BRBS

Hoogervorst tekent met brekers en sorteerders Convenant Kwarts

HOOGERVORST TEKENT MET PUINBREKERS EN SORTEERDERS

ARBO-CONVENANT KWARTS

Op 2 oktober 2001 heeft Staatssecretaris Hans Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de partners in de bouw- en sloopnijverheid het Arbo-convenant ondertekend. De Rijksoverheid stelt hiervoor in totaal F8.000.000,- beschikbaar. Algemeen voorzitter Joek Omtzigt heeft namens de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS) als een van de deelnemers het Convenant mede ondertekend. Het Convenant loopt tot 2 oktober 2005.

Een van de onderwerpen in dat Convenant betreft een serie afspraken omtrent het terugdringen van de emissie van kwartsstof. De Internationale Gezondheidsraad heeft aangetoond dat respirabel kwartsstof carcinogene eigenschappen bevat. Kwartsstof ontstaat bij elke be- en/of verwerking van steenachtige materialen waaronder dus puin. Vanaf het begin hebben de leden van de BRBS zich gerealiseerd dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om kwartsstofhinder ten aanzien van hun medewerkers op de werkvloer en de omgeving van de bedrijven zoveel mogelijk terug te dringen.

Medewerking van BRBS gedurende een periode van ruim 3 jaar heeft onder meer geleid tot het opstellen van Beleidsregels door de Rijksoverheid. Deze Beleidsregels bevatten concrete maatregelen om kwartsstofhinder effectief terug te brengen tot onder de wettelijke norm van
0,075mg/m3. Voor sorteerders en puinbrekers betreft het tenminste 3 maatregelen:

- extra afzuiging in afgesloten sorteercabines;
- het aanbrengen van sproei-installaties op kritische werkplekken en

- het zo vroeg mogelijk afzeven van fijne steenachtige deeltjes in de processen.

(Mobiele en stationaire)puinbrekers en sorteerders aangesloten bij de BRBS hebben hier hun verantwoordelijkheden genomen en geïnvesteerd. Dat heeft er toe geleid dat de BRBS-leden met vertrouwen het Convenantsdeel Kwarts hebben ondertekend. Het Convenant zelf verschaft de bedrijven extra financiële middelen om tot voorlichting en opleiding over te kunnen gaan. Ook biedt het mogelijkheden om een meer betrouwbaar protocol op te stellen voor het meten van kwartsstof.

Niet voor de tekst in het persbericht:

Voor nader contact kan hierover worden opgenomen met BRBS Breken en Sorteren,
de heer drs. M.E. Zoontjes (telnr. 030-6379696; email: info@brbs.nl)


04 okt 01 16:31

Deel: ' Hoogervorst tekent met brekers en sorteerders '
Lees ook