te zijn loonruimte te reserveren voor inkomensachteruitgang van collegas te verzachten, scoort dit punt hoog bij de prioriteiten. Eerder gaf een grote groep van de vakbondsleden aan loonruimte te willen reserveren op dit punt. Echter bij niet-vakbondsleden staat dit punt hoger op de prioriteitenlijst. Daarna scoren arbeid en zorg en loopbaanontwikkeling hoog op de prioriteitenlijst.

OR en vakbond
Eenderde bezoekt wel eens de site van de OR en een kleine 20% de site van de bonden. Ruim 100 van de ondervaagden geeft aan wel meer informatie te willen ontvangen over de vakbond. Deze mensen krijgen informatie over de bonden thuisgestuurd.

Praat mee!
De vakbonden bekijken of er naar aanleiding van de uitslag onderwerpen zijn die op de agenda gezet worden in besprekingen met de werkgever. Leden van de bonden praten mee welke onderwerpen dit zijn en op welke wijze hier eventueel afspraken gemaakt kan worden. Wil je ook meepraten, wordt dan lid!
lid worden

Deel: ' Hoog respons op vakbondsenquête bij ANWB '
Lees ook