22-10-1999

hoogleraar herkströter aanvaardt ambt

amsterdam - met het in de lutherse kerk in amsterdam officieel uitspreken van de oratie 'wat is van waarde' heeft cor herkströter op donderdag 21 oktober officieel het ambt aanvaard van hoogleraar internationaal management aan de universiteit van amsterdam.

de ondertitel van de oratie ('ondernemingen zijn toe aan een nieuw waardebegrip') geeft aan welk wetenschappelijk onderzoeksgebied de nieuwe hoogleraar kiest, namelijk het kunnen kwantificeren (en daarmee ook verifiëren) van twee nieuwe waardebegrippen van een onderneming, namelijk de maatschappelijke acceptatie en de bijdrage die een bedrijf levert aan duurzame ontwikkeling.

"Verantwoord ondernemen zal gebaseerd moeten zijn op de uitgangspunten: (1) economisch rendement, (2) maatschappelijke acceptatie, en (3) duurzaamheid”, aldus de voormalige voorzitter van de CMD van de Koninklijke/Shell Groep. Economisch rendement is meetbaar en vergelijkbaar, maar hoe maakt een bedrijf de opbrengsten zichtbaar van die andere twee onderdelen van wat Herkströter het "drie-dimensionale waardebegrip van een bedrijf" noemt?

De nieuwe hoogleraar gaf toe dat hij in een recent verleden nog dacht dat maatschappelijke acceptatie met duurzaamheid nu al zinvol zou kunnen worden verdisconteerd in het economisch rendement als financiële maatstaf voor de korte termijn. "In theorie lijkt me dat nog steeds haalbaar. De vraag rijst evenwel of dat zou bijdragen tot grotere duidelijkheid. Inmiddels betwijfel ik dat", zei hij in zijn oratie.

"De benodigde meetinstrumenten zijn nog onderontwikkeld, maar ze zullen er komen, daarvan ben ik overtuigd", aldus Herkströter. "Economen kunnen wellicht niet alléén de oplossingen aandragen. Zij moeten misschien te rade gaan bij andere disciplines, de sociologie, of de exacte wetenschappen, om er enkele te noemen."

Zijn slotwoord: "Zal het komen tot een geïntegreerd financieel resultaat? De tijd zal het leren. Verder onderzoek zal daarvoor nodig zijn. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren. Ik stel me voor een onderzoek te starten dat nadere invulling geeft aan het kwantificeren van wat ik de drie uitgangspunten van verantwoord ondernemen heb genoemd. Ik hoop daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan het scheppen van duidelijkheid rond een maatschappelijke ontwikkeling die ondernemingen afrekent op meer dan economisch rendement alleen."

Deel: ' Hoogleraar Herkströter aanvaardt ambt '
Lees ook