RVD/DV

MINISTERRAAD: HUURSTIJGING PER WONING MAXIMAAL 4,25 %.........

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht Ministerraad
28 januari 2000

HUURSTIJGING PER WONING MAXIMAAL 4,25%

De maximale huurverhoging per woning wordt dit jaar beperkt tot 4,25%. Vorig jaar was dat nog 6,5%. Voor woningen met een huurverhoging boven de inflatie moet de verhuurder de verhogingen aan de huurder motiveren. Verder zal staatssecretaris Remkes van VROM met de organisaties van verhuurders en huurders in overleg treden om de gemiddelde huurstijging voor 2000 zo mogelijk lager te laten uitkomen dan de verwachte 2,5%. Voor 2001 is het streven dat de gemiddelde huurstijging op het niveau van de inflatie uitkomt. Dit heeft de ministerraad besloten. Remkes stuurt hierover een brief naar de Tweede Kamer.

Tot deze aanpassing van het huurbeleid heeft het kabinet besloten naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Van .t Riet. Over de doelstelling - een meer inflatievolgend huurprijsbeleid - bestaat geen verschil van mening tussen Kamer en kabinet. Integrale uitvoering van deze motie acht het kabinet, gelet op de aanzienlijke juridische en financiële risico.s voor het Rijk, echter niet verantwoord.

Regeerakkoord
Het regeerakkoord stelt: .De trend in de jaarlijkse huurverhogingen van de afgelopen jaren is goed. De afstand tussen de huurprijsverhoging en het inflatiepercentage wordt steeds kleiner. Met inachtneming van de eisen van een bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie zal het huurprijsbeleid voor woningen onder de grens van de Huursubsidiewet worden voortgezet in de richting van het inflatiepercentage.. De beste manier om dit te bereiken is volgens het kabinet: stevige afspraken maken met de organisaties van verhuurders over verdere matiging van de gemiddelde huurontwikkeling, gekoppeld aan een aantal maatregelen op het niveau van de individuele woning. Het vandaag genomen besluit is een concrete invulling van de afspraak in het regeerakkoord.

Motiveren
Verhuurders zullen alle huurverhogingen boven het inflatiepercentage moeten motiveren. Daarbij dient inzicht gegeven te worden in de relatie tussen de gevraagde huurprijs en de kwaliteit van de woning volgens het stelsel van woningwaardering (de puntentelling). Dit veroorzaakt weliswaar voor verhuurders administratieve lasten, maar is een goede service aan de huurder. Bovendien kan hiervan een matigend effect uitgaan op de huurprijsstijging.

Bandbreedte
Een beperkte bandbreedte in het huurbeleid blijft nodig voor een bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie en een goede marktwerking in de huursector. Het in veel gevallen beperken van de toegestane huurverhoging per woning tot het inflatiepercentage kan bovendien, zo blijkt ook uit het advies van de landsadvocaat, leiden tot aanspraken op schadevergoeding van zowel woningcorporaties als commerciële verhuurders.

Bij de corporaties spelen dan vooral de afspraken in het kader van de brutering een rol. In het bruteringsaccoord is er voor de hele sociale huursector van uitgegaan dat voor de periode 1995 - 2010 een gemiddelde huurstijging van 3,8% (bij een inflatie van 3%) nodig is om een gezonde exploitatie te waarborgen. De afkoop van subsidies van zogenaamde niet-winstbeogende instellingen (NWI.s) loopt momenteel. Deze is gebaseerd op een gemiddelde huurstijging van 4,1%. Bij de afkoop in de commerciële huursector is uitgegaan van 4,2%. De staatssecretaris vindt het uit een oogpunt van behoorlijk bestuur een fors probleem, wanneer de wetgever een bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie wettelijk onmogelijk zou maken.

Het kabinet staat overigens open voor overleg met de Tweede Kamer, teneinde, binnen budgettaire grenzen en de uitgangspunten van de huursubsidiewet, mogelijkheden te bezien van gedeeltelijke compensatie van de boveninflatoire huurstijging voor huursubsidiegebruikers.

RVD, 28.01.2000

28 jan 00 16:40

Deel: ' Huurstijging per woning maximaal 4,25% '
Lees ook