Gemeente Hoogeveen26 mei 1999

Gezamenlijk persbericht Hoogeveen en De Wolden

Colleges eens over financiën herindeling

De colleges van B&W van De Wolden en Hoogeveen hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de financiële afwikkeling van de gemeentelijke herindeling. Als de gemeenteraden van De Wolden en Hoogeveen ermee instemmen, komt er daardoor een einde aan de financiële perikelen rond de herindeling.

De colleges hebben vele maanden met elkaar over de gevolgen van de herindeling onderhandeld. Het ging daarbij vooral om de overgang van de helft van de voormalige gemeente Ruinen naar Hoogeveen.

De colleges waren het betrekkelijk snel met elkaar eens over de waardering van het onroerend goed dat naar Hoogeveen is overgegaan. Hoogeveen betaalt De Wolden de boekwaarde van de publiekrechtelijke eigendommen, zoals wegen en pleinen. Voor de privaatrechtelijke bouw- en landbouwgrond betaalt Hoogeveen de taxatiewaarde.

Daar waar de gemeente Ruinen de laatste vijf jaar investeringen in het openbaar gebied heeft gedaan uit de reserves, vindt een herwaardering plaats. Deze publieke eigendommen staan namelijk voor een te lage waarde in de boeken.

De op dit moment voorlopig geschatte waarde van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke eigendommen bedraagt 11,6 miljoen gulden. Daar gaan de reserves van af die de gemeente Ruinen specifiek had opgebouwd voor de naar Hoogeveen overgegane gebieden. Resteert naar verwachting ruim 10,5 miljoen gulden.

B&W van Hoogeveen waren van mening dat Hoogeveen ook recht heeft op een evenredig deel van de ALGEMENE reserves van de voormalige gemeente Ruinen.

B&W van De Wolden vroegen van hun kant een bijdrage ineens van Hoogeveen in de jaarlijkse negatieve gevolgen van de herindeling op de begroting van De Wolden. B&W van Hoogeveen wezen er weer op dat een mogelijk budgettair nadeel van De Wolden nog geen voordeel van Hoogeveen is.

De colleges zijn na vele besprekingen samen tot de conclusie gekomen, dat het niet mogelijk is om in deze discussie ooit tot een gezamenlijk standpunt te komen. Daarom stellen ze voor dat Hoogeveen zijn claim op een deel van de algemene reserve van Ruinen intrekt en dat De Wolden van Hoogeveen geen bijdrage meer vraagt in de negatieve budgettaire gevolgen van de herindeling.

De overeenstemming die de colleges van B&W hebben bereikt, gaat over de hoofdlijnen van de financiële afhandeling van de herindeling. Als de gemeenteraden ermee akkoord gaan, wordt na de zomervakantie duidelijk wat precies de uitkomst van deze overstemming is.

Voordat de gemeenteraden zich over het voorstel uitspreken, komt het aan de orde in een gezamenlijke commissievergadering van de raadscommissies financiën en algemene zaken van beide gemeenten op 9 juni. Plaats: gemeentehuis Zuidwolde. Aanvang: 20.00 uur. De gemeenteraden spreken zich beide in hun (aparte) vergadering van 24 juni uit.

© Copyright Gemeente Hoogeveen, 1997, 1998, 1999

Deel: ' Hoogeveen en De Wolden eens over financiën herindeling '
Lees ook