expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Snellere reintegratie zieke werknemers

Nr. 99/94
28 mei 1999

Staatssecretaris Hoogervorst wil snellere reïntegratie van zieke werknemers

Om te bevorderen dat langdurig zieke werknemers zo snel mogelijk weer kunnen terugkeren in het arbeidsproces moeten de huidige regels en praktijk rond het eerste ziektejaar worden verbeterd. De bestaande bureaucratische belemmeringen die een snelle reïntegratie van zieke werknemers in de weg staan, moeten worden weggenomen. De werkgever moet al in een vroege fase van het ziekteverzuim worden geattendeerd op de kosten die een langdurig ziekteverzuim met zich meebrengen. Bovendien moeten uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid (die de WAO-uitkering verzorgen) zonodig al in het eerste ziektejaar actief betrokken raken bij de reïntegratie van zieke werknemers.

Dat schrijft staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn voorstellen voor het verbeteren van de regelgeving en praktijk rond het eerste ziektejaar vormen een verdere uitwerking van het 'Plan van aanpak WAO' dat hij in januari heeft gepresenteerd.

Werkgevers moeten samen met hun arbodienst in het eerste ziektejaar zorgdragen voor de terugkeer van een zieke werknemer naar het eigen bedrijf. Wanneer de werkgever geen mogelijkheid meer ziet voor reïntegratie, wordt deze reïntegratietaak overgenomen door de uitvoeringsinstelling. Tot die tijd moet de werkgever in het huidige systeem voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen zoals het indienen van een reïntegratieplan bij de uitvoeringsinstelling.

Een deel van de wet- en regelgeving rond het eerste ziektejaar blijkt niet optimaal te werken. Het moment waarop de werkgever de ziekmelding doorgeeft aan de uitvoeringsinstelling (na 13 weken ziekte) is veelal te laat. Na 13 weken is vanuit het oogpunt van reïntegratie al veel kostbare tijd verloren gegaan. Verder blijkt dat het voorlopige reïntegratieplan dat de werkgever na 13 weken verplicht moet inleveren bij de uitvoeringsinstelling, in de praktijk te bureaucratisch wordt ingevuld. Ook het definitieve reïntegratieplan dat moet worden ingediend als de werkgever de terugkeer van de werknemer naar de werkplek niet meer mogelijk acht, is vaak niet meer dan een formaliteit. Sancties worden alleen opgelegd aan werkgevers die formeel niet voldoen aan administratieve verplichtingen, terwijl het beboeten van werkgevers die werkelijk nalatig zijn niet van de grond komt.

Staatssecretaris Hoogervorst wil in de eerste plaats de huidige bureaucratische rompslomp afschaffen. De verplichting om reïntegratieplannen in te dienen moet komen te vervallen. Daarmee worden ook de sancties afgeschaft die zijn verbonden aan het niet of niet op tijd indienen van een reïntegratieplan.

De ziekmelding door de werkgever aan de uitvoeringsinstelling moet worden vervroegd naar een eerder tijdstip, bijvoorbeeld zes weken na aanvang van de eerste ziektedag. Vervolgens stuurt de uitvoeringsinstelling de werkgever een brief terug waarin hij wordt gewezen op zijn verplichtingen en op de kosten van langdurig ziekteverzuim. Tevens wordt de werkgever een aanbod voor een reïntegratie-advies gedaan.

Concreet gaat de brief in op de volgende zaken: . een globale berekening van de kosten die langdurig ziekteverzuim met
zich mee kan brengen, namelijk de verplichting het loon gedurende het
eerste ziektejaar door te betalen en het risico op een hogere WAO-premie.
. de verplichting de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.
. de eventuele sanctie als blijkt dat de werkgever niet aan zijn reïntegratieverplichtingen heeft voldaan.
. een aanbod van de uitvoeringsinstelling om op verzoek van de werkgever een (gratis) reïntegratie-advies te leveren.

De werkgever moet het reïntegratie-advies aanvragen - met overlegging van een verklaring van zijn arbodienst - als hij verwacht dat terugkeer van de zieke werknemer niet mogelijk is dan wel redelijkerwijs niet meer te verwachten valt. Als de uitvoeringsinstelling het daarmee eens is, neemt zij de reïntegratietaken van de werkgever over. De uitvoeringsinstelling zal, als de gezondheidstoestand van de werknemer dat toelaat, proberen de werknemer bij een andere werkgever te plaatsen, eventueel met behulp van de middelen uit de Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten (bijvoorbeeld het toekennen van een plaatsingsbudget voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte medewerker).

Als de uitvoeringsinstelling van mening is dat terugkeer van de werknemer bij zijn huidige werkgever wél te verwachten is, zal zij hierover een advies uitbrengen. De
feitelijke reïntegratie-inspanningen worden overgelaten aan de werkgever en de arbodienst. Staatssecretaris Hoogervorst wil vermijden dat de uitvoeringsinstellingen met publieke gelden gaan concurreren met de (commerciële) arbodiensten.

De mogelijkheden om de bestaande sanctiemogelijkheden beter te effectueren, in het geval de werkgever zijn reïntegratieverplichtingen verzaakt, worden verbeterd. De uitvoeringsinstelling kan na afloop van het eerste ziektejaar het loon dat de werknemer had kunnen verdienen als de werkgever hem daartoe in staat had gesteld, verhalen op de werkgever.

De werknemer moet door zijn werkgever ervan op de hoogte worden gesteld dat een reïntegratie-advies bij de uitvoeringsinstelling is aangevraagd en welke actie de uitvoeringsinstelling daarop heeft ondernomen. Ook in het geval dat de uitvoeringsinstelling de reïntegratie-inspanningen van de werkgever overneemt, moet de werknemer daar zo nauw mogelijk bij worden betrokken. Verder is het mogelijk dat de werknemer zelf bij de uitvoeringsinstelling aan de bel trekt als hij van mening is dat zijn werkgever zich onvoldoende inspant voor zijn terugkeer in het arbeidsproces. Hij kan in dat geval de uitvoeringsinstelling vragen hem te plaatsen bij een andere werkgever.

Het nieuwe systeem voor het eerste ziektejaar zal binnen de nieuwe structuur uitvoering werk en inkomen kunnen worden voortgezet. Staatssecretaris Hoogervorst verwacht dat de uitvoeringskosten van het nieuwe systeem gelijk kunnen blijven en dat het een besparing oplevert in de uitkeringslasten van de WAO en WW.

Hoogervorst wil nog voor het zomerreces een wetsvoorstel waarin de nieuwe regels voor het eerste ziektejaar zijn vastgelegd, voor advies naar de Raad van State sturen. Daaraan voorafgaand zal technisch advies worden ingewonnen bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen, het College van toezicht sociale verzekeringen en de Branche Organisatie Arbodiensten.

28 mei 99 13:39

Deel: ' Hoogervorst snellere reïntegratie van zieke werknemers '
Lees ook