Universiteit Maastricht


_________________________________________________________________

Persbericht 29 januari 1999 _________________________________________________________________

Bij afscheid als hoogleraar Internationaal Recht aan de UM

Prof. Flinterman pleit voor Internationaal Mensenrechtenhof

Het internationale toezicht op de naleving van de bescherming van de mensenrechten zou kunnen worden versterkt en uitgebreid met de oprichting van een Internationaal Mensenrechtenhof. Slachtoffers van mensenrechtenschendingen zouden zich dan rechtstreeks tot het hof kunnen wenden. Ook moeten in bestaande mensenrechten- en anti-discriminatieverdragen individuele klachtenprocedures worden gecreëerd.
Hoogleraar Internationaal Recht mr. Cees Flinterman zegt dat in zijn afscheidscollege ‘Het veranderde karakter van Internationaal Recht’, dat hij vanmiddag om 16.00 uur geeft in de Aula aan de Minderbroedersberg 4-6.

Prof. Flinterman werd eind vorig jaar benoemd tot hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit van Utrecht. Tevens is Flinterman directeur geworden van het onderzoeksinstituut SIM (Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten). De Universiteit van Utrecht is penvoerder van de landelijke onderzoeksschool op het gebied van de mensenrechten, waaraan ook de Universiteit Maastricht en de universiteiten van Rotterdam en Tilburg deelnemen.

Pinochet

In zijn rede concludeert prof. Flinterman dat het karakter van het internationale recht sinds de aanvaarding van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948, sterk is gewijzigd. Het internationaal recht is niet louter meer op staten gericht, maar ook op mensen. Het proces van versterking van de menselijke dimensie van de internationale betrekkingen en het internationaal recht is volgens prof. Flinterman nog steeds in volle gang en het is onomkeerbaar.Wat nog ontbreekt is een begrippenkader, dat recht doet aan de veranderingen die zich in het internationale recht hebben voorgedaan en dat ruimte schept voor verdere veranderingen. Als voorbeeld voor het belang hiervan noemt prof. Flinterman de verdeelde opvattingen binnen het Britse House of Lords over de immuniteit van het voormalige Chileense staatshoofd Pinochet, in verband met de door Spanje gewenste uitlevering. Twee van de vijf hoogste rechters volgden het klassieke internationale recht met zijn traditionele begrippen: het soevereiniteitsbeginsel en het non-interventiebeginsel. De immuniteit van het (voormalige) staatshoofd is afgeleid van de immuniteit van de staat en is op strafrechterlijk gebied vrijwel absoluut. De drie andere Law Lords oordeelden dat de aanklacht wegens misdrijven als marteling, ontvoeringen en genocide gedragingen en handelingen betrof die niet vallen binnen het bereik van de functie van staatshoofd. Het zijn van staatshoofd is in die opinie geen vrijbrief voor het martelen, ontvoeren en doden van burgers. Pinochet kon zich derhalve niet op immuniteit beroepen; zijn detentie met het oog op uitlevering kon worden verlengd. "Deze, overigens juiste redenering, toont goed aan dat de betekenis van de ontwikkelingen van het internationale recht ook in de praktijk van grote betekenis zijn", aldus prof. Flinterman

Grondlegger rechtenfaculteit

Prof. Flinterman was in 1982 een van de grondleggers van de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht. Van 1984 tot 1986 was hij decaan van de faculteit. Samen met prof. Van Boven was hij directeur van het Maastrichtse Centrum voor de Mensenrechten. Naast zijn universitaire werk heeft prof. Flinterman in het heden en verleden, nationaal en internationaal, talrijke bestuurlijke en adviserende functies bekleed.
Sinds 1991 is prof. Flinterman voorzitter van de adviescommissie mensenrechten en buitenlands beleid van de Nederlandse regering. In 1993 en 1994 leidde prof. Flinterman de Nederlandse delegatie van de VN-commissie voor de rechten van de mens.

Deel: ' Hoogleraar pleit voor Internationaal Mensenrechtenhof '
Lees ook