Gemeente Zoetermeer

ICT-hogeschool in Zoetermeer!

Minister Hermans heeft op 31 mei jl. besloten dat er een ICT-Hogeschool in Zoetermeer mag komen. Met deze toekenning wordt tegemoet gekomen aan de ambities van de bij de hogeschool betrokken partijen. Het unieke van de Zoetermeerse hogeschool is de betrokkenheid van de RVOZ als vertegenwoordiger van het Zoetermeerse bedrijfsleven, het ID-college, de Stichting Samenwerkende Hogescholen Haaglanden en Rijnstreek en de Gemeente Zoetermeer. Deze betrokkenheid houdt niet op bij de aanvraag, maar strekt zich ook uit tot de feitelijke opzet en vorming van de ICT-Hogeschool, inclusief het opstellen van lesprogramma's. Hierdoor wordt enerzijds inhoud gegeven aan de behoefte aan vraaggestuurd hoger onderwijs door het bedrijfsleven en anderzijds aan een "naadloze" aansluiting van de programma's van het ROC op die van de ICT-Hogeschool en omgekeerd.

Het gemeentebestuur heeft in het collegeprogramma de vestiging van een ict-hogeschool opgenomen, als onderdeel van het "Programma Zoetermeer ict-stad". Een belangrijk deel van de inspanning van Zoetermeer ICT-stad is gericht op ICT in het onderwijs. In de eerste plaats is budget vrijgemaakt voor projecten voor ICT in het primair en voortgezet onderwijs en de beroeps- en volwasseneneducatie, aanvullend op de reeds bij de scholen hiervoor aanwezige middelen. In de Zoetermeerse onderwijskolom ontbrak een hogeschool, die in meerdere opzichten bij kan dragen aan de ambities van Zoetermeer ICT-stad en van Zoetermeer als woon- en werkstad.
De Raad voor Ondernemend Zoetermeer heeft als sterk pleitbezorger in haar beleidsprogramma "Horizon 2006" eveneens de vestiging van een hogeschool opgenomen, omdat een hogeschool volgens de RVOZ onmisbaar is voor een goed vestigingsklimaat.

De goedkeuring van de minister betreft de studierichtingen informatica en bedrijfskundige informatica. De planning is om in 2003 te starten met ongeveer 100 studenten. Tot die tijd zal er door alle betrokkenen hard gewerkt worden aan de opzet van de organisatie en aan het vinden van geschikte huisvesting. Bovendien zal vanaf nu ook gewerkt gaan worden aan de komst van allerlei studentenvoorzieningen in de stad.

Laatste wijziging: 3-6-2002

Deel: ' ICT-hogeschool in Zoetermeer '
Lees ook