expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

Reactie Hoogervorst op Ctsv-rapportage

Nr. 99/147
6 september 1999

Staatssecretaris Hoogervorst in reactie op Ctsv-rapportage arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: kwaliteit WAO-keuringen moet omhoog

De kwaliteit van de keuringen voor de WAO moet worden verbeterd. Nog te veel mensen worden uitsluitend medisch gekeurd, zonder dat wordt nagegaan welke mogelijkheden zij nog hebben om te werken. In 1998 ging het blijkens een rapportage van het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) om 37% van het totaal aantal mensen dat wordt gekeurd. Bij mensen met psychische klachten ligt het percentage zelfs op 48%. Dit is in strijd met de regelgeving die alleen in uitzonderingsgevallen toelaat dat mensen uitsluitend medisch worden gekeurd. Een nieuwe impuls voor de verbetering van de keuringen is hard nodig om de groei van het aantal arbeidsongeschikten te beperken.

Dit schrijft staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij reageert op de Augustusrapportage arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van het Ctsv.

WAO-keuringen
Volgens het Ctsv worden de richtlijnen voor de WAO-keuringen niet goed toegepast. Een te groot aantal personen wordt alleen door een arts gekeurd en wordt niet gezien door een arbeidsdeskundige. Naar de mening van staatssecretaris Hoogervorst zijn de keuringsrichtlijnen voldoende bekend. Waar het met name aan schort, is de controle op de toepassing door de uitvoeringsinstellingen. Ook het feit dat veel volledig arbeidsongeschikten (27%) menen nog gedeeltelijk te kunnen werken, is volgens de staatssecretaris een aanwijzing dat bij een betere keuring nog winst te behalen is. Eenmaal in de WAO is het immers moeilijker om terug te keren naar de arbeidsmarkt. De staatssecretaris heeft op 1 september jongstleden over de keuringspraktijk overlegd met het Ctsv, het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) en de uitvoeringsinstellingen (uvi.s). Daar is onder meer afgesproken dat het Ctsv de

toepassing van de richtlijnen nader zal onderzoeken. Het Lisv zal de uitvoeringsinstellingen intensiever aansturen wat betreft de keuringen. Ook is afgesproken dat Lisv en uvi.s samen op korte termijn naar oplossingen zoeken voor de capaciteitsproblemen rond de keuringen.

Ziekteverzuim
De staatssecretaris is het niet eens met de conclusie van het Ctsv dat de privatisering van de Ziektewet geen effect heeft op het terugdringen van het ziekteverzuim.
Staatssecretaris Hoogervorst wijst erop dat de hoogte van het ziekteverzuim mede wordt bepaald door de conjunctuur en de samenstelling van de beroepsbevolking. Gegeven de langdurige hoogconjunctuur en de zeer gespannen arbeidsmarkt is de stijging van het ziekteverzuim in 1998 bescheiden te noemen, aldus de staatssecretaris.
Verder noemt hij het opvallend dat het ziekteverzuim veel sterker oploopt in het resterende collectieve vangnet van de Ziektewet dan in het geprivatiseerde deel. Het betreft hier vooral de flexwerkers die onder de collectieve verzekering van het vangnet Ziektewet vallen. Ter vergelijking: het algemene ziekteverzuimpercentage is tussen 1997 en 1998 gestegen van 4,6% naar 5%. Het ziekteverzuim onder flexwerkers is in die periode gestegen van 4,7% naar 5,4%. Dat is dus bijna het dubbele van de stijging van het ziekteverzuim waar werkgevers zelf verantwoordelijk voor zijn.
Volgens het Ctsv heeft de mogelijkheid tot particulier herverzekeren van het ziekteverzuimrisico de prikkels voor werkgevers om het ziekteverzuim terug te dringen weer weggenomen . De staatssecretaris wijst er op dat verzekeringsmaatschappijen bezig zijn hun aanvankelijk te laag vastgestelde premies meer in overeenstemming te brengen met de feitelijke risico.s. Hiermee ontstaat een nieuwe prikkel voor werkgevers om het verzuim terug te dringen. Ook zijn er aanwijzingen dat verzekeraars steeds meer eisen stellen aan de kwaliteit van de door de werkgever ingehuurde arbodienstverlening.

Reïntegratie
Over de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten meldt het Ctsv dat deze de laatste tien jaar vrijwel gelijk is gebleven. De staatssecretaris schrijft dat, na een daling begin jaren 90, er nu sprake is van een toename van de participatiegraad van 1,2% in 1997 naar 1,9% in 1998. Het percentage bedrijven dat 5% of meer arbeidsgehandicapte werknemers in dienst heeft neemt toe: in 1997 was dit nog 5%, in 1998 10%. Daarbij gaat het nog vooral om reïntegratie van arbeidsgehandicapten bij de eigen werkgever.

Om de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidshandicap te vergroten is vorig jaar de Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten in werking getreden die het voor werkgevers eenvoudiger maakt van subsidies voor reïntegratie gebruik te maken. De staatssecretaris vindt het nu nog te vroeg om uitspraken te doen over het effect van de wet. Voor een goede beoordeling van de werking van de wet wil hij de definitieve cijfers van het Lisv afwachten over de reïntegratie van het aantal arbeidsgehandicapten.

De staatssecretaris haalt de bevinding van het Ctsv aan dat particuliere bemiddelingsinstanties een steeds belangrijkere rol spelen bij de reïntegratie van arbeidsgehandicapten. Hij vindt dit een gunstige ontwikkeling die goed past bij zijn streven om door marktwerking tot een actievere bemiddeling te komen. De voorgenomen afschaffing van de gedwongen winkelnering bij Arbeidsvoorziening is volgens de staatssecretaris een eerste stap om naast de prikkels in de wetgeving over ziekte en arbeidsongeschiktheid ook meer prikkels in de uitvoering tot stand te brengen. In de nieuwe structuur voor de uitvoering van de sociale zekerheid zullen de mogelijkheden van reïntegratie via marktwerking worden vergroot.

Eerste ziektejaar
Staatssecretaris Hoogervorst is het met het Ctsv eens dat de functie van poortwachter van de uitvoeringsinstellingen in het eerste ziektejaar van de werknemer niet optimaal functioneert. Het Ctsv constateert dat de reïntegratie van zieke werknemers vaak alleen administratief wordt afgehandeld zonder dat daadwerkelijk activiteiten worden ondernomen om zieken weer aan het werk te helpen. De staatssecretaris wijst op de voorstellen die hij in mei van dit jaar heeft gepresenteerd om belemmeringen weg te nemen die een snelle reïntegratie van zieke werknemers in de weg staan. Bij de definitieve vormgeving van deze maatregelen zal hij de door het Ctsv genoemde knelpunten betrekken.

Aanstellingskeuringen
Volgens het Ctsv neemt het gebruik van medische aanstellingskeuringen af. Tegelijk echter blijken werkgevers zelf sollicitanten steeds meer vragen te stellen over hun gezondheid. Dit acht de staatssecretaris een onwenselijke ontwikkeling. Ten eerste omdat de Wet medische keuringen dit verbiedt. Ten tweede omdat de werkgever niet over de deskundigheid beschikt om de medische geschiktheid voor een functie te beoordelen. Om een betere naleving van de wet te bereiken, wil het kabinet daarom een klachtencommissie instellen. De voorbereidingen daarvan zijn in volle gang, aldus de staatssecretaris.

06 sep 99 12:53

Deel: ' Hoogervorst kwaliteit WAO-keuringen moet omhoog '
Lees ook