gemeente hoorn

sluitende begroting voor 2000

burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad de beleidsbegroting voor het jaar 2000 aangeboden. het is een sluitende begroting met een aantrekkelijke meerjarenbegroting en een uitgebreid programma van nieuwe activiteiten. het college is blij dat de financiële situatie van de gemeente er redelijk goed uitziet, maar vindt ook dat er reden is om "zorgvuldig te blijven afwegen welke activiteiten we kunnen starten of ondersteunen en welke lasten wij voor meer jaren op onze schouders durven nemen".

De gemeenteraad zal de begroting in een speciale raadsvergadering op woensdag 10 november behandelen. De vergadering is openbaar en begint om 10.30 uur. De fracties krijgen dan elk een kwartier spreektijd. Na een schorsing zal het college 's middags vanaf 14.00 uur antwoord geven op de gestelde vragen en komen eventuele moties in stemming. Het is de bedoeling dat de raad diezelfde middag de begroting formeel vaststelt en zich daarmee ook uitspreekt over het voorgenomen nieuw beleid, het dekkingsplan en de nieuwe belastingtarieven per 1 januari 2000.

Commissies
Voorafgaand aan de raadsvergadering kunnen de fracties schriftelijk informatieve en technische vragen stellen. Het college antwoordt daar ook schriftelijk op, evenals op de ingediende algemene beschouwingen. Dat gebeurt allemaal in de eerste week van november. In die week bespreken de meeste raadscommissies de begroting ieder op het eigen vakgebied. De commissies Kunst & Cultuur en Middelen zijn al aan de beurt geweest. Op de rol staan nog:
· Algemeen Bestuurlijke Zaken: maandag 1 november · Welzijn & Milieu: dinsdag 2 november
· Economische Zaken: dinsdag 2 november
· Sociale Zaken & Werkgelegenheid: woensdag 3 november · Stadsontwikkeling: woensdag 3 november
· Gemeentewerken & Verkeer: donderdag 4 november · Middelen: donderdag 4 november (gereserveerd voor vervolgbespreking)

Omzet
De "omzet" van de gemeente Hoorn is in de exploitatiesfeer ongeveer ƒ 298 miljoen. Lasten en baten houden elkaar in evenwicht.

Lasten
personele lasten (inclusief onderwijs) ƒ 95 miljoen kapitaallasten ƒ 63 miljoen
overige goederen en diensten ƒ 43 miljoen
subsidies, bijstand e.d. ƒ 86 miljoen
reserveringen en stelposten ƒ 9 miljoen
energiekosten ƒ 2 miljoen

Baten
gemeentefonds ƒ 92 miljoen
specifieke (of doel) uitkeringen ƒ105 miljoen belastingen en retributies ƒ 28 miljoen
uitnames uit reserves ƒ 4 miljoen
overige baten ƒ 69 miljoen

Gemeentefonds
De algemene uitkering die Hoorn ontvangt uit het gemeentefonds, is voor 2000 geraamd op ƒ 92 miljoen. Ten opzichte van vorig jaar betekent dit een stijging van ongeveer ƒ 3 miljoen. Grootste oorzaak van deze toename is de intensivering van de uitgaven door het rijk, wat via het principe "gelijk trap op, gelijk trap af" ten gunste van de gemeenten komt. Geeft het rijk meer geld uit, dan wordt er meer geld in het gemeentefonds gestort, waardoor er meer geld onder de gemeenten te verdelen is.

Nieuw beleid
Een selectie uit de lange lijst van nieuwe activiteiten, die in 2000 kunnen worden gestart en zo mogelijk afgerond: · communicatiebeleid (ƒ 75.000)
· personele knelpunten (ƒ 1.057.000)
· startersbeleid (ƒ 93.000)
· Durffonds startende ondernemers (ƒ 100.000) · intensief ruimtegebruik bedrijventerreinen (ƒ 150.000) · beleidsplan groen (ƒ 45.000)
· onderhoud Wilhelminapark (ƒ 35.000)
· beleidsplan verhardingen (ƒ 1.300.000)
· wijkverkeersplan binnenstad (ƒ 500.000)
· uitbreiding parkeerlocatie J. Messchaertstraat (ƒ 265.000) · inrichting 30 km-gebieden (ƒ 96.000)
· veilige kruispunten en fietspaden (ƒ 240.350) · tweede beheerde gratis fietsenstalling binnenstad ƒ 100.000) · uitbreiding wijkcentrum Kersenboogerd (ƒ 50.000) · wonen-plus-project voor ouderen ƒ100.000)
· grassmastervelden voor Hollandia en Westfriezen (ƒ 1.400.000) · Mega Summer Games (ƒ 70.000)
· herinrichting bibliotheek Wisselstraat (ƒ 45.000) De nettolasten belopen in totaal ruim 1 miljoen gulden.

Hoorn digitaal
Ambtelijk en bestuurlijk zal er in 2000 het nodige gaan gebeuren op het gebied van de digitale communicatie van en naar inwoners en bestuursorganen. Er wordt gewerkt aan:
· uitbreiding van het informatieve deel van de gemeentelijke website op Internet
· uitbreiding van de mogelijkheden van e-mail naar de hele organisatie
· het opzetten van een raadsinformatiesysteem en een Intranet voor intern gebruik
· onderzoek naar de interactieve mogelijkheden om digitaal diensten en producten van de gemeente af te nemen (zoals rijbewijs, geboorteaangifte, vergunningen)

Euro
De begroting voor het jaar 2002 zal de eerste zijn die in euro's moet worden opgesteld. Om straks niet voor verrassingen te staan zal de begroting 2001 in guldens en in euro's zijn weergegeven. Bij de belastingtarieven zal binnenkort gekeken worden naar de effecten van de euro, om er tijdig voor te zorgen dat we met ronde bedragen kunnen blijven werken.

Millennium
Het merendeel van de geautomatiseerde systemen in het stadhuis is getest. Voor Sociale Zaken is een noodplan opgesteld, zodat de verstrekking van uitkeringen hoe dan ook geen gevaar loopt. Bij de bevolkingsadministratie zal een noodapplicatie gemaakt worden, zodat ook hier de belangrijkste werkzaamheden altijd door kunnen gaan.

BELASTINGEN EN TARIEVEN 2000

De begroting voor het jaar 2000 wordt sluitend gemaakt door een trendmatige verhoging van de tarieven van belastingen en leges. Dit levert ƒ 480.000,- op. Verder is er sprake van een hogere legesopbrengst voor bouwvergunningen (ƒ 180.000), omdat het tarief voor grotere bouwwerken verhoogd wordt. Dit was tot dusverre erg laag in vergelijking met andere gemeenten van de grootte van Hoorn.

Trendmatig
B & W achten het gerechtvaardigd de gemeentelijke belastingen en retributies met twee procent te verhogen. In het dekkingsplan voor de begroting 2000 wordt al rekening gehouden met een trendmatige verhoging van de belastingen en retributies. Voor 2000 is een prijsstijging geraamd ten opzichte van 1999 van 2%. Omdat de gemeente Hoorn aan de lastenkant van de begroting 2000 ook met loon- en prijsstijgingen van een dergelijk percentage wordt geconfronteerd, is het nodig ook aan de batenkant met trendmatige stijgingen rekening te houden. De verhoging met 2 procent geldt ook voor de OZB. Los daarvan zullen ingevolge de wet Waardering Onroerende Zaken alle belastingobjecten (woningen, bedrijfspanden etc.) geherwaardeerd worden naar de peildatum 1 januari 1999. Op dit moment worden alle panden in onze gemeente door taxateurs gewaardeerd.

Zalmsnip
Het rijk heeft besloten de lasten voor burgers en bedrijfsleven vanaf 1998 structureel te verlichten. Burgers krijgen tot nu toe een korting van ƒ 100 op de afvalstoffenheffing (CAW). Wie volledige kwijtschelding krijgt toegekend, ontvangt ƒ 100. In de wandelgangen wordt deze lastenverlichting de Zalmsnip genoemd. Vanaf het jaar 2000 zijn gemeenten min of meer vrij om de Zalmsnipgelden (voor Hoorn rond ƒ 2,7 miljoen per jaar) in te zetten op een wijze die het meest recht doet aan de bedoeling. B & W hebben besloten met ingang van 2000 de Zalmsnip voor een bedrag van ƒ 75 per huishouden te bestemmen voor een korting op de aanslag OZB/Rioolrecht. De resterende ƒ 25 zal gebruikt worden voor specifieke activiteiten zoals het bevorderen van het gebruik van sociale voorzieningen en het "wonen plus project" (dankzij extra voorzieningen kunnen ouderen langer zelfstandig wonen). Voor bedrijven worden de leges voor beschikkingen op grond van de wet Milieubeheer afgeschaft.

Deel: ' Hoorn presenteert sluitende begroting voor 2000 '


Lees ook