Humanisten voor afschaffing artikel godslastering


AMSTERDAM, 20080314 -- Het Humanistisch Verbond (HV) steunt de initiatieven om het wetsartikel over de godslastering af te schaffen. Hoewel uitbreiding van dit artikel naar andere religies en levensbeschouwingen op zichzelf een verbetering is, omdat het de discriminatie tussen levensbeschouwingen wegneemt, blijven de principile bezwaren tegen het wetsartikel overeind. Belediging, laster en discriminatie worden goed afgedekt in andere bepalingen in de wet. Het kabinet moet snel aan de slag artikel 147 te schrappen omdat de kans groot is dat in het huidige gespannen klimaat partijen weer een beroep gaan doen op deze wettelijke bepaling. Eventuele veroordelingen op basis van dit artikel zijn denkbaar, maar zeer ongewenst en leiden de aandacht af de eventueel werkelijk beledigende, lasterlijke en/of discriminerende aard van de betreffende uitingen.

Donderdag 13 maart diende de PvdA een motie in om het verbod op godslastering te schrappen uit het wetboek van strafrecht (art. 147) en kreeg steun van een meerderheid in de Tweedekamer. Minister Hirsch Ballin wil onderzoeken of de werking van art. 147 kan worden uitgebreid naar andere religies en levensbeschouwingen. Hij wil daarover een notitie maken voor de Tweede Kamer. Hoewel een notitie over de gelijkstelling van godsdiensten en levensbeschouwingen zeker de moeite waard kan zijn, hoeft de uitvoering van de motie daarvan niet afhankelijk te worden gemaakt.

In een volwassen samenleving zoals Nederland is, kunnen mensen die zich persoonlijk gekwetst, belasterd, beledigd of gediscrimineerd voelen, de stap naar de rechter zetten (art. 261,262 en 266 WvS). Ook is het verboden bevolkingsgroepen te beledigen op basis van ras, godsdienst, levensbeschouwing of seksuele geaardheid (art. 137c,d,e,f WvS). Er is geen reden voor een status aparte daarboven voor religies en levensbeschouwingen en geen reden om het artikel over de godslastering en de bespotting van voorgangers en voorwerpen te handhaven. Het HV stelt bovendien dat Goden gn onderdeel dienen te zijn van aardse wetten.

De vrijheid van meningsuiting is essentieel voor een democratische en seculiere samenleving. Daar hoort het recht bij om religie- en levensbeschouwingskritiek uit te oefenen, ook als deze de vorm van satire en spot aanneemt. Wat de een laster vindt, is voor de ander een vorm van gefundeerde kritiek. Het artikel over godslastering is een inbreuk op de vrije stroom van meningen en kan uiteindelijk de fundamenten van de open samenleving die Nederland is ondermijnen.

Humanisten zijn tegelijkertijd voorstander van een zo'n groot mogelijke wellevendheid in de omgang van alledag. Zorgvuldigheid maakt een samenleving immers prettiger. Dit laat onverlet dat religieuze en levensbeschouwelijke stelsels op enig moment, wegens hun dieper liggende of `heilige' waarden, met elkaar kunnen botsen en met andere aspecten binnen de samenleving zoals man-vrouw verhoudingen, homoseksualiteit, bio-ethiek en duurzaamheid. Het is van belang dat zulke botsingen, die gaan over de essentie van de samenleving, in alle openheid n geweldloos aan het licht komen en besproken kunnen worden, zelfs als dat voor sommige partijen op gezette momenten als onaangenaam wordt ervaren. De andere wetsartikelen bieden voldoende bescherming tegen misbruik van deze vrijheden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Noot voor redacties:

Deel: ' Humanisten voor afschaffing artikel godslastering '




Lees ook