ICT Automatisering NV


Persbericht

Barendrecht, 14 maart 2003

ICT behoudt sterke positie in zwakke markt.

De nettowinst van ICT Automatisering N.V. (ICT) kwam, in lijn met de verwachting zoals uitgesproken in het persbericht van 20 november 2002, over 2002 uit op 3,4 miljoen, tegen 10,2 miljoen in 2001. De winst per aandeel liet een gelijke ontwikkeling zien en kwam uit op 0,40 in 2002 (2001: 1,21). Gezien de sterke financiële positie zal ICT voorstellen de winst per aandeel volledig als dividend uit te keren. De omzet daalde naar 63,0 miljoen ten opzichte van 84,4 miljoen in 2001. ICT heeft in 2002 haar kostenbasis in lijn gebracht met de veranderde marktomstandigheden, waarbij haar strategische keuzes onverminderd het uitgangspunt bleven. De sterke strategische positie van ICT heeft ertoe geleid dat ICT in staat is gebleken nieuwe klanten te werven in een uitermate zwak marktklimaat. Hoewel het jaar 2003 niet onbevredigend is gestart, is het op dit moment gezien de aanhoudende economische en politieke onzekerheid niet mogelijk een betrouwbare voorspelling te doen ten aanzien van de te verwachten omzet- en resultaatontwikkeling in 2003.

Toelichting resultaat

Het jaar 2002 stond in het teken van het aanpassen van de organisatie aan een uiterst zwak marktklimaat. ICT heeft verschillende maatregelen genomen om zowel op tijdelijke als structurele basis het kostenniveau aan te passen aan de marktomstandigheden, zoals het aanbieden van bijzondere verlofregelingen en personeelsreducties in segmenten waar de marktvooruitzichten langdurig zwak zijn. Desondanks was er sprake van een aanzienlijk lagere bezettingsgraad bij voortdurende prijsdruk. Het bedrijfsresultaat over 2002 daalde tot 4,3 miljoen in 2002 tegenover 14,5 miljoen in 2001. De operationele marge daalde naar 6,8% en de nettowinstmarge daalde naar 5,4%. De omzet daalde van 84,4 in 2001 naar 63,0 miljoen in 2002. De reeds in 2001 ingezette teruggang zette vooral bij de divisie ICT Embedded verder door. ICT heeft in het segment Consumer Systems & MultiMedia een sterke positie op het gebied van ontwikkeling van consumentenproducten, dat door het nog altijd lage consumentenvertrouwen sterk onder druk staat. In het segment Gedistribueerde Systemen & Mechatronica, waar ICT zich richt op de markt van producenten van kapitaalgoederen, was sprake van een beperktere teruggang. De begin 2002 gevormde divisie ICT Solutions liet een beperkte daling zien. Indien rekening wordt gehouden met de gevolgen van de lagere post materiaalverbruik en uitbesteed werk dan rest een omzetdaling van circa 12,5% in deze divisie.

ICT heeft in 2002 opnieuw het kostenniveau van de organisatie kritisch bekeken. Het personeelsbestand is afgezet tegen de marktpositie en het verwachte herstel en potentieel van deze markten, wat heeft geresulteerd in de afvloeiing van 60 professionals. Daarnaast is scherp gekeken naar de overige bedrijfskosten, waarvoor een aantal besparingsmaatregelen reeds in 2001 in gang was gezet. Deze maatregelen hebben gezamenlijk geleid tot een verdere daling van de operationele kosten.

Het saldo van rentebaten en -lasten daalde als gevolg van de dalende korte rente van 860 duizend in 2001 tot 785 duizend in 2002. De belastingdruk daalde in 2002 licht tot 30,0% ten opzichte van 32,3% in 2001. Het eigen vermogen daalde licht van 34,7 miljoen in 2001 tot 34,3 miljoen in 2002. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de gewijzigde verwerking van het voorgesteld dividend. Naar aanleiding van een nieuwe richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving neemt ICT het voorgestelde dividend mee onder het eigen vermogen. Het voorgestelde dividend over 2002 is 0,6 miljoen lager dan over 2001. Door uitoefening van optierechten nam het vermogen toe met 0,2 miljoen. De kortlopende schulden lieten een daling zien van 5,5 miljoen tot 12, 1 miljoen. Belangrijke post hierbij is de afwikkeling van de overname van 30% Xirius Nederland B.V.

Personeel

In de loop van 2002 heeft de directie besloten enerzijds de beschikbare kennis van de professionals en anderzijds de vraag naar kennis uit de markt te inventariseren. Uit de inventarisatie is gebleken dat er in een aantal gevallen op individueel niveau sprake was van een discrepantie tussen aanwezige kennis en de gevraagde kennis. Op basis hiervan heeft ICT, in overleg met de ondernemingsraad, voor zestig professionals in de tweede helft van 2002 ontbinding van de arbeidsovereenkomst aangevraagd. Dit is grotendeels in het vierde kwartaal van 2002 geëffectueerd. Verder had de vorming van ICT Solutions in 2002, door samenvoeging van een aantal segmenten, de afvloeiing van een aantal staffunctionarissen tot gevolg. Het personeelsbestand daalde van 1.012 medewerkers per jaareinde 2001 tot 857 per 31 december 2002. Het gemiddelde aantal personeelsleden daalde van 979 in 2001 tot 931 in 2002. Het personeelsverloop over 2002 kwam uit op 17% (2001: 12%). Als dit cijfer wordt gecorrigeerd voor de beëindigde dienstverbanden als gevolg van de vorming van ICT Solutions en de reorganisatie dan blijft een verloop van 8% over. Voor 2003 wordt als gevolg van de marktomstandigheden een verdere daling van het verloop verwacht.

Gang van zaken

ICT Embedded

In 2002 ondervond ICT Embedded in toenemende mate de effecten van de verslechterde marktomstandigheden, resulterend in een omzetdaling van 29,4% naar 34,6 miljoen, ten opzichte van 49,1 miljoen (pro forma) in 2001.

Consumenten Systemen en Multi Media (CSMM)

Binnen ICT Embedded heeft segment Consumenten Systemen en MultiMedia (CSMM) de sterkste daling laten zien. De ontwikkelingen binnen CSMM hangen sterk samen met de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen. Door het verder dalende consumentenvertrouwen bleven afnemers ontwikkeltrajecten af- of uitstellen. In 2002 werd door ICT een samenwerking aangegaan met het Institut für Rundfunktechnik (IRT). Doel van dit samenwerkingsverband is het ontwikkelen van een MHP-stack die meerdere malen en aan verschillende potentiële klanten verkocht kan worden. MHP staat voor MultiMedia Home Platform, de nieuwe internationale standaard voor multimediale/ interactieve content op set-top boxen en digitale televisies. ICT is met haar investering op dit gebied een autoriteit op het gebied van MHP geworden. Het streven is om in de tweede helft van 2003 het product verkoopgereed te hebben. De markt van mobile communications had in 2002 het meest te lijden onder de slechte economische omstandigheden. Door gericht te investeren in opbouw van kennis in reeds bestaande technologieën als GPRS/EDGE kon ICT met name vanaf eind 2002 een aantal opdrachten bij klanten verwerven. Voor 2003 wordt een verdere verbetering van de marktomstandigheden in dit segment verwacht. Een belangrijke trend is de digitalisering van autos. Van deze ontwikkeling kan ICT op meerdere wijzen profiteren. Zo zijn in het automotive segment zowel de in home entertainment als mobile communications opgebouwde kennis herbruikbaar. In 2002 konden op basis van de reeds opgebouwde markt- en materiekennis een aantal interessante klanten worden binnen gehaald.

Gedistribueerde Systemen en Mechatronica (DSM)

Het segment Gedistribueerde Systemen & Mechatronica (DSM) richt zich meer op de markten voor kapitaalgoederen, waar ontwikkeltrajecten door de lange ontwikkelcycli relatief stabiel zijn met als gevolg dat de teruggang in 2002 in dit segment beperkter was. ICT heeft op strategisch niveau met veel van haar klanten een langdurige samenwerking, waardoor ICT professionals veelal over kritische kennis ten aanzien van de ontwikkeltrajecten van afnemers beschikken. Hierdoor blijkt ICT in staat haar sterke marktpositie in dit segment te behouden. Kleinere afnemers hebben zwaarder te lijden onder het slechte marktklimaat, waardoor projecten bij deze groep afnemers door ontoereikende budgetruimte geen doorgang hadden. Daar staat tegenover dat ICT bij een aantal grotere spelers ondanks het zwakke investeringsklimaat groei heeft kunnen realiseren. Voor de marktgebieden Semiconductor en Machinebouw was 2002 wederom een lastig jaar. Een algemene trend in deze markten is echter dat de software een steeds belangrijkere plaats inneemt als gevolg van het toenemend belang van onder andere schaalbaarheid, uitbreiding van functionaliteiten, productiviteit en kwaliteitseisen. De medische markt is in 2002 relatief stabiel gebleven. Ook in deze markt is veel aandacht voor kostenbeperkingen en schaalvergroting, waarbij software een belangrijke rol speelt. Het segment DSM heeft zich binnen deze markt een uitstekende positie verworven als preferred partner van één van s werelds grootste leveranciers van medische systemen.

ICT Solutions

De implementatie van de samenvoeging van de segmenten PSI (Professionele Systemen en Industrie), Telecom en Office tot de divisie ICT Solutions is in het eerste halfjaar van 2002 afgerond. De omzet van de nieuw gevormde divisie ICT Solutions daalde met 19,7% naar 28,4 miljoen ten opzichte van 35,3 miljoen (pro forma) in 2001. Behalve de zwakke marktomstandigheden is deze daling mede een gevolg van het terugdringen van de post materiaalverbruik en uitbesteed werk. Wordt met dit laatste effect rekening gehouden, dan bedraagt de omzetdaling zon 12,5%. Door de samenvoeging van de divisies in ICT Solutions wordt een compleet spectrum aan competenties geboden, waardoor ICT linking pin kan zijn tussen verschillende disciplines. De innovatiekracht gekoppeld aan de bewezen betrouwbaarheid en het leveren van de totale levenscyclus van systemen, geeft ICT Solutions een unieke positie in de markt. ICT Solutions heeft ondanks de achterblijvende marktontwikkelingen verschillende commerciële successen geboekt. In het eerste jaar van ICT Solutions is duidelijk gebleken dat de schaalvergroting en het verbreden van de producten- en dienstenportfolio aanslaan binnen de gekozen markten. ICT heeft bij een aantal grote opdrachtgevers de status verworven van preferred supplier. ICT Solutions richt zich op een aantal zorgvuldig gedefinieerde markten, waarvan de markten Verkeer & Vervoer, Industrie en Centrale Overheid naar omstandigheden een bevredigende ontwikkeling hebben laten zien. De markten voor Telecom en Banken & Verzekeringen blijven onverminderd zwak.

Dividendvoorstel

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 22 mei 2003, zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van 0,40 (2001: 0,48) per geplaatst aandeel van nominaal 0,10 in contanten. Gezien de solide financiële positie en het vertrouwen in de toekomst zal ICT haar dividendbeleid in de toekomst verruimen tot volledige winstuitkering tot de grens van 0,48 per aandeel, waarna vervolgens boven dit bedrag een pay-out van 40% zal gelden.

Strategie en Vooruitzichten

De sterke positie van ICT in het huidige zwakke marktklimaat onderstreept de juistheid van de strategie van ICT. Behalve haar track record blijkt ook de solide financiële positie het vertrouwen van afnemers in ICT te vergroten, wat van belangrijke waarde is bij het behouden en verstevigen van de klantrelaties in het huidige onzekere economische klimaat. Door deze sterke klantrelaties, de omvang en het relatief grote marktaandeel in de gekozen markten, ziet ICT mogelijkheden om haar marktpositie verder te verstevigen en heeft ICT een goede uitgangspositie voor toekomstige groei als marktomstandigheden zich verbeteren. Hoewel het jaar 2003 niet onbevredigend is gestart, is het op dit moment gezien de aanhoudende economische en politieke onzekerheid niet mogelijk een betrouwbare voorspelling te doen ten aanzien van de te verwachten omzet- en resultaatontwikkeling in 2003. Zodra hierover met meer zekerheid iets valt te zeggen, zal ICT hier nadere mededelingen over doen.

Deel: ' ICT behoudt sterke positie in zwakke markt '
Lees ook