expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

SZW: Toespraak staatssecretaris Hoogervorst

Nr. 99/193
2 november 1999

Embargo:
2 november 1999 tot
17.00 uur

Staatssecretaris Hoogervorst: Werken in de bouw veiliger en gezonder.

De bouwsector is er de afgelopen jaren in geslaagd het hoge verzuim en de grote instroom in de WAO terug te dringen. In de bouw is de arbeidsuitval inmiddels teruggedrongen tot het landelijk gemiddelde. Investeren in de kwaliteit van het werk is dus lonend. Dat zei staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 2 november 1999 in Amsterdam tijdens de jaarvergadering van de VGBouw.
Hoogervorst pleitte voor blijvende aandacht voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Hij wees de ondernemers in de bouw erop dat ze ook in bedrijfseconomisch opzicht baat hebben bij laag ziekteverzuim en weinig arbeidsongeschiktheid. Dat leidt tot lagere productiekosten en daarmee tot een concurrentievoordeel.

Toespraak door staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de ledenvergadering van de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid op 2 november 1999 in Amsterdam.

Is het nog nodig dat ik een pleidooi houd voor veilig bouwen? We hebben de afgelopen tien minuten gezien en gehoord hoe het mensen vergaat die indringend te maken hebben gekregen met de gevolgen van ongelukken. Het relaas van deze slachtoffers van ongelukken is veel overtuigender dan wat ik u aan argumenten voor gezond en veilig werken in de bouw voor kan houden.

Het is een documentaire die stemt tot nadenken. Nadenken over het voorkomen van ongelukken. Maar ook over de manier waarop we om moeten gaan met de slachtoffers van die ongelukken.

Ik denk dat u met deze film in uw bedrijven aan uw medewerkers op een aansprekende manier duidelijk kunt maken dat veiligheid bij het bouwen echt van het allergrootste belang is. Dat iedereen in uw bedrijf nog eens extra let op de veiligheidsaspecten van het werk. En dat niemand te lichtvaardig moet denken: mij overkomt dat niet.

U maakt al behoorlijk veel werk van veiligheid en gezondheid in uw sector. De afgelopen jaren is het aantal dodelijke ongelukken teruggelopen. In 1997 heeft de Arbeidsinspectie 32 dodelijke ongelukken in de bouw onderzocht. Vorig jaar waren dat er twintig. En het ziet er tot nu toe naar uit dat die dalende tendens dit jaar doorzet.

Ook ziekte en arbeidsongeschiktheid lopen in de bouw terug. Na vele jaren van hoog verzuim en grote instroom in de WAO, is de bouwsector erin geslaagd de arbeidsuitval terug te dringen tot het landelijk gemiddelde of zelfs iets daar onder. Daarmee hebt u een uitstekende prestatie geleverd. Dat vinden ook de onderzoekers van NIA TNO en van Arbouw die in opdracht van mijn ministerie onderzoek hebben verricht naar de kosten van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid.

Dat rapport wordt vandaag openbaar gemaakt. Nu we hier toch allemaal bij elkaar zijn, maak ik straks graag van de gelegenheid gebruik om de eerste exemplaren van het onderzoeksrapport te overhandigen aan de heren Brinkman en Holleman.

Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat in de bouw de kosten van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en verbetering van arbeidsomstandigheden bijna anderhalf miljard gulden per jaar bedragen. Het zal u niet verbazen dat het grootste deel van dat bedrag, 59%, gaat naar arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

De kosten van uitkeringen en arbeidsomstandighedenzorg liggen in de bouw per werknemer met 2.246 gulden per jaar een kwart boven het gemiddelde in Nederland. Dat heeft vooral te maken met het in verhouding hoge aandeel van arbeidsgebonden arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim.

Uw inspanningen van de laatste jaren om uitval te voorkomen, werpen hun vruchten af. Toch gebeuren er nog relatief veel ongelukken in de bouw. De Stichting Arbouw registreerde vorig jaar bijna zestienduizend ongelukken in sectoren van de bouw die in totaal een kleine tweehonderdduizend werknemers tellen. Dat betekent dat één op de twaalf werknemers vorig jaar bij een ongeluk betrokken was.

Verdere verbetering moet dus mogelijk zijn. Dat concludeert u zelf ook. En u bent daarmee bezig. Dat blijkt uit de film die u hebt laten maken. En ook uit het feit dat de Jaap Endtz Veiligheidsprijs straks weer uitgereikt kan worden. Het blijkt verder uit de opdracht die VG Bouw aan Aboma heeft gegeven om een veiligheids- en gezondheidsplan te ontwikkelen. U hebt bovendien laten weten dat u afspraken wilt maken over verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouw, waarbij u de Arbeidsinspectie en de werknemersorganisaties wilt betrekken. Dat lijken mij stuk voor stuk goede initiatieven en voornemens.

Ik realiseer mij dat uw sector niet de gemakkelijkste is als gaat om het bevorderen van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden. In de bouw wordt gewerkt op wisselende plaatsen, onder wisselende omstandigheden en met wisselende collega.s. En bij de bouw zijn niet alleen aannemers, maar ook architecten, leveranciers, onderaannemers en afwerkbedrijven betrokken. Ook dat maakt het moeilijk een door iedereen gedragen arbeidsomstandighedenbeleid te voeren.

Want wie is uiteindelijk van het begin tot het einde verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden op het bouwproject? Dat is niet in alle gevallen even duidelijk.

In het algemeen hebt u, als grote bouwbedrijven, de zaken in eigen huis behoorlijk goed voor elkaar als het gaat om de veiligheid op het werk. U kunt bovendien hoge eisen stellen aan het arbeidsomstandighedenbeleid van uw onderaannemers. Als het gaat om nevenaannemers en leveranciers is dat vaak een stuk ingewikkelder.

Het loont de moeite te blijven hameren op veiligheid bij het werk. Het gaat dan niet altijd om ingewikkelde of dure veiligheidsvoorzieningen. Dikwijls zijn ongelukken het gevolg van slordigheid. Iemand legt een plank niet terug op zijn plaats waardoor een collega een lelijke val maakt. Of u hebt zo weinig ruimte op de bouwplaats dat u materialen eigenlijk niet verantwoord op kunt slaan, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat.

De aandacht voor betere arbeidsomstandigheden moet blijvend zijn. Want goede arbeidsomstandigheden kunnen veel leed voorkomen. Met goede arbeidsomstandigheden bindt u mensen aan uw bedrijf, kunnen mensen tot op hogere leeftijd met plezier door blijven werken.

Maar u hebt als ondernemers ook in bedrijfseconomisch opzicht baat bij een laag ziekteverzuim en een geringere uitstroom naar de WAO. Want u weet dat we de financiële verantwoordelijkheid voor ziekte en arbeidsongeschiktheid in belangrijke mate bij de ondernemingen hebben gelegd.

Daardoor vertaalt een laag ziekteverzuim zich in lagere productiekosten. De introductie van premiedifferentiatie en marktwerking in de WAO stelt de ondernemer die een goed beleid voert op het gebied van gezondheid en veiligheid in staat goedkoper te produceren dan zijn concurrent.

Ook een goed arbeidsomstandighedenbeleid is in vele opzichten lonend. Ik ken de kritiek op het stelsel van bestuurlijke boetes dat sinds gisteren van kracht is. De boetes die de Arbeidsinspectie op kan leggen, zouden de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven negatief beïnvloeden. Ik ben daar niet zo zeker van. Als dat nieuwe boetesysteem ertoe leidt - en dat is de bedoeling - dat er veiliger wordt gewerkt, dan moet u dat ook in de internationale concurrentie uiteindelijk winst opleveren.

Bovendien is het zo dat we te maken hebben met Europese regelgeving. Nederland was er snel bij met het invoeren van die Europese regels. Andere landen hebben daar meer tijd voor genomen en dat verklaart misschien het beeld van die verschillen tussen Nederland en de buurlanden. Maar die zijn dus zeker niet blijvend.

Een goed arbeidsomstandighedenbeleid is goed voor alle betrokkenen. Daarom heb ik er ook alle vertrouwen in dat we met de bouwsector tot een arboconvenant kunnen komen. Het overleg dat we hebben gevoerd met werkgevers en bonden in de bouw over een intentieverklaring die de basis moet leggen voor een convenant, is constructief verlopen en stemt mij hoopvol. Er is inmiddels overeenstemming bereikt over vijf onderwerpen die moeten worden uitgediept. Het probleem van het tillen, de schadelijke effecten van stof, de oplosmiddelen die de gezondheid aantasten, de werkdruk en de voorlichting over de arbeidsomstandigheden op de werkplek.

Ik denk dat u met een convenant, maar ook via de weg van zelfregulering waarvoor u zich hebt uitgesproken, een bijdrage van betekenis kunt leveren aan een steeds veiliger en gezonder bouwproces. Ik wens u daarbij alle succes toe.

Dan wil ik tenslotte graag het rapport .Sectorale kosten van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. overhandigen aan voorzitter Brinkman van het Algemeen Verbond Bouw Bedrijf en aan voorzitter Holleman van de VG Bouw.


- LET OP EMBARGO -

02 nov 99 17:00

Deel: ' Hoogervorst Werken in de bouw wordt veiliger en gezonder '
Lees ook