Provincie Noord-Holland


23 februari 1999
HVC Alkmaar opnieuw betwist

Gedeputeerde Staten verwerpen de notitie "De oprichting van de Huisvuilcentrale Alkmaar gerechtvaardigd" dat het college op 8 februari jl. werd voorgelegd door een medewerker van de provincie. In deze notitie noemt de opsteller de bouw van de HVC te Alkmaar niet verantwoord en verspilling van gemeenschapsgeld. GS weerleggen dat met ervaringscijfers. Het college legt de notitie en zijn commentaar nu voor aan de statencommissie voor milieu, water en energiebeleid.

De opsteller, medewerker van de provincie Noord-Holland, bood zijn notitie op eigen gezag aan, aan het college. Hij meent aan te tonen dat de bouw van de verbrandingsinstallatie, althans in de gerealiseerde omvang, niet verantwoord en verspilling van gemeenschapsgeld was. De schrijver suggereert op een aantal plaatsen in zijn notitie dat (ex)ambtenaren en bestuurders niet integer omgingen met onderzoeksgegevens en feiten, teneinde tot de bouw van de installatie te komen.

Gedeputeerde Staten stellen daarentegen dat weliswaar soms keuzen zijn gemaakt waarbij niet bepaalde onderzoekers werden gevolgd, maar dat dit steeds op een open wijze heeft plaatsgehad en op plausibele gronden.

GS weerleggen vermeende manipulatie van cijfers met gedocumenteerde waarden tussen geplande en feitelijk verwerkte capaciteit in 1997. Uit deze opstelling blijkt dat de verbrandingsinstallaties van Alkmaar en Amsterdam volledig werd benut en wel voor een grotere hoeveelheid dan in het Provinciaal AfvalstoffenPlan (PAP) was bepaald. Daarbij kwam 1,26 miljoen ton afval uit Noord-Holland en 0,134 miljoen ton uit andere provincies.

GS concluderen dat als de HVC te Alkmaar niet was gebouwd, er heden onvoldoende capaciteit was geweest om al het brandbaar afval (dat niet voor hergebruik geschikt was) te verbranden. Dit had dan gestort moeten worden op de schaarse beschikbare ruimte, danwel afgevoerd naar verbrandingsinstallaties elders in Nederland.

Het is niet de eerste keer dat de discussie omtrent nut en noodzaak van de Huisvuilcentrale de kop op steekt, waarbij met name 'Stop Vuilverbranding Alkmaar' - nog steeds - de realisatie van deze centrale aanvecht. GS schrijven in hun brief aan de leden van de statencommissie MWE: 'Wij hebben ons in die discussie steeds open opgesteld doch menen dat er sprake is van een zodanig verschil van mening welke niet te overbruggen valt. Zulks is ook gebleken tijdens het overleg dat onder leiding van het voormalig lid van ons college de heer De Zeeuw tussen 'Stop Vuilverbranding Alkmaar' en een delegatie van de Statencommissie Milieu, Water en Energie opp 26 februari 1996 is gevoerd.'

De gewraakte notitie en het commentaar daarop van Gedeputeerde Staten zijn verkrijgbaar bij Ben Kessens, bureau Communicatie, tel.(023) 514 40 22

Deel: ' HVC Alkmaar opnieuw betwist '
Lees ook