Gemeente Den Haag


16 december 1999

Houtrusthallen worden gesloopt

Het college van burgemeester en wethouders stelt op voorstel van wethouder Stolte van Sport voor de Houtrusthallen te slopen en een nieuwe breedtesporthal te bouwen. Uit een onderzoek van het door de gemeente ingeschakelde Adviesbureau D3BN Civiel Ingenieurs blijkt dat een grote, ingrijpende opknapbeurt van Houtrust Sport noodzakelijk is. Het kost circa 21 miljoen gulden om van de hallen een volwaardige sportaccommodatie te maken die weer 25 jaar meekan. B. en w. vinden dit geen verantwoorde investering. Ook blijven de hallen dan hun vooroorlogse, gedateerde uitstraling houden en verder is het complex slecht bereikbaar. Daarom stelt verantwoordelijk wethouder Stolte voor om Houtrust Sport te slopen, en een nieuwe breedtesporthal te bouwen. Tevens vindt aanvullende studie plaats naar mogelijke invullingen van het omliggende terrein.

Wethouder Stolte stelt dit voor op basis van het advies van een gemeentelijke projectgroep die het toekomstperspectief van Houtrust heeft onderzocht. Deze projectgroep is door het college van b. en w. ingeschakeld nadat op 16 juni 1999 zich ernstige gebreken aan het beton en dak openbaarden. Vanaf dat moment is Houtrust Sport vanuit veiligheidsoverwegingen gesloten. Het advies van de projectgroep wordt vrijdag 17 december om 14.30 uur in een extra vergadering van de raadscommissie SPM besproken.

Na de sluiting van de hallen in juni onderzocht TNO de technische staat van het dak. TNO adviseerde het totale dak te vervangen. Dit zou f 4,5 miljoen kosten. De gemeente gaf D3BN Civiel Ingenieurs opdracht voor een vervolgonderzoek naar de technische staat van de rest van het gebouw. Uit dit onderzoek komen nu nog meer grote bouwkundige gebreken naar voren. Vervanging van de voorgevels is noodzakelijk. Deze zijn aan het eind van hun technische levensduur. Zo komen de onderzoekers tot de conclusie dat vervanging van de voorgevels van de hallen noodzakelijk is. Bureau D3BN adviseert verder de fundering van de toren nader te onderzoeken of anders de toren te slopen. Ook adviseert het bureau de achtergevel van de breedtesporthal te vervangen. Verder stelt men voor de vloer van deze hal te vervangen door een solide betonnen ondervloer met een nieuwe sportvloer. In 1988 vond een ingrijpende modernisering plaats om te zorgen dat de hallen voldeden aan de eisen van die tijd. Toen werden ook bouwkundige gebreken zoals scheurvorming in het casco gesignaleerd. Er werd gekozen voor reparatie van de scheuren. In 1995 werd het achterstallig onderhoud aangepakt. Een extern bureau constateerde dat er naast regulier onderhoud nader onderzoek nodig was naar de ernst en de aard van de scheuren in het metselwerk. De kosten voor achterstallig onderhoud werden geraamd op circa 4 miljoen gulden. In 1997 koos de gemeenteraad voor een optie van onderhoud en maatregelen voor een modernisering van de hallen met een exploitatietermijn van maximaal 10-15 jaar. Door de thans geconstateerde gebreken is deze termijn niet meer reëel.

Begin volgend jaar zal het college verder spreken over oplossingen en alternatieven. Het principe-besluit om de breedtesporthal te herbouwen zal worden uitgewerkt. Voor de verdere besluitvorming in het college zullen rapportages worden opgesteld over:

* de mogelijke invulling van de totale kavel Houtrust;
* een onderzoek naar locaties en realiseringsmogelijkheden van een topsporthal, waarbij het college thans nog geen standpunt heeft ingenomen over de financiële haalbaarheid;

* een financiële rapportage over alle consequenties en alternatieven.

Deel: ' Houtrusthallen Den Haag gesloopt, breedtesporthal gebouwd '
Lees ook