expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Huisvestingsregels struisvogel.....

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Persbericht Ministerraad
15 juli 1999

HUISVESTINGSREGELS STRUISVOGEL, EMOE EN NANDOE

De ministerraad heeft ingestemd met het Ontwerpbesluit met regels voor het huisvesten, houden en verzorgen van loopvogels. Onder loopvogels vallen de bedrijfsmatig gehouden struisvogel, emoe en nandoe. Met dit besluit moet voorkomen worden dat deze tak van veehouderij een meer intensief karakter krijgt en het welzijn negatief wordt beïnvloed. Binnen 5 jaar na inwerkingtreding van het besluit zal een evaluatie plaatsvinden.

De regels hebben o.a. betrekking op de afmetingen voor de stallen en de weiden, in combinatie met de verplichting loopvogels de mogelijkheid tot uitloop te geven. Deze ruimte is essentieel voor het natuurlijke gedrag van loopvogels, zoals het grazen en het nemen van een stofbad buiten in de weide of in het strooisel in de stal. Het individueel houden van loopvogels wordt verboden. De stal moet minimaal 3 meter hoog zijn.

Andere welzijnsaspecten zijn al in andere besluiten geregeld. Zo regelt het Besluit doden van dieren dat loopvogels alleen in een slachthuis mogen worden geslacht of gedood. Het Ingrepenbesluit verbiedt al het plukken van veren van levende dieren.

Er komt een overgangstermijn van 5 jaar voor die bepalingen die om grote investeringen vragen, zoals de eisen aan stallen en weiden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies naar de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het ontwerpbesluit en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 15.07.1999

15 jul 99 18:24

Deel: ' Huisvestingsregels struisvogel, emoe en nandoe '
Lees ook