hogeschool van amsterdam


ict taskforce: tien ambities om ict-tekorten op te lossen

(19 oktober 1999)

als nederland geen maatregelen neemt om 15.000 extra ict-specialisten per jaar te vinden zal het nederlandse bedrijfsleven en de overheid de komende jaren haar gunstige concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland verliezen. een digitaal deltaplan met onorthodoxe maatregelen is nodig om het nijpende tekort van informatici op te lossen. dat stelt de taskforce ict. zij presenteert daarom een aantal opvallende ideeën aan het kabinet.

asielzoekers moeten worden geschoold tot ict-er. in de ict sector ondervertegenwoordigde groepen zoals vrouwen moeten worden verleid om toch voor het vak te kiezen. en jongeren moeten op vroege leeftijd de computer in het onderwijs leren gebruiken. dit alles valt te lezen in het rapport delta-werkers voor de digitale delta dat vandaag door ict-taskforce voorzitter en oud president-directeur van getronics, ton risseeuw, werd overhandigd aan de minister van economische zaken annemarie jorritsma en de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen loek hermans. ict-taskforce voorzitter risseeuw: "De feitelijke tekorten, en meer nog de voorziene groei daarin, zijn zonder meer als ernstig te kwalificeren. Naar verwachting zal in de komende jaren het overgrote deel van de bestaande bedrijvigheid worden beïnvloed door het toenemend gebruik van informatie en communicatie technologie."

Op verzoek van het ministerie van economische zaken en het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen heeft een Taskforce met vertegenwoordigers uit overheid en bedrijfsleven zich gebogen over de vraag hoe Nederland meer ICT specialisten zou kunnen opleiden om economisch bij te blijven in deze snel ontwikkelende sector. De aanbevelingen zijn divers en sommige maatregelen kunnen direct resultaat opleveren, andere zijn gericht op de langere termijn.

De belangrijkste weg om op relatief korte termijn substantiële resultaten te kunnen boeken, ligt naar het oordeel van de Taskforce in het creëren van nieuwe en productieve verbindingen tussen onderwijs- en opleidingsinstellingen en bedrijven. Daarnaast moet aandacht besteed worden aan het effectief gebruik van het schaarse arbeidspotentieel door een betere werkverdeling tussen hoger en lager opgeleide ICT'ers, en tussen ICT aanbieders en ICT gebruikersorganisaties. De Taskforce doet de volgende aanbevelingen:

ICT voor beslissers

Halfjaarlijkse sessies voor de top van bestuurlijk en industrieel Nederland. Op uitnodiging van de Minister President bespreken zij informeel de implicaties van ICT ontwikkelingen.

Regie in Beeldvorming

In plaats van de huidige - vaak losstaande - imagocampagnes wordt een integraal raamwerk ontwikkeld dat op aansprekende wijze de beeldvorming van de ICT beroepen en bedrijven reëler neer gaat zetten. Ook voor doelgroepen die nu weinig belangstelling voor deze zaken tonen.

Investors in People

Dit programma dat EZ gaat introduceren om werkgevers te certificeren op het gebied van goed ontwikkelings
- en opleidingsbeleid krijgt een extra accent op de ICT competenties.

Mannen en vrouwen in balans

De participatie van meisjes en vrouwen in ICT opleidingen en in ICT bedrijven kan worden vergroot door opleidingen meer ICT gericht te maken en de interessante aspecten van het ICT-vak binnen het onderwijs onder de aandacht te brengen.

Allochtonen en ICT

De participatie wordt vergroot door twee maatregelen. Bedrijven gaan van elkaar en van best practices leren hoe allochtonen te binden. De belangstelling van allochtonen voor het werkveld ICT wordt aangewakkerd door de "digitale trapveldjes" die de minister van grote stedenbeleid gaat financieren in een belangrijk aantal grote steden.

Vluchtelingen

De scholing van vluchtelingen richting ICT wordt door bedrijven ter hand genomen zodra zij in een fase van asielbeoordeling zijn die dit wettelijk toestaat.

Immigratie

De procedures voor het verkrijgen van werkvergunningen voor mensen buiten de EU worden voor de ICT vakken versoepeld.

ICT netwerkacademie

Een portaal waar opleidingsvraag en - aanbod samenkomen en waar "just in time" hoogwaardige opleidingen gegeven kunnen worden ter vergroting van de ICT competenties van werkenden. Bij de distributie van de opleidingen zal waar mogelijk gebruik gemaakt worden van ICT technologie. Zo ontstaat een permanente bijscholing naast het werk.

ICT in niet ICT opleidingen

Een grote inhaalslag om de curricula van niet ICT vakken in HBO en WO aan te passen. Een duidelijke ICT component zal bij deze vakken aan het curriculum worden toegevoegd.

MBO ICT opleidingen

Een cluster projecten dat het mogelijk moet maken dat veel meer ICT'ers op MBO niveau werkzaam raken. Hiertoe zullen de opleidingen gemoderniseerd worden, kwalificaties en beroepsprofielen worden uitgewerkt, en omscholingstrajecten op gang worden gebracht.

Duaal leren

Duaal leren is succesvol. Het trekt studenten aan, en het brengt opleidingen en bedrijven dichter bij elkaar. Hierdoor wordt de afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt een natuurlijker proces. Er worden hardere afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen onderwijs en bedrijven. Een gedragscode onder bedrijven moet bereiken dat niet afgestudeerden de studie afronden alvorens te worden geworven.

Deel: ' ICT taskforce tien ambities om ICT-tekorten op te lossen '
Lees ook