Content-Disposition: inline

PERSBERICHT

Zeist, 2 november 19992 november 1999

UITSPRAAK IN ARBITRAGE ZAAK NOVIB/AWARE * INDIA VOOR ICCO GEEN AANLEIDING TOT TERUGVRAGEN GELD

Gisteren en vandaag publiceerden Trouw en de Volkskrant over de zaak Novib/Aware in India. ICCO werd eveneens in deze artikelen genoemd. Jarenlang heeft ook ICCO Aware in India gefinancierd. In de periode 1987-1993 was dit ca. 6 miljoen. ICCO is, net als Novib, geconfronteerd met een ontoelaatbare handelwijze bij Aware. Voor ICCO was dit aanleiding om opdracht te geven tot een diepgaand onderzoek door het internationaal erkende accountantsbureau KPMG (1997). Dit onderzoek concludeerde dat er geen feiten zijn waaruit verduistering van gelden blijkt. Tevens concludeerde het onderzoek dat het ontwikkelingsgeld is besteed aan armoedebestrijding. Wel constateerde KPMG dat Aware de donoren heeft misleid over de hoogte van de reserves. Deze misleiding heeft ICCO stellig afgekeurd. Er zijn het afgelopen jaar voor ICCO inhoudelijk geen nieuwe feiten naar voren gekomen, dus ICCO zal haar vorig jaar ingenomen standpunt (per persbericht op 11 oktober 1998) niet wijzigen. Vooralsnog is een beslissing over hervatting van de financieringsrelatie, hangende de afwikkeling van de Novib/Aware-zaak, voor ICCO niet aan de orde.

De feiten met betrekking tot de financieringsrelatie van ICCO met Aware in India zijn als volgt.

In 1976 startte ICCO de financiering van Aware (Action for Welfare and Awakening in Rural Environment) in India. Aware heeft nu circa 600 medewerkers in dienst (in 1994 circa 2.000). Samen met duizenden vrijwilligers worden de armen in meer dan 5.000 dorpen in de Andhra Pradesh en Orissa gesteund in ontwikkelingswerk. Hiermee worden circa 3 miljoen mensen bereikt. India telt circa 900 miljoen inwoners, waarvan ruim éénderde onder de armoedegrens leeft. Van 1976 tot april 1994 droeg ICCO circa fl. 15 miljoen bij aan projecten van Aware. Het werk van Aware is van grote betekenis voor miljoenen zeer armen in India. Aware werkt voornamelijk in de deelstaten Andhra Pradesh en Orissa. De programma's zijn met name toegesneden op de armoedeproblemen van Harijans en tribale groeperingen. Uit gedegen evaluatiestudies blijkt dat de programma's van Aware sterk hebben bijgedragen aan het verhogen van de inkomens van de bevolking, het scheppen van werkgelegenheid, betere voedingsgewoontes, en sociale en politieke emancipatie van deze maatschappelijk achtergestelde bevolkingsgroepen.

In het voorjaar van 1994 werden ICCO en de mededonoren geconfronteerd met twee verschillende accountantsverslagen over de financiële positie van Aware. Het door Aware aan ICCO opgestuurde accountantsrapport verschilde aanzienlijk van een door andere Indiase accountants opgestelde rapportage die via derden werd ontvangen. Nader onderzoek bevestigde de misleiding. In tegenstelling tot de door Aware aan ICCO toegestuurde rapportage waarin melding gemaakt werd van een bescheiden reserve, bleek er een reserve van fl. 23 miljoen te bestaan. ICCO heeft toen deze misleiding scherp veroordeeld. Op dat moment is de financiering van Aware door ICCO gestopt.

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Tweede Kamer werden hiervan op de hoogte gesteld. De Nederlandse pers werd ingelicht. Klachten werden ingediend bij onder meer het Ministerie van Binnenlandse Zaken van India, met het verzoek stappen te ondernemen. Na een moeilijke periode, heeft ICCO in 1995 het initiatief genomen om de communicatie met Aware te herstellen. ICCO wilde antwoord op achterliggende vragen als: 'Is er projectgeld misbruikt?'; 'Wat bracht Aware ertoe om dit te doen?' en 'Wat betekent verbreking van deze financieringsrelatie voor het bestrijden van armoede en onrecht in Andhra Pradesh en Orissa?'.

In de eerste helft van 1997 werd een onafhankelijk en diepgaand onderzoek in opdracht van ICCO door KPMG Bombay uitgevoerd naar het financieel beheer van Aware en naar de samenstelling en aanwending van de opgebouwde reserve (fl. 23 miljoen in 1993). Uit het uitvoerige rapport van KPMG Bombay is gebleken dat er geen feiten zijn waaruit blijkt er gelden verduisterd zijn. Niets wijst erop dat Aware fondsen van Nederlandse donoren verkeerd zou hebben aangewend of heeft misbruikt. De fondsen zijn besteed in het kader van de overeengekomen programma's en ten goede gekomen aan de armen voor wie ze waren bedoeld.

Tijdens de intensieve bespreking van het KPMG rapport met Aware in juni 1997 heeft ICCO opnieuw het verstrekken van onjuiste en onvolledige financiële informatie door Aware scherp veroordeeld. Aware erkende onjuist gehandeld te hebben. Daarmee was er een basis ontstaan voor bespreking van de oorzaken van de misleiding. Ondanks het feit dat ICCO de misleiding ernstig veroordeeld, is er bij ICCO begrip ontstaan voor de enorme druk die Aware in het werk voelde in de afhankelijkheidsrelatie van donoren als ICCO.

Recent heeft het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) uitspraak gedaan in de door Novib aangespannen zaak tegen Aware. Novib eiste ruim 8 miljoen terug en kreeg een bedrag ad ca. fl. 1 miljoen toegewezen. De NAI bevestigt de uitkomst van het KPMG-rapport: er zijn geen aanwijzingen van oneigenlijk gebruik van de donorfondsen: de ontwikkelingsfondsen zijn besteed in het kader van gesloten contracten, maar in een lager tempo dan voorzien. Net als KPMG concludeert ook de NAI dat Aware de donoren misleidde over de hoogte van de reserves. Voor de NAI is dat de reden om Aware op te leggen het bedrag, dat door Novib in 1993 werd toegekend op grond van vermeende liquiditeitsproblemen, aan Novib terug te betalen. De NAI heeft de aanvullende eis van Novib voor terugbetaling van de overige ca. fl. 7 miljoen afgewezen. ICCO heeft in de periode 1992/1993 in totaal ca. fl. 500.000,-- bijgedragen aan het werk van Aware. ICCO eist geen terugbetaling omdat Aware de fondsen op de juiste wijze heeft aangewend en omdat het werk van Aware van zeer groot belang is voor miljoenen armen in India. Bovendien heeft Aware haar onjuiste handelwijze erkend en adequate maatregelen genomen.

Van een herstel van de financieringsrelatie is op dit moment geen sprake. ICCO wacht vooralsnog de afwikkeling van de procedure Novib/Aware af. .-.-.-.-.

Meer informatie:
ICCO, Monique J. van Eijkelenburg (senior medewerker communicatie) Tel. 030-6927820, privé 030-2250989, mob. 06-26440012

ICCO, Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking in Zeist heeft als missie: 'werken aan een wereld waarin geen armoede en onrecht heerst'. ICCO besteedt jaarlijks circa 175 miljoen gulden van de Nederlandse en Europese overheid en derden aan ontwikkelingsprojecten in tientallen landen in Azië, Afrika, het Midden-Oosten, Latijns Amerika, Midden en Oost Europa en Centraal Azië. Daarbij wordt onder meer geïnvesteerd in activiteiten op het gebied van watermanagement, duurzaam landgebruik, plattelandsontwikkeling, gezondheidszorg, onderwijs, mensenrechten, positieversterking van vrouwen, inkomstengenererende projecten waarin Hulp en Handel samengaan, voedselzekerheid, organisatieopbouw en duurzaam bosgebruik. Sinds juli 1998 is ICCO als eerste Nederlandse ontwikkelingsorganisatie gecertificeerd conform NEN-EN-ISO 9002.

Wilma Muns, Medewerker Communicatie
ICCO, Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking Postbus 151, 3700 AD Zeist
Tel. 030 - 692 78 19
E-mail : comm-unit@icco.nl
URL: http://www.icco.nl

Deel: ' ICCO ziet vraagt nog geen geld terug van Aware India '
Lees ook