Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99.015
DATUM: 26 januari 1999

Houtribdijk blijft open

College van Gedeputeerde Staten heeft besloten de Houtribdijk in verband met wegwerkzaamheden gedeeltelijk open te houden. Naar aanleiding van overleg met o.a. de Provincie Noord-Holland, gemeenten Enkhuizen en Lelystad, en vertegenwoordigende organisaties van het bedrijfsleven in Noord-Holland en Flevoland, is voor deze optie gekozen. Eén rijstrook blijft open, waarbij rekening moet worden gehouden met wachttijden. Op 15 maart 1999 beginnen de wegwerkzaamheden voor ca. 40 à 50 werkdagen. Er wordt voor een deel zowel overdag als 's-nachts gewerkt. De wegwerk-zaamheden duren -afhankelijk van de weersomstandigheden- tot begin mei 1999. Op de weg Lelystad-Enkhuizen vinden wegwerkzaamheden plaats bij de Houtribsluizen en midden op de dijk. Deze kosten komen voor rekening van de Provincie Flevoland. Daarnaast worden wegwerkzaamheden uitgevoerd bij de Krabbersgatsluizen, de kosten hiervan komen voor rekening van de Provincie Noord-Holland. In de komende weken wordt het wegverkeer via een publiciteitscampagne gewezen op de gedeeltelijke afsluiting van de Houtribdijk.

Deel: ' Houtribdijk blijft open '
Lees ook