PERSBERICHT

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 - 4869911, Telex 28694-28899, Telefax 010 - 48503550

Voor publicatie: 14 maart 2000
08.00 uur

HUNTER DOUGLAS: HOGERE OMZET EN WINST OVER 1999

Rotterdam: Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekledingproducten, behaalde een recordomzet en -winst over 1999. Dit is het zevende opeenvolgende jaar van aanzienlijk verbeterde resultaten.

In 1999 realiseerde Hunter Douglas een omzet van EUR 1,4 miljard, 9,3% hoger dan de EUR 1,2 miljard in 1998. De omzetstijging weerspiegelt een hoger volume (4,5%), acquisities (3,1%), positieve wisselkoersinvloeden (2,4%), en desinvesteringen (-0,7%).

De nettowinst steeg naar een record van EUR 115,9 miljoen, 13,7% hoger dan de EUR 102,0 miljoen die in 1998 werd verdiend. De nettowinst per gemiddeld uitstaand gewoon aandeel steeg naar EUR 3,08, vergele-ken met EUR 2,71 over 1998, gecorrigeerd voor stockdivi-denden.

De geografische omzetspreiding bedroeg 48% in Noord-Amerika, 37% in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, 5% in Azië, 5% in Austra-lië en 5% in Latijns-Amerika.

De omzet van Hunter Douglas was hoger in Noord-Amerika, Europa en Azië, stabiel in Australië en lager in Latijns-Amerika. De resultaten waren hoger in Noord-Amerika, Europa en Azië en lager in Australië en Latijns-Amerika.

Belangrijkste ontwikkelingen

Hunter Douglas Europe behaalde een hogere omzet en winst, ondanks een matig eerste kwartaal. Na een aantal jaren van consolidatie groeien de Europese activiteiten nu sneller.

Nedal, het aluminium extrusiebedrijf, had een lagere omzet, maar dezelfde goede winst en blijft goed presteren.

In Noord-Amerika overtroffen omzet en winst de recordni-veau's van 1998.

In Azië behaalde Hunter Douglas een hogere omzet en winst. Excellente groei in China droeg aanzienlijk bij aan de verbeterde resultaten.

In Australië was de omzet stabiel en de winst lager, vanwege eenmalige kosten voor een nieuw computersysteem.

In Latijns-Amerika was de omzet aanzienlijk lager en daalde de winst scherp door de economische crises in Brazilië, Chili en Columbia.

<<...>>
PERSBERICHT

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 - 4869911, Telex 28694-28899, Telefax 010 - 48503550


-2-

Vooruitzichten

Hunter Douglas is optimistisch dat de resultaten in 2000 opnieuw zullen verbeteren.

Dividend

De Board of Directors stelt voor een dividend van EUR 0,9075 per gewoon aandeel uit te keren over 1999, vergeleken met EUR 0,7941 over 1998. Dit voorstel weerspiegelt de aanhoudend goede resultaten van Hunter Douglas en de positieve vooruitzich-ten voor 2000.

Hunter Douglas, met het hoofdkantoor in Rotterdam, is wereldmarktleider op het gebied van raambekledingproducten en een belangrijke producent van bouwproducten. De Groep omvat 140 ondernemingen, die actief zijn in ruim 80 landen en heeft ongeveer 13.600 werknemers.

Financiële resultaten

Bijlagen 1, 2 en 3 geven de geconsolideerde winst-en-verlies-rekening, de balans alsmede segmentinformatie over 1999.

De aandelen van Hunter Douglas N.V. worden verhandeld aan de effectenbeurzen van Nederland, Zwitserland en Duitsland, via Seaq Inter-national (Londen) en als ADR's op de "over-the-counter market" in New York.

Voor nadere informatie:

L. Reijtenbagh
Vice President Administration & Controller
Tel. 010 - 4869.582

<<...>>
PERSBERICHT

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 - 4869911, Telex 28694-28899, Telefax 010 - 48503550

Bijlage 1

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING HUNTER DOUGLAS N.V. Jaar eindigend 1 januari 2000 (bedragen in miljoenen)

   1999 %  1998** %  1999 1998** 1999 1998**   Euro's Guldens U.S. Dollars  Netto-omzet  1.359,7     1.243,9     2.996,3 2.741,3   1.449,9   1.380,6   Kostprijs van de omzet ( 822,6)    ( 753,3) (1.812,7)  (1.660,2)  ( 877,2)  ( 836,1)  Brutowinst  537,1 39,5 490,6 39,4 1.183,6   1.081,1 572,7 544,5 Brutowinst Metaalhandel  13,6      9,4 30,1   20,7   14,6   10,4  Totaal brutowinst  550,7 40,5 500,0 40,2 1.213,7 1.101,8   587,3 554,9                    Verkoop- en marketingkosten  ( 217,2)    ( 192,8) ( 478,5)  ( 424,9)  ( 231,6)  ( 214,0)  Algemene kosten ( 150,1)    ( 137,2)    ( 330,9) ( 302,3)  ( 160,1)  ( 152,2)  Overige baten (lasten)   0,3    (  0,2) 0,6  (  0,3)   0,3  (  0,2)  Bedrijfsresultaat  183,7 13,5 169,8 13,7 404,9 374,3 195,9 188,5                    Deelnemingen 0,2    (  0,5)   0,4  (  1,0) 0,2  (  0,5)  Ontvangen rente 2,5    3,0    5,6  6,6  2,7  3,3 Betaalde rente ( 17,6)    (  18,8)    (  38,9) ( 41,5)  ( 18,8)  ( 20,9)  Financiële lasten, netto  ( 14,9)    (  16,3) (  32,9)  ( 35,9)  ( 15,9)  ( 18,1)                     Nettowinst investeringen    3,6      -,- 8,0   -,-    3,9    -,-                                       Winst voor belastingen 172,4   153,5   380,0 338,4 183,9 170,4                    Belastingen naar de winst ( 56,5)    (  51,3) ( 124,6)  ( 113,3)  ( 60,3)  ( 57,0)                     Winst voor aandeel van derden in  dochtermaatschappijen  115,9 102,2    255,4   225,1   123,6   113,4                   Aandeel van derden in dochtermaatschappijen   -,-   ( 0,2)      -,- (  0,4)    -,-  (  0,2)                   Nettowinst  115,9 8,5  102,0 8,2  255,4 224,7 123,6 113,2    ======   ======   ====== ====== ===== ====== Nettowinst per gemiddeld gewoon aandeel  EUR 3,08 EUR 2,71*     f 6,79   f 5,98*   $3,29 $3,01*          * Gecorrigeerd voor stockdividend ** Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden <<...>>   PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 - 4869911, Telex 28694-28899, Telefax 010 - 48503550    GECONSOLIDEERDE BALANS HUNTER DOUGLAS N.V. Bijlage 2       Jaar eindigend 1 januari 2000 (bedragen in miljoenen)         1999 1998 1999 1998 1999 1998    Euro's Guldens U.S. dollars  ACTIVA             Vaste activa              Materiële vaste activa 329,3 297,4 725,6  655,3  330,3 347,5 Financiële vaste activa             - Deelnemingen in en voorschotten aan geaffilieerde ondernemingen   11,4  5,4  25,2 12,0  11,5 6,4 - Overige   17,9 15,5  39,6    34,1   18,0 18,0                Totaal vaste activa  358,6 318,3 790,4 701,4 359,8 371,9              Vlottende activa               Voorraden  391,6 357,9  862,9 788,8  392,8 418,3 Vorderingen            - Handelsdebiteuren  281,4 223,4  620,0 492,3  282,3 261,0 - Overige   39,1 45,3  86,3    99,8   39,3 52,9 Beleggingsportefeuille 236,0 179,9  520,1 396,4  236,8 210,2 Kas  26,9 21,7  59,3    47,8   27,0 25,3                Totaal vlottende activa  975,0   828,2  2.148,6 1.825,1  978,2   967,7     1.333,6 1.146,5 2.939,0 2.526,5 1.338,0 1.339,6   ====== ====== ====== ====== ====== ====== PASSIVA           Eigen vermogen             Gestort en opgevraagd kapitaal 18,7 18,1  41,2   39,9 18,8  21,2 Agio  60,3 60,2  132,9   132,7   60,5 70,3 Onverdeelde winst  522,7 422,2 1.152,0 930,3  524,4 493,3                Totaal eigen vermogen 601,7 500,5 1.326,1 1.102,9 603,7 584,8 Aandeel van derden in dochtermaatschappijen  4,0    4,3    8,7 9,5   4,0    5,0                 Totaal risicodragend vermogen 605,7 504,8 1.334,8 1.112,4 607,7 589,8                Voorzieningen             Pensioenen  21,5 15,1   47,4   33,3   21,6 17,7  Latente belastingen  4,5  2,6   9,8    5,8 4,5   3,1 Overige 8,0  4,7  17,8   10,3   8,0  5,4 Totaal voorzieningen 34,0 22,4 75,0 49,4 34,1 26,2                Leningen op lange termijn  319,4 276,5 703,8 609,2 320,4 323,0                Kortlopende schulden              Kortlopende leningen 44,1 100,7  97,2   221,8 44,2 117,6 Kortlopend deel van de leningen op lange termijn  47,5  1,8   104,7 4,1  47,7  2,1 Crediteuren              - Handelscrediteuren 104,3  90,9 229,8 200,3  104,6 106,2 - Overige  178,6 149,4  393,7 329,3  179,3 174,7               Totaal kortlopende schulden  374,5   342,8   825,4 755,5  375,8   400,6     1,333,6 1.146,5 2.939,0 2.526,5 1.338,0 1.339,6   ====== ====== ====== ====== ====== ======  <<...>>   PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 - 4869911, Telex 28694-28899, Telefax 010 - 48503550         Bijlage 3 SEGMENTINFORMATE HUNTER DOUGLAS N.V. Jaar eindigend 1 januari 2000 (bedragen in miljoenen)   1999 1998 1999 1998  Raambekleding- en Bouwproducten Euro's Guldens Netto-omzet  1.359,7 1.243,9 2.996,3 2.741,3 Brutowinst  537,1 490,6 1.183,6 1.081,1 Brutowinst als % van netto-omzet  39,5 39,4 39,5 39,4  Netto geïnvesteerd vermogen** 781,7 701,9 1.722,7 1.546,8           Metaalhandel*         Brutowinst  13,6 9,4  30,1 20,7  Netto geïnvesteerd vermogen** 33,0 24,4 72,7 53,7            Totaal netto-omzet  1.359,7 1.243,9 2.996,3 2.741,3 Totaal brutowinst  550,7 500,0 1.213,7 1.101,8 Totaal brutowinst als % van  netto-omzet  40,5 40,2 40,5 40,2            Totaal netto geïnvesteerd vermogen** 814,7 726,3 1.795,4 1.600,5         * De omzet van de Metaalhandel bedroeg  EUR 354,1 mln (1998: EUR 315,0 mln)        ** Het netto geïnvesteerd vermogen is   het saldo van de totale activa (excl.   beleggingsportefeuille), verminderd   met "Handelscrediteuren" en   "Overige crediteuren" Geografische verdeling netto omzet:   1999 %  1998 %     Euro's Euro's Europa, Midden-Oosten en Afrika  496,6 37  444,5 36  Noord-Amerika 651,2 48  581,6 47  Azië 74,7 5  65,6 5  Australië  62,9 5  58,8 5  Latijns-Amerika  74,3   5  93,4   7    1.359,7 100  1.243,9   100 < 

Deel: ' Hunter Douglas hogere omzet en winst over 1999 '
Lees ook