17.07.99 Gezamenlijk persbericht van Koninklijke Hoogovens, COR en vakverenigingen.

Gezamenlijk persbericht van Koninklijke Hoogovens, COR en vakverenigingen.

Hoogovens komt met COR en vakverenigingen tot overeenstemming over fusie met British Steel.

Vanmiddag heeft de Centrale OndernemingsRaad van Koninklijke Hoogovens (COR) na overleg met de Raad van Bestuur van Koninklijke Hoogovens positief geadviseerd over de voorgenomen fusie tussen Koninklijke Hoogovens en British Steel.

Dit positief advies is mede gebaseerd op een akkoord tussen Hoogovens en de hierbij betrokken internationale vak-verenigingen. De COR blijft zichzelf zien als het mede-zeggen-schapsorgaan voor Koninklijke Hoogovens totdat de nieuwe medezeggen-schapsstructuur in werking treed.

De COR acht de fusie nodig om de transformatie van Koninklijke Hoogovens naar een meer marktgerichte onderneming te versnellen. Belangrijke overwegingen hierbij zijn: * De concentratie in zowel belangrijke klantsectoren als de Europese staalsector zet door, waardoor Hoogovens relatief klein wordt. Hierdoor maakt zij bij grote klanten minder kans als hoofdleverancier gevraagd te worden.

* De concurrentie op de Europese staalmarkt verschuift van het leveren van warm gewalste plaat (upstream) naar het kunnen leveren van een gezamenlijk ontwikkelde oplossingen.

* De meer-metalen strategie heeft veel potentie, maar is nog onvoldoende gerealiseerd en vraagt om versterking.

* De financiële positie van KH is sinds 1992 versterkt, maar de onderneming realiseert onvoldoende cash flow om de geformuleerde noodzakelijke uitbreidings-investeringen in meerdere metalen en toepassingsgebieden intern te kunnen financieren.

De COR doet in zijn advies een aantal aanbevelingen waaraan naar de mening van de COR moet worden voldaan om de voorgenomen fusie tot een succes te maken, zoals: * De strategie van de nieuwe onderneming zal gericht zijn op het versterken van de gezamenlijke positie op een aantal aantrekkelijke 'downstream' marktsegmenten en klantgerichte Product Markt Combinaties.

* Een sterke managementfocus op de meer-metalenstrategie.

* Op de klant gericht account management vanuit de meer-metalenstrategie. * Vergroten van de totale aluminiumoperatie.

* Ontwikkelen - op basis van de beschikbare researchcapaciteit, operationele kennis en ervaring - van "IJmuiden" tot 'kenniscentrum'.

* In het kader van jobrotation zorgvuldig omgaan met overplaatsingen.

* Voldoende aandacht voor de cultuurverschillen.

Bovendien stelt de COR dat efficiencyverbeteringen ten gevolge van synergie of toepassen van best practices niet primair zullen leiden tot het wegvallen van arbeidsplaatsen. Het netto effect van de efficiencyverbeteringen op de werkgelegenheid kan de COR niet inschatten. De COR vindt dat de nieuwe onderneming zich bij het opvangen van de sociale gevolgen bewust moet zijn van haar maatschappelijke verant-woordelijk-heid.

De COR stelt in zijn advies het belang van een goede overlegstructuur in de nieuw te vormen onderneming als voorwaarde. Daarbij stelt hij dat de medezeggenschap de zeggenschap in de onderneming moet volgen, zodat de nieuwe medezeggenschapsorganen overleg kunnen voeren met het verantwoordelijk management. Dit betekent ondermeer dat de COR verwacht dat de medezeggenschap in de (meestal internationale) BU's transnationaal zal zijn. Verder stelt de COR dat er op concernniveau een Europese Ondernemingsraad komt, volgens de richtlijnen van de Europese Unie en dat voor iedere vestiging van de nieuwe onderneming met betrekking tot de medezeggenschap de nationale wetten van het land van vestiging worden gerespecteerd. Voor Nederland betekent dit dus een aantal OR'en en een COR.

Tenslotte stelt de COR de voorwaarde dat in de Raad van Commissarissen van de Nederlandse holding een lid benoemd wordt op aanbeveling van de COR, de zogenaamde werknemerscommissaris.

Het positieve advies van de COR is mede mogelijk gemaakt door een sociaal akkoord dat Koninklijke Hoogovens en vakverenigingen hebben gesloten.

Enkele hoofdpunten uit dit akkoord zijn: * Hoogovens is ervan overtuigd dat met de fusie de basis voor continuïteit wordt verstevigd; in het bijzonder zal de werkgelegenheid op de langere termijn worden versterkt.

* Alle bestaande collectieve en individuele afspraken met betrekking tot Hoogovens-activiteiten, zowel in Nederland als daarbuiten, worden gerespecteerd. Zo blijven de afspraken in het kader van de nieuwe tweejarige CAO (tot april 2001) voor de Sociale Eenheid IJmuiden, alsmede het werkgelegenheidspact voor een periode van vijf jaar, onverminderd van kracht. De bestaande afspraken zullen ook van toepassing zijn op eventuele personele gevolgen van de fusie en volledig daarin worden opgenomen. Waar nodig zullen aanvullende afspraken tussen Hoogovens en vakverenigingen worden gemaakt.

* Koninklijke Hoogovens maakt een hoofdpunt van beleid, juist ook in deze fusie, om de werkgelegenheid en de employability van zijn medewerkers optimaal te bevorderen. Mede door toepassing van het beschikbare sociaal instrumentarium, wil Koninklijke Hoogovens het voorkomen van gedwongen ontslagen maximaal waarborgen.

* Binnen de nieuw te vormen onderneming zal op locatie-, nationaal-, business unit- en concernniveau adequaat vertegenwoordigend overleg komen. Dit zowel met betrekking tot intern overleg, als extern overleg met sociale partners. De nadere invulling en uitwerking hiervan zal in augustus 1999 van start gaan.

* Koninklijke Hoogovens onderschrijft het - blijvende - belang van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Verder is Hoogovens voornemens de reeds voorgenomen gedragscode, met respect voor de plaatselijke gebruiken, in de nieuwe onderneming verder uit te werken.

De Raad van Bestuur van Koninklijke Hoogovens is verheugd dat door COR en vakverenigingen op constructieve wijze wordt meegewerkt aan de totstandkoming van de fusie met British Steel. Dit biedt vertrouwen voor een verder vruchtbaar overleg en samenwerking in de nieuw te vormen onderneming.

Voor meer informatie

Koninklijke Hoogovens, Corporate Communication, 0251 - 493107 Centrale Ondernemingsraad, George Backer, voorzitter, 0251 - 495114 FNV Bondgenoten, Jos Duynhoven, concernbestuurder, 06 - 22245018 CNV Bedrijvenbond, G. Mastenbroek, bestuurder, 023 5626667 De Unie, A. v.d. Molen, bestuurder, 023 5563100 VHP, G. Sweys, bestuurder, 030 6394811

Deel: ' Hoogovens eens met COR en vakverenigingen over fusie BS '
Lees ook