DE NEDERLANDSE WOONBOND

Huurders in actie voor betaalbaar wonen

HUURDERS IN ACTIE VOOR BETAALBAAR WONEN

De Nederlandse Woonbond vindt dat het nieuwe kabinet snel aan de slag moet met een goed woonbeleid voor huurders. Huurders maken zich ernstig zorgen over de betaalbaarheid van het wonen en de snel groeiende woningnood. De ongerustheid en onzekerheid worden met de dag groter nu de economie stagneert, er fors zal worden bezuinigd op de rijksuitgaven en de koopkracht van mensen wordt aangetast. Daarom dringt de Woonbond er bij de onderhandelaars Balkenende en Bos op aan dat de huren met niet meer dan inflatie stijgen, de huidige huursubsidieregeling onverkort wordt gehandhaafd en er snel veel meer goedkope en betaalbare huurwoningen beschikbaar komen.

Verhuurders zijn mede debet aan de onrust die bij huurders leeft. De laatste maanden wordt door hun landelijke belangenorganisaties campagne gevoerd om de huren in het vervolg met veel meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen. Aedes vereniging van woningcorporaties pleit in dit verband voor zogenaamde 'eerlijke markthuren'. Volgens Aedes moet de huurprijsregelgeving dusdanig worden versoepeld dat verhuurders marktconforme huren kunnen vragen en de huren dus fors kunnen verhogen. De woningcorporaties willen zo 1 miljard euro per jaar extra huurinkomsten binnenhalen. Niet alleen dreigt huren daardoor onbetaalbaar te worden, de huursubsidie-uitgaven van het rijk zullen daardoor ook snel stijgen.
De Woonbond vindt deze voorstellen van de verhuurders onacceptabel en hoopt dat het nieuwe kabinet er krachtig stelling tegen neemt.

De Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond heeft vandaag het manifest 'Betaalbaar wonen in leefbare buurten' aangenomen. Dat manifest stelt voor wat betreft het woonbeleid drie cruciale eisen aan een nieuw regeerakkoord:

A. Het inflatievolgend huurbeleid moet onverkort worden voortgezet. De huren mogen de komende jaren niet harder stijgen dan met het (vijfjarig gemiddelde) inflatiepercentage. Dat kan in de huidige omstandigheden alleen door huurprijzen en huurverhogingen wettelijk te blijven reguleren;

B. De huidige huursubsidieregeling moet minimaal worden gehandhaafd. Op onderdelen (voor jongeren, alleenstaanden en ouderen) moet de huursubsidie worden verbeterd;

C. Er moeten snel veel meer goedkope en betaalbare huurwoningen beschikbaar komen, zowel door verbetering van bestaande woningen als de bouw van nieuwe woningen. De woningcorporaties dienen wat dit betreft hun verantwoordelijkheid te nemen.

Op dinsdag 15 april aanstaande wordt het manifest op een persconferentie in Nieuwspoort aangeboden aan de woordvoerders volkshuisvesting van de Tweede Kamer, enkele grote verhuurders (Vestia en Stienstra) en de Gemeente Den Haag. Die aanbieding vormt de aftrap van een landelijke actiedag. Huurdersorganisaties in een groot aantal gemeenten bieden het manifest dan aan plaatselijke politici en verhuurders aan. Natuurlijk met de bedoeling dat ook zij hun bijdrage leveren aan een goed woonbeleid. Een woonbeleid dat zorgt voor betaalbare huren voor iedereen, voor een goede kwaliteit van woningen en buurten, voor zeggenschap van huurders en voor woningcorporaties die hun maatschappelijke taak serieus nemen.

Amsterdam, 29 maart 2003

Deel: ' Huurders in actie voor betaalbaar wonen '
Lees ook