Gemeente Breda


HUIZE RAFFY NAAR HOGE VUCHT

Voor het oostelijk deel van de Bernard de Wildestraat in Geeren-Noord komt de planontwikkeling sneller op gang dan de projectdefinitie van mei 1998 aangeeft. Op de strook waar onder meer de Heilige Kruiskerk staat, heeft Woningbouwvereniging Volkshuisvesting plannen voor een woonzorgcentrum Huize Raffy, kantoren voor Kruiswerk Gezinszorg Breda en een huisartsenpraktijk. De gemeente en Woningbouwvereniging Volkshuisvesting waren al met elkaar in overleg over de ontwikkeling van de totale Bernard de Wildestraat. Vooruitlopend op de ontwikkeling van de hele strook is het College van Burgemeester en Wethouders bereid medewerking te verlenen aan het voeren van een artikel 19 procedure (Wet op de ruimtelijke ordening). Dat de voorbereiding van de plannen voor een deel van de straat nu sneller moet gebeuren, hangt samen met de toekenning van financiële voorzieningen en de uitbreiding van de capaciteit door de Ziekenfondsraad aan Huize Raffy.

Dit jaar worden de schetsplannen voor de nieuwbouw verder uitgewerkt. Verder moeten een financiële haalbaarheidstoets, het opstellen van een bouwplan en de gemeentelijke besluitvorming over de randvoorwaarden eind 1999 gereed zijn.

Voordat een artikel 19-procedure Wet op de ruimtelijke ordening start, moet de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit hebben genomen. Aan de hand van de bouwaanvraag start dan de artikel 19-procedure voor de vestiging van een woonzorgcentrum Huize Raffy.

Het woonzorgcentrum gaat bestaan uit een combinatie van het huidige Huize Raffy gecombineerd met aanleunwoningen, kantoorruimte voor Kruiswerk Gezinszorg Breda en een huisartsenpraktijk. Toekenningen van de Ziekenfondsraad aan Huize Raffy dwingen de betrokkenen voortvarend te werken aan een bouwplan. Het centrum staat gepland op de locatie van de Heilig Kruiskerk, de pastorie en een aangrenzend flatgebouw.

Dit initiatief biedt een kans de voorzieningen in Hoge Vucht te verbeteren.

In mei 1998 stelde het college een projectdefinitie vast met betrekking tot de herstructurering van de Bernard de Wildestraat. In de projectomschrijving is vastgelegd dat de Bernard de Wildestraat een voorbeeldproject is om een nieuwe aanpak te ontwikkelen waarbij het initiatief bij een woningbouwvereniging ligt. In dit geval betreft dat Woningbouwvereniging Volkshuisvesting Breda. Dit project loopt verder mee in de totale aanpak van Hoge Vucht en Doornbos/Linie volgens het project `Samenwerken aan leefbaarheid in Breda Noordoost'.

De ontwikkeling van het resterende deel van de Bernard de Wildestraat gebeurt volgens de afspraken zoals de projectdefinitie aangeeft.

Breda, 29 september 1999

Deel: ' Huize Raffy Breda naar Hoge Vucht '
Lees ook